Stabilny wzrost na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

0

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018”, w 2013 r. wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wyniosła 35,4 mld zł. Dynamika rynku była nieco wyższa niż w 2012 r., głównie za sprawą zwiększenia dynamiki w kategorii „Wydatki pacjentów na produkty zdrowotne”, na skutek trendu związanego ze stabilizacją tego segmentu. Według szacunków PMR, w roku 2016 wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej przekroczy 40 mld zł.

Wzrost rynku średnio o 5,7 % pomiędzy 2014 a 2018

W 2013 roku wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej wzrosła o 4,6%, co wskazuje na ożywieniu rynku w tym segmencie w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to rynek prywatnej opieki zdrowotnej zanotował wzrost na poziomie 4,4%. W latach 2014-2018 rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie się rozwijał w tempie około 5,7% średnio rocznie. Dynamika będzie wzrastać w kolejnych latach, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Na rok 2014 przewidywany jest wzrost PKB, o około 3,4%, przy jednoczesnej poprawie na rynku pracy. Dlatego w roku 2014 rynek znów będzie rozwijał się nieco bardziej dynamicznie, niż w dwóch poprzednich latach i ten trend zostanie utrzymany do roku 2018.

Wydatki prywatne a wydatki publiczne

Udział wydatków prywatnych systematycznie wzrasta i stanowi coraz większy udział w całkowitych wydatkach na opiekę zdrowotną w Polsce. Ten trend utrzyma się w kolejnych latach. Będzie to spowodowane faktem, iż w prognozowanym okresie 2014-2018 wydatki publiczne będą wzrastały w tempie 2,1% średnio rocznie, natomiast wydatki prywatne będą w tym okresie rosły w tempie 5,7% średnio rocznie.

Implikacje ustawy refundacyjnej w dwa lata po jej wejściu w życie
Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną pozostała niemal niezmieniona w ciągu ostatnich kilku lat. W 2013 roku udział kategorii: produkty zdrowotne (leki i sprzęt medyczny) zmniejszył się nieznacznie, bo o 0,2 punktu procentowego. W 2012 r. udział tej kategorii zmniejszył się o 1,4 punktu procentowego w porównaniu do sytuacji w roku 2011, co było przede wszystkim wynikiem wejścia w życie od 1 stycznia 2012 r. tzw. ustawy refundacyjnej, która wywołała prawdziwą rewolucję na rynku farmaceutycznym w Polsce. Po dwóch latach od wejścia ustawy refundacyjnej, segment wydatków na leki wyraźnie oswoił się z nowymi uwarunkowaniami i stał się stabilniejszy.

Czytaj również:  Bank przyszłości będzie w telefonie klienta. W aplikacji kupią wszystkie produkty finansowe, a dzięki biometrii logowanie będzie bezpieczniejsze

Rynek abonamentów a rynek ubezpieczeń zdrowotnych

W opinii PMR, rynek ubezpieczeń zdrowotnych nie jest obecnie dynamizowany przez żadne istotne czynniki, poza czynnikami makroekonomicznymi i w najbliższych 2-3 latach nie nastąpi znaczne ożywienia rynku w tym segmencie, które byłoby uwarunkowane na przykład zmianami legislacyjnymi. Dopóki rynek ubezpieczeń nie nasyci się, czynniki makroekonomiczne będą miały na niego największy wpływ. Korzystne przewidywania dla poziomu bezrobocia, płac i PKB w latach 2014-2018 będą wpływały najmocniej na rynek ubezpieczeń zdrowotnych do roku 2015. W latach 2016-2018, większe nasycenie rynku ubezpieczeń zdrowotnych spowoduje zahamowanie dynamiki jego wzrostu.