Wyniki finansowe Grupy Banku Millennium za 1 kwartał 2024 roku

Bank Millennium

Bank Millennium odnotował zysk netto na poziomie 128 mln zł, dobre wyniki biznesowe oraz wzmocnione współczynniki kapitałowe w I kwartale 2024 roku

Finansowe i biznesowe wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kw. 2024 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium zaraportowała zysk netto w wysokości 128 milionów zł w I kwartale 2024 r. Ponownie, trzycyfrowy zysk netto osiągnięty został pomimo ciągle wysokich kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. I kw. 2024 był kolejnym solidnym kwartałem pod względem operacyjnym. Wzrost depozytów był wysoki (+6% kw/kw) pomimo widocznie niższego oferowanego oprocentowania i pomógł odwrócić negatywny trend w wyniku odsetkowym (ang. NII). Portfel kredytowy bez walutowych kredytów hipotecznych przyrósł o 1% kw/kw z poprawiającą się sprzedażą złotowych kredytów hipotecznych (+78% r/r) oraz pierwszymi oznakami poprawy koniunktury w leasingu (sprzedaż +14% r/r) i w kredytowaniu mikrobiznesu (+7%). Liczba aktywnych klientów detalicznych stabilnie rosła (3 045 tys., wzrost o 4% r/r) podczas gdy wolumen produktów inwestycyjnych wzrósł o 10% kw/kw do poziomu niemal 9 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników kanałów cyfrowych wzrosła do 2,77 mln, a 2,55 mln użytkowników logowało się do Banku na urządzeniach mobilnych, co oznacza wzrost użytkowników mobilnych o 9% r/r.

Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu Banku Millennium
João Brás Jorge – Prezes Zarządu Banku Millennium

Jesteśmy zadowoleni z wyników Banku w I kw. 2024 r., który zakończyliśmy zyskiem netto w wysokości 128 mln zł. To był dobry początek roku z co najmniej trzech powodów: odnotowaliśmy dobre wyniki biznesowe zarówno w bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw; kontynuowaliśmy polubowne ugody z kredytobiorcami frankowymi, zmniejszając udział kredytów walutowych w portfelu kredytów poniżej 10%; oraz poprawiliśmy nasze współczynniki kapitałowe do poziomów powyżej wymogów regulacyjnych, co pozwala nam planować zakończenie planu naprawczego do końca czerwca 2024 roku. Warto podkreślić, że wszystko to osiągnęliśmy przy zachowaniu doskonałej obsługi klienta, dbałości o jakość banku jako pracodawcy i wreszcie zapewnieniu realizacji celów naszej strategii na lata 2022-2024 “Inspirują na ludzie”– powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Liczba nowych polubownych ugód zawartych z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych pozostała na poziomie powyżej 1 tys. a liczba ugód zawartych dotąd osiągnęła poziom 22,5 tys., co odpowiada 37% liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego uruchomienia oferty ugód. Napływ nowych pozwów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi pozostawała w trendzie spadkowym, podczas gdy rezerwy na ryzyko prawne odzwierciedlają znaczące założenia dotyczące napływu przyszłych pozwów.

Jak zaprezentowano w Raporcie Rocznym za rok 2023, Bank i Grupa BM poprawiły wskaźniki kapitałowe, plasując je wyraźnie powyżej aktualnych wymogów regulacyjnych. W ciągu I kwartału 2024 r. wszystkie wskaźniki kapitałowe pozostały na komfortowym poziomie, zbliżonym do poziomu z końca 2023 r. Zakładając brak nadzwyczajnych czynników, Bank planuje utrzymywać współczynniki kapitałowe wyraźnie powyżej wymaganych minimalnych poziomów przez pozostałą część roku 2024 i w kolejnych okresach. Bank monitoruje wszystkie wskaźniki Planu Naprawy i przygotowuje się do zakończenia realizacji Planu Naprawy. Bank przewiduje, że może to nastąpić do końca czerwca 2024, przy założeniu braku istotnych negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych.

Obecnie Bank Millennium realizuje strategię na lata 2022-24 „Inspirują nas ludzie”. Bank może się pochwalić pozytywnym wynikiem realizacji większości celów wyznaczonych na rok 2024, jak również szeregiem osiągnięć zrealizowanych w I kw. 2024 r. zapowiedzianych w strategii, w tym m.in.: obniżenie udziału kredytów FX w portfelu brutto (przed korektą o rezerwy na ryzyko prawne) już poniżej poziomu 10%, odświeżenie formatu reklamowego z udziałem nowego ambasadora marki, udostępnienie nowego omnikanałowego procesu aplikacji o karty kredytowe, rozwój oferty dla pracowników doceniony nagrodami Top Employer 2024 i Solidny Pracodawca 2023.

Podsumowując prezentację wyników za I kw. 2024 Joao Bras Jorge dodał: I kw. 2024 r. rozpoczął ostatni rok realizacji naszej strategii 2022-2024 „Inspirują na ludzie”, która wyznacza kierunek naszych działań. Jak informowaliśmy pod koniec 2023 roku, część celów wypełniliśmy z wyprzedzeniem, np. przekroczyliśmy już 3 mln aktywnych klientów, co planowaliśmy osiągnąć na koniec 2024 roku i osiągnęliśmy przełom w postaci korzystania przez 90% z nich z kanałów cyfrowych. W I kw. 2024 r. najważniejszym wydarzeniem zdecydowanie jest spadek udziału walutowych kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym poniżej 10%. Teraz, mając przed sobą trzy kwartały roku, jesteśmy w końcowym sprincie, aby osiągnąć wszystkie pozostałe cele, jednocześnie rozpoczynając pracę z naszymi zespołami nad określeniem strategii na lata 2025-2028, która w drugiej połowie roku zostanie przedstawiona opinii publicznej.