Rekordowe przychody Grupy Kapitałowej GPW w pierwszym kwartale 2024 r.

GPW

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie osiągnęła w pierwszym kwartale 2024 roku rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 118,2 mln zł, co stanowi wzrost o 5,3% rok do roku. Zysk netto1 zwiększył się o 2,1% rdr do 27,2 mln zł, mimo spadku EBITDA o 8,8% do 31,8 mln zł. Warszawski rynek utrzymuje silną pozycję w Europie, zajmując jedno z najwyższych miejsc pod względem wzrostu wartości obrotów sesyjnych akcjami oraz trzecie pod względem wskaźnika obrotu, według danych FESE za I kwartał 2024 roku. Indeksy GPW odnotowały również znaczący wzrost od początku roku i osiągają historyczne maksima.

  • 118,2 mln zł – rekordowe kwartalne przychody ze sprzedaży GK GPW (+5,3% rdr)
  • 31,8 mln zł – EBITDA w pierwszym kwartale 2024 roku (-8,8% rdr)
  • 27,2 mln zł – zysk netto1 w pierwszym kwartale 2024 roku (+2,1% rdr)
  • 30% – wzrost indeksu WIG od połowy października 2023 roku

Rekordy na rynku kasowym

Polski rynek kapitałowy kontynuował w pierwszym kwartale 2024 roku trend wzrostowy. Rosnącym indeksom towarzyszyły istotne wzrosty wolumenu obrotu. Jak wynika z danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) obroty sesyjne na Głównym Rynku w pierwszym kwartale tego roku osiągnęły poziom 82,7 mld zł, a ich wzrost o 18,4% rok do roku należał do jednych z najwyższych w Europie. Warszawska Giełda zajęła również trzecie miejsce w Europie pod względem płynności ze wskaźnikiem obrotu (velocity) na poziomie 39%. Aktywność inwestorów utrzymywała się na wysokim poziomie także w kwietniu. Obroty akcjami na Głównym Rynku osiągnęły poziom 31,1 mld zł, co oznacza wzrost o 78,5% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku.

Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu GPW
Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu GPW

Ostatnie siedem miesięcy to bardzo dobry czas dla warszawskiej Giełdy. Wysokim obrotom na rynku towarzyszą historyczne wzrosty indeksów. Od połowy października 2023 roku indeks szerokiego rynku WIG oraz indeks dużych spółek WIG20 zyskały już ponad 30%. To jedne z najlepszych wyników na świecie – wylicza Tomasz Bardziłowski Prezes Zarządu GPW.

W pierwszym kwartale 2024 roku przychody Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) osiągnęły poziom 118,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3% rok do roku. Przychody z rynku finansowego zwiększyły się o 11,6% rdr do 74,2 mln zł, natomiast na rynku towarowym odnotowano spadek przychodów o 4,2% rdr do 39,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego i towarowego były najwyższe w historii Grupy i wyniosły 15,8 mln zł.

Pomimo wzrostu przychodów do rekordowego poziomu, wynik EBITDA Grupy Kapitałowej GPW po trzech miesiącach 2024 roku wyniósł 31,8 mln zł, co oznacza spadek o 8,8% wobec wyniku uzyskanego w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale wyniósł 27,2 mln zł i był o 2,1% wyższy.

1 Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej niż przed rokiem. Koszty operacyjne wzrosły o 9,5% rdr do 94,4 mln zł. Tak jak w poprzednich latach, także i w pierwszym kwartale 2024 roku Grupa zawiązała rezerwę z tytułu rocznych opłat za nadzór nad rynkiem kapitałowym, która wyniosła 15,65 mln zł, o 0,2 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Na rynku kasowym zanotowano kolejny kwartał rozwoju oferty ETF-ów, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie inwestorów tymi produktami. Obrót ETF-ami na GPW osiągnął rekordową wartość 370 mln zł, wzrastając o 21,4% rdr. Najpopularniejszy instrument pochodny na GPW, kontrakt terminowy na WIG20, odnotował wzrost wolumenu obrotu o 1,7% rdr, osiągając 2,32 mln sztuk, mimo znacznie niższej zmienności indeksu bazowego.

Warszawska Giełda konsekwentnie poszerza swoją ofertę instrumentów finansowych dla inwestorów. W pierwszym kwartale tego roku do oferty instrumentów pochodnych dołączyły nowe kontrakty terminowe na akcje czterech spółek: AmRest, PKP Cargo, Asbis i Auto Partner. Dodatkowo, pod koniec marca wprowadzono do obrotu nowy typ instrumentów strukturyzowanych – warranty opcyjne. Są to warranty na akcje dziewięciu polskich spółek notowanych na GPW oraz trzech indeksów: WIG20, mWIG40 oraz DAX.

