Propozycje zmian w nowym prawie zamówień publicznych

0

Część propozycji, zawartych w projekcie nowego prawa zamówień publicznych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i może służyć poprawie efektywności i jakości zamówień publicznych. Z drugiej jednak strony w dalszym ciągu pozostaje szereg zagadnień, które wymagają regulacji, a które nie zostały zaadresowane lub których propozycje zapisów są niewystarczające – uważa Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan za najistotniejsze elementy, określane jako systemowe, które należy uwzględnić, uważa:

(a) wprowadzenie przepisów eliminujących dotychczasowe praktyki polegające na nadużywaniu i obchodzeniu przesłanek stosowania tzw. zamówień in-house;
(b) domknięcie systemu zamówień poprzez jednoznaczne przyznanie kompetencji Krajowej Izby Odwoławczej do rozstrzygania w sprawach objętych wyłączeniami spod PZP oraz dotyczących zmian do umowy;
(c) propozycję alternatywną do przedstawionej w zakresie Izby Koncyliacyjnej zachowującą kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej do orzekania w sprawach z zakresu Prawa zamówień publicznych.

(a) Regulacje dotyczące tzw. zamówień in-house

– Zamówienia in-house jako niekonkurencyjny mechanizm realizacji zadań publicznych powinny być stosowane jedynie wyjątkowo, w jasno i ściśle określonych przypadkach, tj. wówczas gdy pozwalają na efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych w stosunku do modelu konkurencyjnego, stanowiącego przecież podstawę rozwiązań przyjętych w przepisach dotyczących zamówień publicznych – mówi mec. Katarzyna Kuźma, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

(b) Rozszerzenie zakresu orzekania Krajowej Izby Odwoławczej przy zachowaniu jej kompetencji do spraw z zakresu prawa zamówień publicznych

Konieczne jest wprowadzenie do przepisów projektu postanowień potwierdzających w sposób jednoznaczny, iż wykonawcy są uprawnieni do wnoszenia do Krajowej Izby Odwoławczej odwołań od decyzji zamawiającego o udzielaniu zamówienia z pominięciem przepisów ustawy, jak również w odniesieniu do zmian zawartych umów.

(c) Izba Koncyliacyjna – propozycja alternatywna do przedstawionej w projekcie nowego PZP

Co do zasady, wszelkie rozwiązania, które mają na celu usprawnienie procesu realizacji umowy i zapobieganie poddawania powstałych sporów długotrwałym postępowaniom sądowym, uważamy za zasadne. Jednak przedstawiona w projekcie nowego PZP instytucja Izby Koncyliacyjnej, nie zapewni osiągnięcia postulowanego celu, m.in. z uwagi na zakres spraw, którymi miałaby się zajmować nowa Izba.

Czytaj również:  Świadczenie niższe od ustawowej kwoty emerytury minimalnej pobiera już 227 tys. osób

Lewiatan postuluje zamiast postępowania koncyliacyjnego doprecyzowanie istniejących przepisów poprzez jednoznaczne wskazanie, że Krajowa Izba Odwoławcza orzeka co do zgodności z prawem zamówień publicznych zmian do umów. Nowe przepisy powinny przyznać również stronom umowy o zamówienie publiczne uprawnienie do występowania do Krajowej Izby Odwoławczej z wnioskiem o rozstrzygnięcie tego, czy proponowana zmiana umowy (jeszcze przed jej zawarciem) jest zgodna z przepisami PZP. Domknięciem systemu powinna być zasada umownego powoływania stałych komisji rozjemczych rozwiązujących bieżące zagadnienia sporne powstające na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne.

Poza rozwiązaniami o charakterze systemowym Konfederacja Lewiatan, dostrzega również konieczność wprowadzenia szczegółowych zapisów usprawniających i porządkujących procedurę udzielania zamówienia. W związku z tym, postuluje takie rozwiązania jak:

(i) wprowadzenie zapisów zapewniających proporcjonalność warunków umowy oraz właściwie skonstruowane klauzule waloryzacyjne;
(ii) wprowadzenie zasady przewidywalności działań zamawiającego;
(iii) doprecyzowanie przesłanek wykluczenia, by eliminacja wykonawcy była rzeczywiście proporcjonalna do zarzucanego mu przewinienia;
(iv) wprowadzenie pojęcia „oferty niewiarygodnej”, a nie jedynie „rażąco niskiej”;
(v) ograniczenie możliwości dyskrecjonalnego unieważnienie postępowania;
(vi) uwzględnienie szerszej możliwości dochodzenia odszkodowań, w tym w zakresie utraconych korzyści w związku z naruszeniem przez zamawiającego przepisów ustawy.