Usługi motorem wzrostu polskiego rynku bezpieczeństwa IT

cyberbezpieczeństwo haker programista

Dynamika rynku bezpieczeństwa IT w Polsce notuje w ostatnich paru latach stabilne tendencje wzrostowe. Według raportu PMR „Rynek bezpieczeństwa IT w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018” jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest dynamiczny rozwój segmentu usług, który w 2013 r. pod względem wartości notował w Polsce ponad dwukrotnie wyższe dynamiki niż rynek oprogramowania czy sprzętu.

Po 2009 r., kiedy nastąpił 5% spadek, w latach 2010-2012 rynek bezpieczeństwa IT w Polsce notował stabilne dynamiki wzrostowe. W 2012 r. osiągnęły one nawet 10% poziom. W 2013 r. dynamika utrzymała się na podobnym poziomie jak przed rokiem, na co istotnie wpłynęła polepszająca się sytuacja w segmencie usług. Z kolei negatywnym czynnikiem po dynamikę w 2013 r. było jej obniżanie się w segmentach oprogramowania oraz sprzętu.
Rynek usług w segmencie bezpieczeństwa IT

Dynamiczny wzrost rynku usług w ostatnich paru latach jest konsekwencją przede wszystkim niskiej penetracji rynku i co za tym idzie – niskiej bazy. Niższy wzrost tego segmentu przed 2013 r. wynikał z większej niepewności firm w obszarze inwestycji w IT, uwarunkowanej sytuacją makroekonomiczną. Niższe inwestycje w bezpieczeństwo IT dotyczyły nie tylko segmentów usług wdrożeniowych czy audytu (ukierunkowanych z natury na implementację nowych rozwiązań), ale nawet segmentu usług utrzymaniowych. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo niższych wartości rynek nadal notował pozytywne dynamiki.

Jedną z bardziej popularnych usług w rynku bezpieczeństwa IT są usługi audytu teleinformatycznego. Według badania PMR przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2013 r. na próbie 522 dużych firm, w okresie trzech lat poprzedzających badanie ponad połowa przedsiębiorstw (56%) przeprowadziła audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT.

Usługi audytu bezpieczeństwa IT w Polsce znajdują się w ofercie zarówno wyspecjalizowanych dostawców, świadczących tego typu usługi bez rozróżnienia na wykorzystywane technologie, jak i dostawców zajmujących się określonymi grupami produktowymi czy technologiami. Osobną kwestią nadal pozostaje bardzo zróżnicowany poziom jakości świadczonych usług. Poza wciąż niskim poziomem nasycenia rynku, za taki stan rzeczy odpowiada ograniczona świadomość klientów końcowych w zakresie wyników audytu.

Wśród segmentów mniejszych, ale bardziej perspektywicznych należy wymienić usługi outsourcingu systemów bezpieczeństwa IT (Managed Security Services – MSS). Z racji wczesnej fazy rozwoju na tym rynku widoczne są nawet sprzeczne z sobą trendy. Według informacji uzyskanych od głównych dostawców, usługi MSS cieszyły się w 2013 r. w Polsce dynamicznie rosnącym zainteresowaniem klientów końcowych. Zainteresowanie to jednak nie przekładało się na konkretne decyzje zakupowe. Jedyną grupę klientów końcowych, która w 2013 r. decydowała się na zakup usług MSS, stanowiły oddziały firm międzynarodowych działających w Polsce. W przypadku tych podmiotów decyzje były podejmowane poza Polską – w Europie Zachodniej czy USA, gdzie korzystanie z tego typu usług znajduje się na znacznie wyższym poziomie.

Rynek usług MSS w Polsce ma przed sobą perspektywę dynamicznego wzrostu. Jednym z czynników oddziałujących pozytywnie na sprzedaż tego typu usług jest zwiększająca się liczba zagrożeń występujących w codziennym działaniu firmy. W celu zabezpieczenia się przed atakami firmy będą zmuszone do inwestycji w nowe rozwiązania oraz we własne kompetencje. Oznacza to zwiększenie kosztów związanych z obszarem działalności firmy, który nie jest jej podstawową aktywnością. Z kolei inwestycje te charakteryzuje wysoka dynamika wzrostowa, wyższa niż dynamika wzrostu budżetów na IT. Stwarza to próżnię do zagospodarowania dla usług MSS, ponieważ można je rozliczać w kosztach bieżących, pomijając tym samym wspomniane inwestycje.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Rynek bezpieczeństwa IT w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018”.