Wyniki Alior Banku S.A. po pierwszym półroczu 2013 roku

0
ceo (3)

Zysk netto Alior Banku po pierwszym półroczu 2013 r. przekroczył 171,8 mln zł i był o 29% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Całkowite dochody z działalności operacyjnej Banku zwiększyły się porównując stan na koniec czerwca 2013 r. i 2012 r. o 23,4% do 790,5 mln zł, w tym wynik odsetkowy przekroczył 417,8 mln zł (wzrost o 28,3%), a wynik prowizyjny 227,0 mln zł (wzrost o 4,6%).

Bank stale zwiększa efektywność kosztową. Wskaźnik C/I na 30 czerwca 2013 r. ukształtował się na poziomie 51,7% i w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym zmniejszył się o 10,7%.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank sięgnęła na koniec pierwszego półrocza 2013 r. 17,7 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 19,1 mld zł. To odpowiednio 43,6% i 40,2% więcej niż w analogicznym okresie w 2012 r. Współczynnik kredytów do depozytów pozostaje jednym z najniższych na rynku i wyniósł 93%.

Bank utrzymał dynamiczne tempo pozyskiwania nowych klientów. Z jego produktów i usług pod koniec czerwca 2013 r. korzystało już ponad 1,7 mln klientów. W pierwszym półroczu 2013 r. liczba klientów Banku wzrosła o 253 tys.
Współczynnik wypłacalności Alior Banku osiągnął poziom 14,4% w porównaniu z 12,1% po drugim kwartale 2012 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku S.A. po pierwszych dwóch kwartałach 2013 r. potwierdzają dalszy dynamiczny rozwój Spółki i odzwierciedlają skuteczność realizowanej strategii oraz decyzji biznesowych podejmowanych przez Zarząd. W kolejnych kwartałach 2013 r. Alior Bank S.A. będzie kontynuować wzrost oraz umacniać swoją pozycję rynkową.

Całkowite dochody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po pierwszym półroczu 2013 r. ponad 790,5 mln zł, tj. o 23,4% więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Znaczącą część dochodów Banku stanowił wynik odsetkowy, który zwiększył się o 28,3% do ponad 417,8 mln zł. Dynamiczny wzrost wyniku odsetkowego jest efektem stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 4,6% do ponad 227,0 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto Alior Bank S.A. po pierwszym półroczu 2013 r. wyniósł ponad 171,8 mln zł, czyli był o 29% wyższy od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie rok wcześniej.

– Półroczny zysk w wysokości ponad 171 mln złotych świadczy o tym, że Alior Bank konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku bankowym, generując stabilnie rosnące wyniki finansowe i zachowując wysoki poziom wskaźników efektywnościowych oraz bezpieczeństwa prowadzonej działalności. W kolejnych miesiącach chcielibyśmy rozwijać się w dotychczasowym tempie, co pozwoli nam utrzymać bieżącą przewagę konkurencyjną – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

Czytaj również:  Goldman Sachs International emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

Dzięki skutecznej akcji kredytowej wolumen kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Alior Bank osiągnął na koniec I półrocza 2013 r. 17,7 mld zł, co oznacza wzrost o 43,6% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Zarząd Alior Banku zamierza nadal finansować rozwój organiczny Banku ze środków pozyskanych z depozytów klientów, których saldo na koniec 30 czerwca 2013 r. wyniosło prawie 19,1mld zł, czyli o 40,2% więcej niż rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów klientów wyniósł prawie 93%.

Rozwój działalności Grupy Alior Banku idzie w parze z poprawą jej efektywności kosztowej. Wskaźnik C/I na koniec I półrocza 2013 r. ukształtował się na poziomie 51,7% i w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym zmniejszył się o 10,7%. Współczynnik wypłacalności Alior Banku osiągnął poziom 14,4%, co daje stabilne podstawy do bezpiecznego, a zarazem dynamicznego rozwoju działalności.

Liczba klientów obsługiwanych przez Alior Bank dynamicznie się powiększa. Na koniec czerwca 2013 r. sięgnęła 1740 tys. (o ponad 0,5 mln więcej niż rok wcześniej), z czego ponad 1 627 tys. stanowią klienci indywidualni, a 112,6 tys. klienci biznesowi.

W ciągu pierwszego półrocza 2013 r. liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wzrosła o blisko 120,9 tys. – w tym przybyło 57,1 tys. rachunków w Alior Banku i 63,7 tys. rachunków w Alior Sync. Wysoka sprzedaż rachunków Alior Banku to między innymi wynik popularności konta Alior Rachunki bez Opłat oraz wprowadzonego w II kwartale 2013 r. nowego wariantu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – Konta Rozsądnego.

Alior Bank kontynuował rozwój tradycyjnej sieci dystrybucji, która jest jedną z największych w Polsce. Na koniec pierwszego półrocza 2013 r. produkty i usługi Banku dostępne były w 795 placówkach, w tym w 209 oddziałach własnych, 444 placówkach partnerskich oraz 142 mini oddziałach Alior Bank Express. Produkty Banku oferowane są również w sieci prawie 3 tys. placówek pośredników finansowych.

Spadek ROE wynika ze znacznego zwiększenia kapitałów własnych banku w IV kwartale 2012 r. pozyskanych głównie w ramach Oferty Publicznej Akcji Alior Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Alior Bank systematycznie rozwija ofertę produktów i usług, wzbogacając ją o innowacyjne rozwiązania.W pierwszym półroczu 2013 r. bank jako pierwszy w Europie Środkowej wdrożył internetową platformę wymiany walut dla klientów korporacyjnych opartą o własny system algotradingowy oraz utworzył wraz z innymi polskimi bankami lokalny standard płatności mobilnych.