Wakacje kredytowe a działalność gospodarcza zarejestrowana w nieruchomości kupionej na cele mieszkaniowe. Rzecznik MŚP zwraca się do MF o udzielenie wyjaśnień

Adam Abramowicz – rzecznik MŚP
Adam Abramowicz - rzecznik MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie wyjaśnień, czy z tzw. wakacji kredytowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który kupił mieszkanie lub dom w celach mieszkaniowych i ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod tym adresem

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. wakacji kredytowych, przewidzianych ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom[1], oraz w nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości w zakresie wykładni pojęcia konsumenta, zawartego w art. 73 przedmiotowej ustawy, zgodnie z którym na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska, Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie informacji i wyjaśnień w tej kwestii.

W rzeczonym wystąpieniu Rzecznik MŚP Adam Abramowicz podkreślił, że brzmienie przywołanego przepisu rodzi pytania, czy z tzw. wakacji kredytowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który zawarł umowę o kredyt hipoteczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a jednocześnie ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod tym adresem.

Ponadto, należy podkreślić, że przedsiębiorcy z sektora MŚP także powinni mieć tzw. wakacje kredytowe, bo tak samo w nich uderza wzrost oprocentowania kredytów.

[1] Dz.U. z 2022 r. poz. 1488.