WSA zgodził się z argumentacją Rzecznika MŚP – przedsiębiorca uniknął potrójnej kary pieniężnej z ustawy o SENT

Adam Abramowicz – rzecznik MŚP
Adam Abramowicz - rzecznik MŚP

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje organów nakładające potrójną karę pieniężną z ustawy o SENT na przewoźnika. Sąd zgodził się z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców: obowiązuje zakaz multiplikowania kar pieniężnych.

Do Rzecznika MŚP zgłosił się z prośbą o interwencję przewoźnik, na którego nałożono, na podstawie ustawy o SENT, łączną karę pieniężną w wysokości 60 000 PLN. Był to rezultat kontroli drogowej podczas której stwierdzono, że przewożony jest olej napędowy w łącznej ilości 12 000 litrów, z czego kierujący cysterną przedstawił dwa zgłoszenia SENT na łączną ilość 5 000 litrów. Stwierdzono zatem rozbieżność w ilości przewożonego towaru (brak zgłoszeń w systemie SENT) na łączną ilość 7 000 litrów. Kierowcy zezwolono na kontynuowanie przewozu po zgłoszeniu brakującego towaru (poprzez dokonanie trzech zgłoszeń SENT) do systemu.

Organ I instancji nałożył na przewoźnika łączną karę pieniężną w wysokości 60 000 PLN uznając, że kara w przedmiotowym przypadku wynosi 20 000 PLN za każde nie przesłane do rejestru zgłoszenie. Organ II instancji utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie. Rzecznik MŚP, niezależnie od złożonej skargi przewoźnika, złożył własną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w tej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał argumenty przedstawiane w skargach przez Rzecznika MŚP i przewoźnika uchylając zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. W ocenie Sądu organy nieprawidłowo interpretowały art. 21 ust. 1 ustawy o SENT, poprzez uznanie za tożsame pojęcia użyte przez ustawodawcę w art. 2 pkt 16 ustawy o SENT (definiujące pojęcie „zgłoszenia”) oraz w art. 21 ust. 1 ustawy o SENT (posługujący się pojęciem „obowiązek zgłoszenia”). Niezależnie od powyższego WSA stwierdził, że zastosowanie wykładni art. 21 ust. 1 ustawy o SENT prezentowanej przez organy w przedmiotowej sprawie prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności wywiedzionej z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej.

Z uzasadnienia orzeczenia WSA: W związku jednak z przesłaniem do rejestru trzech zgłoszeń organ I instancji nałożył na Skarżącego karę pieniężną 60.000 zł, ustalając jej wysokość odrębnie dla każdej części paliwa objętego trzema zgłoszeniami. Z powyższego wynika, że gdyby Skarżący przesłał do rejestru jedno zgłoszenie (…), zostałaby na Skarżącego nałożona kara pieniężna w wysokości 20.000 zł, pomimo, że obie sytuacje dotyczą tego samego paliwa w tej samej ilości przewożonego jednym środkiem transportu przez Skarżącego. (…)

Dlatego w ocenie Sądu, wykładnia art. 21 ust. 1 ustawy SENT, jaką zastosowały organy w niniejszej sprawie, prowadzi do sytuacji, w której sankcja wynikająca z tego przepisu w stosunku do celu jaki przyświeca jej unormowaniu, stanowi środek zbyt restrykcyjny, pozwala bowiem na multiplikowanie kar pieniężnych w sposób nieakceptowalny w świetle wynikające z art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego i związanej z nią zasady proporcjonalności.