Bank Millennium zakończył realizację Planu Naprawy

Bank Millennium

Zarząd Banku Millennium podjął decyzję o zakończeniu realizacji Planu Naprawy, uruchomionego w następstwie wprowadzenia ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych w 2022 roku. Uruchomione w latach 2022-2024 działania pozwoliły podnieść wskaźniki kapitałowe do bezpiecznych poziomów. Nie było konieczności dokapitalizowania Banku ze strony akcjonariuszy. Równocześnie Bank osiągał w tym okresie bardzo dobre wyniki operacyjne, kontynuował realizację strategii oraz utrzymywał wysoki poziom innowacyjności i jakości obsługi klienta.

Dzięki działaniom podnoszącym rentowność, niskim kosztom ryzyka, akumulacji zysków, transakcjom sekurytyzacji i sprzedażowym, oraz zmianie struktury i częściowemu odwróceniu negatywnych wycen papierów dłużnych w portfelu, Bank Millennium ogłosił zakończenie realizacji Planu Naprawy. W ocenie Zarządu Banku, osiągnięte zostały wszystkie kluczowe założenia. W szczególności, wszystkie wskaźniki zdefiniowane w ww. planie osiągnęły bezpieczne poziomy, rentowność oraz wyniki finansowe Grupy Banku Millennium uległy trwałej poprawie, współczynniki kapitałowe zostały przywrócone do poziomów znacznie przekraczających minimalne wymogi regulacyjne a Bank oraz Grupa spełniają wymogi MREL, w tym wymogi dotyczące połączonego bufora. Zarząd nie identyfikuje także przyszłych okoliczności, które przemawiałyby za dalszą realizacją Planu Naprawy.

Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu Banku Millennium
João Brás Jorge – Prezes Zarządu Banku Millennium

– Dwa lata temu, kiedy uruchamialiśmy całą procedurę, jasno deklarowaliśmy, że silne fundamenty, które wspierają Bank, pozwolą nam w okresie planu naprawy normalnie się rozwijać. Dotrzymaliśmy słowa. W ubiegłym roku udostępniliśmy nową aplikację korporacyjną, właśnie wdrożyliśmy odświeżoną aplikację dla klientów detalicznych, powiększyliśmy bazę aktywnych klientów przekraczając poziom 3 milionów, zrealizowaliśmy szereg programów sekurytyzacji. Złożony program naprawy i wysiłek całego zespołu Banku doprowadził do spełnienia wskaźników kapitałowych szybciej niż planowaliśmy. Wyjście z Planu Naprawy to nowy początek dla dalszego wzrostu biznesu i rozwoju banku. – mówi Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium.

Obecnie Bank Millennium jest na ostatniej prostej w realizacji obowiązującej strategii „Inspirują nas ludzie”. Może się pochwalić pozytywnym wynikiem realizacji większości celów na rok 2024 i to przed wyznaczonym czasem. Notuje dobre wyniki biznesowe zarówno w bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw. Pracuje również nad nową strategią 2025-28, którą zamierza przedstawić w październiku tego roku.