Grupa Dom Development z rosnącą sprzedażą mieszkań i rekordowym potencjałem przekazań lokali w 2024 r.

Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.
Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

W I kwartale 2024 roku Grupa Dom Development sprzedała 1 011 lokali netto, tj. o 11% więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku, umacniając wiodącą pozycję na rynku mieszkaniowym w Polsce. W pierwszych trzech miesiącach tego roku Grupa rozpoznała przychody ze sprzedaży w wysokości 706 mln zł (-14% r/r) i wypracowała ponad 137 mln zł zysku netto (-13% r/r). Niższy poziom przychodów jest zgodny z założeniami Zarządu i wynika z mniejszej o 32% r/r liczby lokali przekazanych nabywcom w omawianym okresie (921 wobec 1 350 przed rokiem), co jest związane z harmonogramami realizowanych projektów. Zarząd spodziewa się rekordowego wolumenu przekazań lokali w całym 2024 roku.

 

– Popyt na mieszkania oferowane przez naszą Grupę pozostaje silny, co w połączeniu ze sprawnym uzupełnianiem oferty pozwala nam realizować zamierzenia sprzedażowe zgodnie z planem. W pierwszym kwartale tego roku nasza sprzedaż ponownie przekroczyła 1 000 lokali netto. Stabilne, wysokie zainteresowanie zakupem nieruchomości obserwujemy także w drugim kwartale. Większość zawieranych umów to obecnie transakcje gotówkowe. W pierwszym kwartale bieżącego roku stanowiły one 56% całkowitej sprzedaży Grupy Dom Development wobec średnio 59% w 2023 roku. W drugiej połowie tego roku popyt na mieszkania może zostać dodatkowo wzmocniony poprzez wprowadzenie nowego rządowego programu preferencyjnych kredytów hipotecznych #naStart. Wyzwaniem rynku mieszkaniowego pozostaje natomiast ograniczona podaż nowych mieszkań w największych aglomeracjach, pomimo systematycznego odbudowywania oferty przez deweloperów – komentuje Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

– Bieżącą sytuację rynkową oceniamy jako sprzyjającą dla takich firm jak nasza. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową, rekordową liczbę lokali w budowie, duży bank ziemi oraz długą listę atrakcyjnych projektów, które sukcesywnie wprowadzamy do sprzedaży. Naszym celem na 2024 rok pozostaje wzrost liczby sprzedanych mieszkań w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy sprzedaż netto sięgnęła 3 906 lokali – dodaje Jarosław Szanajca.

7,4 tys. lokali w budowie oraz bank ziemi umożliwiający wybudowanie 19,6 tys. lokali

W I kwartale 2024 roku Grupa rozpoczęła realizację 10 projektów, liczących łącznie 1 303 lokale we wszystkich czterech aglomeracjach, w których prowadzi działalność, tj. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie. Na koniec marca br. Oferta Grupy obejmowała 2 548 lokali dostępnych do sprzedaży, tj. o 10% więcej niż przed rokiem.

Skala realizowanych inwestycji na koniec marca br. Obejmowała rekordową liczbę 7 413 lokali w budowie, co oznacza wzrost o 16% r/r. Grupa dysponowała ponadto bankiem ziemi z potencjałem do wybudowania ponad 19,6 tys. lokali, z czego najwięcej przypadało na Warszawę (ponad 10,4 tys. lokali) oraz Trójmiasto (blisko 5 tys. lokali).

Sukces nowej oferty programów wykończeniowych

Średnia wartość transakcji w Grupie Dom Development, obejmująca cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym, w I kwartale bieżącego roku wyniosła 829 tys. zł brutto i była o 20% wyższa r/r.

