Spadek zatrudnienia osób młodych w sektorze usług dla biznesu

biuro pracownik biznes

W roku pandemii, w sektorze usług dla biznesu, zatrudnienie osób poniżej 26. roku życia spadło aż o 14 proc. Jeszcze w I kw. 2020 r. ponad 67 tysięcy osób w tym przedziale wiekowym pracowało w centrach usług SSC, BPO, IT oraz R&D. Natomiast w 2021 r. niecałe 58 tysięcy młodych osób może pochwalić się zatrudnieniem w sektorze [10]. O ile łączna liczba pracowników w centrach usług dla biznesu wzrosła o 13,6 tys. (4 proc.), to odsetek osób poniżej 26. roku życia zatrudnionych w sektorze zmalał o 3,4 pkt. proc.

zatrudnienie w sektorze BPO SSC

Zmiana struktury wiekowej osób zatrudnionych w centrach usług wspólnych i outsourcingu jest częściowo wynikiem rosnącej dojrzałości sektora. Postępująca specjalizacja stanowisk oferowanych przez firmy świadczące usługi z zakresu SSC, BPO, IT i R&D utrudnia osobom dopiero zaczynającym karierę zawodową uzyskanie zatrudnienia. W stosunku do lat wcześniejszych, współczesne centra usług dla biznesu w Polsce obsługują procesy o wyższym poziomie złożoności. Widać to w zmianie struktury stanowisk pracy oraz kategorii obsługiwanych procesów. Kolejny rok z rzędu spada znaczenie procesów back-office, a rośnie znaczenie procesów middle-office i front-office. Zatem następuje transfer od prostych usług administracyjno-operacyjnych w stronę bardziej zaawansowanych usług, takich jak zarządzanie ryzykiem czy prognozowanie.

Jednocześnie spadek zatrudnienia młodych osób w centrach usług dla biznesu wpisuje się w szerszy trend negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na sytuacje osób wchodzących na rynek pracy. W raporcie pt. Corona Generation. Growing Up in a Pandemic [11] wskazywaliśmy, że w wyniku pandemii spadek zatrudnienia wśród młodych pracowników wynosił globalnie aż 8,7 proc. w porównaniu do 3,7 proc. wśród dorosłych ogółem. W Polsce, mimo wzrostu ogólnej liczby zatrudnionych w 2020 r., w najmłodszej grupie wiekowej odnotowano spadek zatrudnienia. W porównaniu z końcem 2019 r. jest 200 tysięcy mniej zatrudnionych osób w wieku od 15 do 24 lat [12].

Dane o spadkach zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu oraz o rosnącej specjalizacji sektora oznaczają, że dla młodych osób z wyższym wykształceniem maleje szansa na znalezienie zatrudnienia. Dotychczas branż SSC, BPO, IT i R&D była chłonnym sektorem dla absolwentów uczelni wchodzących właśnie na rynek pracy. Dodatkowo, zbiega się to z wyjątkowo trudną sytuacją młodych osób, szczególnie dotkniętych kryzysem wywołanym wybuchem COVID-19. Z drugiej strony, w Polsce będzie coraz mniej absolwentów z przyczyn demograficznych. Co więcej, eksport usług dla biznesu o wyższym poziomie złożoności jest korzystny z punktu widzenia całej gospodarki, ponieważ przesuwa sektor wyżej w łańcuchu produkcyjnym i przyczynia się do generowania większej wartości dodanej.

Autor/Źrodlo: Polski Instytut Ekonomiczny

[10] Obliczenia własne na podstawie danych ABSL: Business services sector in Poland 2021 oraz Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020.
[11] Kutwa, K. (2021), Corona Generation. Growing Up in a Pandemic, Kubisiak, A., Sawulski, J. (współpraca), Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
[12] https://oko.press/pokolenie-z-blizna-na-cale-zycie-na-rynku-pracy-to-mlodzi-sa-najwiekszymi-ofiarami-pandemii/ [dostęp: 14.07.2021].