Przegląd najważniejszych planowanych zmian w prawie nieruchomości w 2018 roku

0

Jeśli zapowiadane zmiany w prawie wejdą w życie w nowym roku, inwestorów czeka prawdziwa rewolucja w nieruchomościach.

Planowane zmiany w zakresie decyzji o warunkach zabudowy:

 • decyzje wz będą wydawane tylko właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości;
 • 3-letni termin ważności;
 • decyzje wz będą mogły być wydawane co do zasady wyłącznie dla terenów znajdujących się na tzw. obszarze zabudowanym (obszar będzie wyznaczany przez radę gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego);

Planowane zmiany w zakresie pozwoleń na budowę:

 • zakaz wydawania „etapowych” pozwoleń na budowę;
 • brak możliwości unieważnienia pozwolenia na budowę po 5 latach od pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy;
 • szerszy katalog inwestycji, dla których nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia na budowę;

Planowane zmiany w zakresie roszczeń reprywatyzacyjnych („duża ustawa reprywatyzacyjna”):

 • wygaszenie roszczeń reprywatyzacyjnych;
 • zamiana roszczeń reprywatyzacyjnych na prawo do rekompensaty za przejęte nieruchomości (brak możliwości zwrotu nieruchomości w naturze);
 • umorzone zostaną wszelkie postępowania sądowe, sądowo-administracyjne i administracyjne toczące się wobec roszczeń reprywatyzacyjnych (poza postępowaniami przed Komisją Weryfikacyjną ds. Reprywatyzacji);

Uchwalone zmiany w zakresie prawa wodnego (zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r.!)

 • prawo pierwokupu nieruchomości, na których znajdują się stojące wody śródlądowe
 • nowe opłaty roczne za nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 nieskanalizowane i niezmeliorowane
 • konieczność uzyskania oceny wodnoprawnej dla inwestycji wskazanych w rozporządzeniu
Czytaj również:  Wartość polskiego rynku wierzytelności to 81 mld zł - Raport KPF