SferaNET S.A. przedstawiła prognozy finansowe na 2018 r.

0
raport analiza wyniki

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, zaprezentowała prognozy finansowe na 2018 r. Przewidują one wypracowanie przez Emitenta w tym roku zysku EBITDA na poziomie 1,1 mln zł oraz przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł.

Opublikowane przez Spółkę prognozy finansowe na 2018 r. zakładają, że osiągnie ona zysk EBITDA w kwocie 1.100 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosą 5.400 tys. zł. Prognoza finansowa sporządzona przez Zarząd SferaNET S.A. została oparta o dotychczasowy poziom sprzedaży, potencjalne przychody z tytułu umów abonamentowych, realizowanych zleceń na dostawy sprzętu IT, a także z rozwojowych kontraktów, które znajdują się aktualnie w fazie negocjacji z klientami. Jest to zarazem już trzeci kolejny rok, w którym Emitent publikuje prognozy finansowe, co pozytywnie wpływa na postrzeganie przez inwestorów i jest ważnym elementem motywacyjnym dla całego zespołu. W poprzednich latach Spółce udało się zrealizować, a nawet przekroczyć założone prognozy, które bywały także podwyższane. Zarząd SferaNET S.A. jest przekonany, że dzięki publikowaniu prognoz i ich wypełnianiu w poprzednich latach Spółka będzie mogła nadal umacniać pozycję na rynku kapitałowym oraz zwiększać swoją wartość.

„To właśnie przekroczenie prezentowanych prognoz finansowych w latach ubiegłych motywuje Spółkę do ich publikacji również na rok bieżący. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do naszego dalszego rozwoju. Zapewnią Spółce równowagę pomiędzy jej bieżącą działalnością, a celem strategicznym, jakim w najbliższych latach jest realizacja projektu „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”, w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W naszej opinii wyznaczone cele finansowe pozytywnie wpłyną również na efektywność operacyjną Spółki. W dalszym ciągu będziemy dążyć do optymalizacji procesów wewnętrznych w obszarach realizacji świadczonych usług, sprzedaży, jak również w zakresie finansowym.” – ocenia Bogusław Sromek, Prezes Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Czytaj również:  SAVILLS: najlepsza pierwsza połowa w historii rynku magazynowego w Polsce

Po dwóch kwartałach 2018 r. Spółka wypracowała ponad 560 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 2.490 tys. zł. Zysk netto Emitenta wyniósł w tym okresie blisko 102 tys. zł. SferaNET S.A. utrzymuje stały wzrost przychodów z usług abonamentowych. Spółka prowadzi aktywne prace w zakresie projektu budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim – „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. SferaNET S.A. otrzymała na jego realizację dofinansowanie z POPC w wysokości 33,6 mln zł. Prowadzone przedsięwzięcie inwestycyjne umożliwi Spółce zdobycie dominującej pozycji na rynku w obszarze objętym projektem oraz przełoży się na wielokrotny wzrost jej wartości.

SferaNET S.A. zakończyła 2017 r. zyskiem netto w kwocie 196 tys. zł, zyskiem EBITDA sięgającym 1.048 tys. zł oraz przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 4.164 tys. zł.