Od kilku tygodni trwa w Grupie Kapitałowej GPW intensywny przegląd realizowanych inicjatyw strategicznych, pod względem ich potencjału ekonomicznego, ale przede wszystkich również ryzyka finansowego i operacyjnego. W ramach tego procesu analizowane są także inicjatywy związane z optymalizacją kosztów.

WATS – kluczowy projekt GPW

W kwietniu 2024 roku, Rada Nadzorcza GPW powołała Sławomira Panasiuka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar informatyczny i technologiczny. Pod jego kierownictwem, Giełda planuje nie tylko skuteczne wdrożenie nowego systemu transakcyjnego, ale także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz adaptację do nowych trendów technologicznych, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności operacji na rynku kapitałowym. Sławomir Panasiuk obejmie swoją funkcję po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Z nadzieją przyjmujemy informację o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko członka zarządu do spraw informatycznych. Cieszy nas też, że udało się utworzyć Komitet Wdrożenia Systemu GPW WATS z udziałem przedstawicieli branży, który wypracował nowy harmonogram wdrożenia. Mimo znaczących opóźnień, najważniejsze jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i dokładne przetestowanie nowego systemu – podkreśla Tomasz Bardziłowski.

Nowy Zarząd TGE

W maju bieżącego roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TGE powierzyło Piotrowi Listwoniowi, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. operacyjnych, funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. Rada Nadzorcza TGE zdecydowała również, że Jarosław Ziębiec pozostanie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju biznesu w nowej kadencji. Dodatkowo, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych powołano Mariusza Buraczyńskiego, który obejmie tę funkcję pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Powołanie Prezesa oraz członków Zarządu TGE zostało poprzedzone procedurą konkursową.

Od stycznia do marca 2024 roku Grupa Kapitałowa Towarowej Giełdy Energii (GK TGE) zanotowała spadek obrotów energią elektryczną o 7,4% do 32,1 TWh oraz gazem ziemnym o 16,5% do 34,0 TWh. Dostrzegalne były również spadki w wolumenie praw majątkowych dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, które zmniejszyły się o 21,5% rdr, osiągając poziom 4,1 TWh.

Zmiany regulacyjne na poziomie UE

Warszawska Giełda, jako kluczowa instytucja rynku kapitałowego w Polsce, z uwagą śledzi nadchodzące zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej. W kwietniu bieżącego roku, Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia, który wprowadza ważne zmiany w regulacjach mających na celu zapobieganie nadużyciom na rynku kapitałowym oraz w przepisach dotyczących emisji akcji w ofercie publicznej. Listing Act ma na celu zwiększenie atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych dla spółek oraz ułatwienie dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z ważniejszych zmian jest podniesienie progu zwolnienia z obowiązku sporządzenia prospektu na dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego z obecnych 20% do 30% w ciągu 12 miesięcy oraz zwolnienie z tego obowiązku emitentów, których akcje tego samego rodzaju są notowane na rynku regulowanym przez co najmniej 18 miesięcy.

Pozytywnie oceniamy najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach Listing Act, w tym przede wszystkim rozszerzenie katalogu emisji Mamy nadzieję, że liberalizacja wymogów prospektowych istotnie przyczyni się do zwiększenia skali pozyskania kapitału przez spółki notowane na GPW – dodaje Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu GPW.

GPW planuje aktywnie uczestniczyć w konsultacjach dotyczących koncepcji Unii Rynków Kapitałowych (URK). Choć temat URK cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród unijnych decydentów i podkreśla się jego znaczenie dla mobilizacji oszczędności Europejczyków, np. na cele transformacji energetycznej, proces ten od lat napotyka liczne wyzwania. Polska, ze znacznie niższą kapitalizacją spółek notowanych na Giełdzie w porównaniu z większymi rynkami, stoi przed dodatkowymi trudnościami w kontekście jednolitego rynku kapitałowego. Dalsza dyskusja nad kształtem Unii Rynków Kapitałowych wymaga od uczestników znalezienia odpowiedniej równowagi między paneuropejską integracją a zachowaniem zdolności lokalnych giełd do efektywnego pozyskiwania kapitału, zwłaszcza dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw.