W roku 2010 Bank Pekao zanotował 2 525 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Bank Pekao SA

W roku 2010 Bank Pekao zanotował 2 525 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 4,7 proc. w ujęciu rocznym). Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) był na poziomie 13,1 proc., przy jednoczesnym utrzymaniu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 na wysokim poziomie 17,6 proc. Przychody wzrosły o 2,3 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy koszty pozostały pod ścisłą kontrolą, obniżając się o 0,6 proc. Koszt ryzyka spadł do 68 punktów bazowych, potwierdzając skuteczność zarządzania ryzykiem przez Pekao. Bank zanotował solidny wzrost sprzedaży kluczowych produktów kredytowych, potwierdzając zdolność realizacji priorytetów na 2010 rok. Zarząd Banku Pekao zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 6,80 zł dywidendy na akcję, o 134 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Zysk grupy Banku Pekao wyniósł 2 525 mln zł wobec 2 412 mln zł zysku wypracowanego w 2009 roku. Przychody wzrosły o 2,3 proc. do 7 218 mln zł. Wzrost ten był wynikiem wyższych zarówno przychodów odsetkowych, jak również przychodów z tytułu opłat i prowizji. Te pierwsze wyniosły 4 303 mln zł (czyli o 5,4 proc. więcej niż rok wcześniej), dzięki wyższej o 0,1 pkt. proc. marży odsetkowej, która wzrosła do 3,6 proc., a także dobrym wynikom sprzedażowym najbardziej atrakcyjnych produktów kredytowych.

Przychody z opłat i prowizji wzrosły o 3,5 proc. w ujęciu rocznym do 2 368 mln zł. Na taki wynik złożyły się zarówno wyższe dochody z opłat i prowizji z działalności bankowej, jak i związanych z rynkami kapitałowymi.

Po raz kolejny Bank Pekao dowiódł swej skuteczności w utrzymywaniu kontroli nad kosztami: w 2010 roku spadły one o 0,6 proc. w porównaniu do roku 2009.

Depozyty detaliczne wzrosły o 3,2 proc. w ujęciu rocznym, osiągając kwotę 46 694 mln zł. W tym samym okresie oszczędności zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły o 18,1 proc. i osiągnęły 18 059 mln zł. Depozyty korporacyjne wzrosły o 5,7 proc. rok do roku i zamknęły się sumą 49 044 mln zł.

Bank zanotował wyraźny wzrost portfela kredytów detalicznych, o 11,4 proc. w ujęciu rocznym, do poziomu 31 936 mln zł. Motorami wzrostu były kluczowe produkty – kredyty mieszkaniowe w złotych oraz pożyczki gotówkowe, których łączny wzrost wyniósł 19 proc. W czwartym kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych była wyższa o 141,3 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału (1 717 mln zł wobec 712 mln zł). Sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła natomiast o 41,8 proc. do 1 171 mln zł wobec 826 mln zł w pierwszym kwartale tego roku.

Bank Pekao dalej prowadził konsekwentną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, z kosztem ryzyka na poziomie 0,68 proc. i wskaźnikiem kredytów niepracujących (tzw. NPL) wynoszącym 7proc..

W 2011 roku Bank Pekao skoncentruje się na przyspieszeniu wzrostu w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku: kredytach mieszkaniowych, gotówkowych, kredytowaniu sektora MSP, a także średnich korporacji. Rozwijana będzie zarówno oferta produktowa, jak i możliwości sieci dystrybucyjnej Banku. Bank będzie również nadal skoncentrowany na dużych projektach infrastrukturalnych, potwierdzając swoją wiodącą pozycję w sektorze publicznym. Celem Banku Pekao będzie powiększanie bazy klientów, m. in. poprzez ciągłe udoskonalanie oferty bankowości internetowej.

Zarząd Banku ogłosił, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 6,8 zł na akcję, tj. o 134 proc. wyższej niż rok wcześniej.

– Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych i osiągnięć w 2010 roku – powiedziała Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. – W 2011 roku będziemy się koncentrować na dynamicznym rozwoju działalności komercyjnej przy równoczesnym zachowaniu wysokich standardów zarządzania ryzykiem.

– Osiągnęliśmy solidny wzrost we wszystkich najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku, realizując nasze plany ogłoszone przed rokiem – powiedział Luigi Lovaglio, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA i Dyrektor Generalny. – Jestem pewien, że przyspieszenie, widoczne w czwartym kwartale, będzie kontynuowane w 2011 r.”