Spółka nie ma obowiązku pobierania podatku przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku

sąd prawo

W wyroku z 2 lutego 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

CIT zapłacony przez spółkę zmniejsza PIT obciążający dywidendy wspólników

Wspólnicy spółki cywilnej zdecydowali o przekształceniu jej w spółkę komandytową. W trakcie roku, w zależności od wypracowanego zysku, spółka komandytowa wypłaca wspólnikom na jego poczet zaliczki. Wspólnicy wystąpili do organu podatkowego o potwierdzenie, że spółka, jako płatnik, nie będzie zobowiązana przy ich wypłacie do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak uzasadnili wspólnicy powołując się na treść przepisów ustawy o PIT, zwłaszcza art. 30a ust. 6a, jak i orzecznictwo sądów, podatek dochodowy od osób fizycznych obciążający dywidendę wypłacaną komplementariuszowi spółki komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Z brzmienia tego przepisu jasno wynika, że PIT od dywidendy komplementariusza uiszcza się z uwzględnieniem zapłaconego przez spółkę CIT – a ten znany jest dopiero po zakończeniu roku obrotowego, z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i złożeniu deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), czyli zeznania CIT-8.

Zgoła odmienna interpretacja organu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował wspólników, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, za podlegające opodatkowaniu przychodu z kapitałów pieniężnych uznaje się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. A ponieważ w momencie faktycznej wypłaty zaliczek nie będzie znana kwota CIT należnego od dochodu spółki, zatem nie będzie podstaw do pomniejszenia tych zaliczek. Spółka zobowiązana więc będzie do poboru PIT według 19% stawki opodatkowania, bez dokonywania pomniejszeń.

Obowiązek podatkowy to nie to samo co zobowiązanie podatkowe

Wspólnicy wnieśli skargę. WSA we Wrocławiu zgodził się z Dyrektorem KIS, że wypłata zaliczki komplementariuszowi powoduje powstanie po jego stronie przychodu i to już w momencie faktycznej jej wypłaty, a to rodzi obowiązek podatkowy. Jednak samo powstanie tego obowiązku nie jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku, bo ten zrodzi się dopiero po przekształceniu obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. A żeby do tego doszło, musi być znana wysokość zobowiązania. Zgodnie bowiem z art. 5 Ordynacji podatkowej, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Zakaz podwójnego opodatkowania komplementariusza spółki komandytowej

Przenosząc to na grunt przywołanej sprawy, jeśli spółka komandytowa ma obowiązek pobrania podatku, by to zrobić powinna posiadać dane niezbędne do jego wyliczenia. Podatek ten wylicza się z uwzględnieniem pomniejszenia o proporcjonalną część podatku dochodowego od osób prawnych zapłaconego przez spółkę. Sąd zgodził się zatem ze wspólnikami, że wysokość CIT zapłaconego przez spółkę będzie znana dopiero z chwilą złożenia zeznania CIT-8, i dopiero znając tę wartość można odpowiednio pomniejszyć i obliczyć PIT należny od zysku wypłaconego komplementariuszowi. Jak zawarł w uzasadnieniu swojego wyroku sąd, takie rozumienie przepisów odpowiada zakazowi podwójnego opodatkowania zysku komplementariusza spółki komandytowej.

Podsumowanie

Fiskus objął spółkę komandytową opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych niedawno, bo dopiero od 1 stycznia 2021 r. Wcześniej sp.k. była transparentna na gruncie podatków dochodowych. Nie była zatem podatnikiem CIT, a opodatkowaniu PIT, tak jak w spółce jawnej, podlegali bezpośrednio jej wspólnicy. Objęcie ciężarem podatkowym przedsiębiorstwa na poziomie spółki nie dało jednak legitymacji organom podatkowym do podwójnego opodatkowywania prowadzących działalność w tej formie przedsiębiorców. A do takiej sytuacji by doszło, gdyby utrzymała się zaprezentowana przez Dyrektora KIS interpretacja dopuszczająca pobór podatku od zaliczek zysku wypłacanych wspólnikom bez możliwości obnażenia jego wysokości o podatek zapłacony wcześniej przez spółkę z tytułu tego samego zysku.

Autor: Robert Nogacki, partner zarządzający, Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizująca się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców