Upadłość konsumencka – kiedy jest możliwa i jak przebiega?

0

Upadłość konsumencka jest postępowaniem, które kierowane jest do osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Powinno być prowadzone w taki sposób, aby dłużnik uzyskał oddłużenie. Postępowanie upadłościowe wobec konsumenta może być też prowadzone m.in. wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku lub ma tylko jednego wierzyciela. W przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorcy powyższe okoliczności nie stanowią żadnego problemu na etapie postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Niemniej, upadłość konsumencka jest możliwa w ściśle określonych warunkach.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Podstawową kwestią determinującą to, czy dłużnik może się ubiegać o oddłużenie w ramach upadłości jest jego obecna kondycja finansowa. Nie ma możliwości ogłoszenia upadłości wobec osoby, która jest wypłacalna i posiada zdolność do spłaty wierzycieli. Niewypłacalność jest zatem kryterium warunkującym losy dalszej procedury.

W ramach weryfikacji stanu faktycznego dłużnika przez sąd, dochodzi do ustalenia przyczyn tejże niewypłacalności. Jeśli zostanie stwierdzone, że dłużnik doprowadził do niej umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, albo pogłębiał powstałą już niewypłacalność w tenże sposób, to sąd powinien oddalić wniosek o upadłość konsumencką. Wobec tych tzw. przesłanek negatywnych bezwzględnych nie występują żadne wyjątki.

Oprócz ww. warunków, okoliczności powstania niewypłacalności są konfrontowane z innymi przesłankami. Wśród nich wymienia się m.in. to, czy dłużnik wcześniej złożył wniosek o upadłość w terminie, jeśli miał taki obowiązek (zasada ta dotyczy byłych przedsiębiorców i członków zarządu spółek), czy było prowadzone wcześniej postepowanie upadłościowe wobec dłużnika (jeśli tak, to z jakich przyczyn doszło do umorzenia), bądź czy dłużnik dokonał czynności prawnej uznanej prawomocnym wyrokiem sądu za krzywdzącą wierzycieli (skarga pauliańska). Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku przesłanek negatywnych względnych można wykorzystać tzw. klauzule rozsądku, które umożliwiają ogłoszenie upadłości mimo ich wystąpienia.

Etapy postępowania upadłościowego wobec konsumenta

Procedura inicjowana jest poprzez złożenie wniosku o upadłość do właściwego sądu rejonowego. Początkowo toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. W momencie wydania postanowienia o upadłości dłużnika do postępowania przyłącza się syndyk. Jego zadaniem jest spieniężenie majątku upadłego i zaspokojenie wierzycieli w ramach ostatecznego planu podziału. Gdy zaspokojenie wierzycieli nie jest możliwe z uwagi na ubóstwo masy upadłościowej, to stosunkowo szybko powinno dojść do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Plan ten nie jest obligatoryjny w ramach upadłości konsumenckiej. Może on zostać ustalony, jeśli upadły ma realne szanse wywiązać się z określonych płatności ustalonych przez sąd. Płatność upadłego jest dopasowana wcześniej do jego możliwości zarobkowych oraz bieżących kosztów utrzymania. Co więcej, może on zostać ustanowiony na maksymalnie 36 miesięcy. W momencie wykonania planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone na skutek likwidacji majątku i wykonania planu.

Czytaj również:  Monetia z 3 nowymi kontraktami w sektorze publicznym

Najwięcej korzyści z ogłoszenia upadłości mają osoby, które nie posiadają żadnego majątku, ani możliwości zarobkowych. Wtedy postępowanie powinno ograniczyć się do niezbędnego minimum i w stosunkowo krótkim czasie dochodzi do oddłużenia. Ustawodawca zabezpieczył też potrzeby osób, które tracą nieruchomość faktycznie zamieszkiwaną na skutek upadłości. Tacy upadli mogą liczyć na uzyskanie odpowiedniej kwoty na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Źródło: https://www.upadlosc-kancelaria.pl