W 2021 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 41 mld zł

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU
Jan Grzegorz Prądzyński

W 2021 r. Polacy otrzymali 41,3 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). To ponad 4 proc. więcej niż rok wcześniej.

 • 41,3 mld dla poszkodowanych, w tym:
  • 18,4 mld zł z ubezpieczeń na życie (w tym o 17 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych).
  • 15,3 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC).
  • Około 7,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.
 • Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto):
  • 69,2 mld zł, o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • Ponad 85,6 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • Ponad 17,5 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Ubezpieczenia na życie

Na rynku życiowym w 2021 r. rosły zarówno wypłaty świadczeń jak i składka. Miało to związek ze zwiększonym zainteresowaniem polisami ochronnymi oraz ze zwiększoną śmiertelnością z powodu pandemii. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 22,1 mld zł.Ostatni kwartał 2021 r. to wyhamowanie wzrostu wypłacanych świadczeń z tytułu polis na życie. Jeśli jednak rozpatrujemy pod tym kątem cały zeszły rok, to niewątpliwie pandemia była najważniejszym czynnikiem dla rynku życiowego, jeśli chodzi o wypłaty świadczeń – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Grupa 2020 r. (tys. zł) 2021 r. (tys. zł) Różnica rok do roku
na życie 7 963 584 9 066 916 13,85%
posagowe 109 829 106 692 -2,86%
związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 5 884 507 5 700 455 -3,13%
rentowe 158 752 161 003 1,42%
wypadkowe 6 636 813 7 092 419 6,86%
reasekuracja czynna 8 5 -37,50%
SUMA: 20 753 493 22 127 490 6,62%

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne.

 • Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły w 2021 r. 9,3 mld zł i były o 3,2 proc. większe niż przed rokiem.
 • Odszkodowania z autocasco wyniosły 6 mld zł, czyli o 9,2 proc. więcej niż przed rokiem.

Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, spada średnia składka w ubezpieczeniach OC ppm. W 2021 r. wyniosła ona 488 zł, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie średnia szkoda z OC ppm wzrosła o 3,8 proc., do 8484 zł.

Średnia składka z autocasco wyniosła w 2021 r. 1197 zł, czyli o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie koszt średniej szkody wzrósł o 7 proc. – do 7257 zł.

Grupa 2020 r. (tys. zł) 2021 r. (tys. zł) Różnica rok do roku
wypadku 1 738 320 1 981 788 14,01%
choroby 779 471 1 043 287 33,85%
casco pojazdów lądowych 8 797 202 9 697 615 10,24%
casco pojazdów szynowych 83 536 92 973 11,30%
casco statków powietrznych 44 482 53 959 21,31%
żeglugi morskiej i śródlądowej 97 109 115 485 18,92%
przedmiotów w transporcie 170 941 182 277 6,63%
szkód spowodowanych żywiołami 3 934 708 4 414 609 12,20%
pozostałych szkód rzeczowych 3 663 641 4 472 245 22,07%
odpowiedzialności cywilnej wynikającej
z posiadania pojazdów lądowych
14 631 214 14 927 006 2,02%
odpowiedzialności cywilnej wynikającej
z posiadania pojazdów powietrznych
23 462 19 060 -18,76%
odpowiedzialności cywilnej
za żeglugę morską i śródlądową
22 949 21 218 -7,54%
odpowiedzialności cywilnej ogólnej 2 551 192 2 809 700 10,13%
kredytu 488 950 592 276 21,13%
gwarancji 475 066 458 906 -3,40%
różnych ryzyk finansowych 799 870 1 205 371 50,70%
ochrony prawnej 79 760 83 863 5,14%
świadczenia pomocy 1 344 436 1 595 003 18,64%
reasekuracja czynna 2 942 443 3 328 232 13,11%
SUMA: 42 668 752 47 094 873 10,37%

Inne ubezpieczenia majątkowe

W 2021 r. w Polsce nie odnotowano zjawisk pogodowych, które przyniosłyby znaczące wzrosty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 3,4 mld zł, czyli o 0,5 proc. mniej niż rok temu. – Musimy pamiętać, że zjawiska związane z żywiołami będą się pojawiały w Polsce co roku, na większą lub mniejszą skalę. Ubezpieczyciele są przygotowani finansowo na to, by nieść swoim klientom pomoc w takich przypadkach – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Zyski w 2021 r.

W 2021 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,2 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 5,7 mld zł zysku netto, czyli o 7,3 proc. mniej niż przed rokiem.

Wielkość 2020 r. (tys. zł) 2021 r. (tys. zł) Różnica rok do roku
Dział I
Koszty działalności ubezpieczeniowej 5 051 082 5 410 232 7,11%
Wynik techniczny 2 974 496 2 142 982 -27,95%
Wynik finansowy brutto 2 831 850 2 040 610 -27,94%
Podatek dochodowy 629 028 407 850 -35,16%
Wynik finansowy netto 2 202 201 1 633 206 -25,84%
Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6 554 986 6 128 104 -6,51%
Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 29 738 676 29 121 822 -2,07%
Wielkość
Dział II 2020 r. (tys. zł) 2021 r. (tys. zł) Różnica rok do roku
Koszty działalności ubezpieczeniowej 10 381 593 10 882 010 4,82%
Wynik techniczny 3 128 909 2 970 447 -5,06%
Wynik finansowy brutto 4 739 660 4 855 299 2,44%
Podatek dochodowy 801 567 797 592 -0,50%
Wynik finansowy netto 3 938 093 4 057 707 3,04%
Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 10 107 197 11 328 036 12,08%
Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 57 575 678 56 526 209 -1,82%