To efekt zarówno wzrostu rynkowych cen mieszkań, jak i sukcesu wprowadzenia przez Dom Development na przełomie roku nowej oferty programów wykończeniowych, która spotkała się z dużym zainteresowaniem nabywców. Umożliwia ona wykończenie lokalu „pod klucz” w atrakcyjnej cenie, z gwarancją jej niezmienności, oraz odbiór wykończonego mieszkania w tym samym czasie co lokalu w standardzie deweloperskim. W pierwszej kolejności nowa oferta programów wykończeniowych została wprowadzona w Warszawie, gdzie w I kwartale tego roku Dom Development sprzedał 32% mieszkań w standardzie „pod klucz”, podczas gdy w minionym roku było to około 20%.

137 mln zł zysku netto po I kwartale 2024 roku

W I kwartale tego roku Grupa Dom Development rozpoznała przychody w wysokości 706 mln zł i wypracowała ponad 137 mln zł zysku netto. Rezultaty te są odpowiednio o 14% i 13% niższe niż w analogicznym okresie 2023 roku, co jest zgodne z założeniami Zarządu. Niższe przychody to efekt znacznie mniejszej liczby lokali przekazanych nabywcom, wynikającej z cyklu realizowanych inwestycji. W I kwartale 2024 roku Grupa przekazała klientom 921 lokali wobec 1 350 w I kwartale 2023 roku (-32% r/r). Średni przychód ze sprzedaży lokalu wzrósł natomiast o 20% r/r do 716 tys. zł netto.

– Choć w I kwartale przekazaliśmy nabywcom mniej lokali niż przed rokiem, to potencjał przekazań w całym 2024 roku jest wyższy niż w rekordowym pod tym względem 2023 roku, kiedy to nasi klienci odebrali klucze do 3 831 lokali. Wszystkie inwestycje Grupy realizowane są przez własnych generalnych wykonawców – Dom Construction oraz Euro Styl Construction. Są oni gwarantem terminowości, wysokiej jakości oraz efektywności ekonomicznej projektów. W połączeniu ze stabilną sytuacją na rynku usług i materiałów budowlanych, umożliwia nam to osiąganie satysfakcjonujących marż. Wszystkie te elementy pozytywnie przełożą się na wyniki finansowe Grupy Dom Development za 2024 rok – podkreśla Leszek Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Dom Development.

Ponad 4,7 tys. sprzedanych lokali czekających na przekazanie w kolejnych kwartałach

Na koniec marca br. Grupa Dom Development miała w sumie 4 717 sprzedanych lokali (o łącznej wartości sprzedaży 3,4 mld zł), które nie zostały jeszcze przekazane nabywcom, z czego 216 to lokale już gotowe, a w przypadku 3 360 kolejnych budowa zakończy się w tym roku.

– Wszystkie nasze budowy realizowane są terminowo. Zakładamy, że w trzech pozostałych kwartałach 2024 roku rozpoczniemy przekazania w 35 projektach liczących łącznie ponad 4,1 tys. lokali. Z harmonogramów inwestycji wynika, że gros przekazań przypadnie na ostatni kwartał tego roku – informuje Leszek Stankiewicz.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Dom Development

Rachunek zysków i strat I kwartał 2024 I kwartał 2023 Zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 705,9 822,0 (14)%
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 659,2 804,8 (18)%
    Przekazane lokale (szt.) 921 1 350 (32)%
    Przychody na lokal (tys. zł) 716 596 20%
Zysk brutto ze sprzedaży 239,9 257,4 (7)%
Marża brutto 34,0% 31,3% +2,7 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT) 171,6 197,3 (13)%
Marża EBIT 24,3% 24,0% +0,3 p.p.
Zysk brutto 171,7 200,9 (15)%
Marża zysku brutto 24,3% 24,4% -0,1 p.p.
Zysk netto 137,4 158,8 (13)%
Marża zysku netto 19,5% 19,3% +0,2 p.p.
Zysk na akcję (zł) 5,33 6,21 -0,88

MSR 15 – przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych rozpoznawane w momencie przekazania

Dane w mln zł