Wyniki finansowe Alior Banku za Q3 2019 r

Zarząd Alior Banku[1]
27.11.2018 Warszawa, n/z zarzad Alior Banku fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

W III kwartale bieżącego roku Alior Bank wypracował 957 mln zł przychodu i 125 mln zł zysku netto. Po wyłączeniu rezerwy związanej z wyrokiem TSUE odnośnie zwrotu części opłat i prowizji przy przedterminowej spłacie kredytów konsumpcyjnych, przychody wynoszą 1,06 mld zł i są na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku. Kwartalny zysk netto bez uwzględnienia wpływu tej rezerwy (83 mln zł) wyniósłby 208 mln zł (wzrost o 17 proc. r/r). Koszty działania banku wyniosły 372 mln zł i są o 10% niższe względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Współczynnik TIER1 na najwyższym poziomie od trzech lat – 13,37%, co oznacza 819 mln zł nadwyżki kapitałów powyżej wymogów regulacyjnych.

Kończymy prace nad strategią na lata 2020-2022. Planowane zmiany umożliwią nam odbudowanie przychodów po spadku wynikającym z dostosowania się do wyroku TSUE. W obszarze klienta biznesowego naszym priorytetem pozostaje dalszy wzrost w preferowanych branżach przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu ryzyka – mówi Krzysztof Bachta, prezes zarządu Alior Banku. – Mocno skupiamy się na budowaniu trwałej i aktywnej relacji zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi, automatyzujemy procesy i rozwijamy technologię, która ma im ułatwiać codzienne bankowanie. Doceniamy lojalnych i aktywnych klientów, dlatego wprowadzamy dla nich produkty na preferencyjnych, korzystnych zasadach. Te działania to klucz do dalszego organicznego wzrostu i zwiększania przychodów – dodaje Krzysztof Bachta.

Do końca 2019 roku bank planuje utrzymać marżę odsetkową na poziomie 4,5%, obniżyć wskaźnik kosztów do przychodów do poziomu 41% (42,8% obecnie) oraz koszty ryzyka do 2,3% (obecnie 2,4%), a także zwiększyć wolumen kredytów brutto do poziomu co najmniej 5 mld zł (wykonanie po  trzech kwartałach
to 3,9 mld zł).

Najważniejsze wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 roku:

 • 957 mln zł przychodu (-2,6% r/r).
 • Wzrost współczynników kapitałowych. TIER1 najwyższy od trzech lat: 13,37% (+56 p.b. od początku roku), czyli 819 mln zł nadwyżki kapitałów powyżej progów regulacyjnych. TCR na poziomie 16,24%.
 • Zysk netto 125 mln zł. Znaczący wpływ rezerwy związanej z wyrokiem TSUE (-83 mln zł).
  Bez uwzględnienia rezerwy: 208 mln zł (+17% r/r). Wskaźnik ROE w III kw.’19 na poziomie 7,4 % (12,3% bez uwzględnienia rezerwy).
 • Znaczny spadek kosztów działania r/r o 10% do poziomu 372 mln zł w III kw.’19 (z 411 mln zł
  w III kw.’18). Wskaźnik C/I w III kw’19. na poziomie 38,9% (spadek o 3 p.p. w porównaniu z III kw.’18).
 • Marża odsetkowa netto (NIM) banku w analizowanym okresie wyniosła 4,39% (-0,28 p.p. r/r).
  Bez uwzględnienia rezerwy: 4,63%, co stanowi wynik porównywalny do III kw.’18, kiedy wskaźnik osiągnął 4,67%.
 • Widoczny wzrost wyniku odsetkowego w ujęciu narastającym r/r o 6,6% (z 2 284 mln zł na koniec
  III kw.’18 do 2 435 mln zł na koniec III kw.’19), pomimo znacznego wpływu rezerwy związanej
  z wyrokiem TSUE (-45 mln zł)
 • Wzrost wolumenów kredytowych zgodny z planem, realizowany w strategicznych obszarach (segment mikroprzedsiębiorstw, pożyczka gotówkowa oraz kredyty hipoteczne).

Stabilna pozycja kapitałowa

Alior Bank zachowuje wysoką efektywność kosztową. Koszty działania banku w III kwartale 2019 roku wyniosły 372 mln zł i były niższe o 10% względem analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wynosiły 411 mln zł. W analizowanym okresie wskaźnik C/I wyniósł 38,9% (spadek o 3 p.p. w porównaniu z III kw.’18). W III kwartale 2019 roku bank odnotował spadek kosztów ryzyka o 0,51 p.p. w porównaniu do wyników I półrocza 2019 roku (uroczniony wynik trzeciego kwartału to 2,08%, wobec urocznionej wartości CoR dla I półrocza na poziomie 2,59%). Roczny koszt ryzyka całego 2019 r. planujemy na poziomie poniżej 2,3%.

Współczynniki kapitałowe zachowują solidny bufor powyżej minimów regulacyjnych. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,24% wobec 15,29% w analogicznym okresie ubiegłego roku, a współczynnik kapitału TIER1 wzrósł odpowiednio: 13,37% wobec 12,17% rok wcześniej. Bank posiada 819 mln zł nadwyżki kapitałowej.

To kolejny kwartał Alior Banku z tak dobrą efektywnością kosztową. Podobnie jak w pierwszym półroczu tego roku, utrzymaliśmy jeden z najniższych wskaźników C/I w polskim sektorze bankowym. Jednocześnie osiągnęliśmy jeden z najwyższych wskaźników TIER1 od początku istnienia Alior Banku. Tak znaczna nadwyżka kapitałowa świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa banku i jest efektem działań podejmowanych przez zarząd w okresie ostatnich dziewięciu miesięcy – mówi Tomasz Biłous, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za finanse.

Ryzyko kredytowe pod kontrolą

Alior Bank podjął działania mające na celu zmianę profilu ryzyka kredytowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru klienta biznesowego. W trakcie 2019 roku bank dokonał szerokiego przeglądu aktywów i procesów. Wyznaczył nowe priorytety i rozpoczął wewnętrzną transformację obszaru ryzyka.

Zmiana profilu ryzyka kredytowego to działania przynoszące efekty w dłuższym okresie i z pewnością będą one istotnym elementem naszej nowej strategii – mówi Marek Szcześniak, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za ryzyko. – Reorganizacja linii bankowości korporacyjnej, którą prowadzimy, przynosi już efekty. W przyszłym roku nasz portfel będzie lepiej zdywersyfikowany branżowo, jak i z punktu widzenia koncentracji pojedynczych ekspozycji. Z kolei w segmencie klienta indywidualnego jakość portfela jest lepsza niż jeszcze rok temu – dodaje.

W III kwartale 2019 roku poziom pokrycia rezerwami dla kredytów z rozpoznaną przesłanką utraty wartości (NPL) w segmencie klienta biznesowego wyniósł 49,38%, co stanowi przyrost o 5,2 p.p. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W segmencie klienta indywidualnego wskaźnik ten również wzrósł do poziomu 66,53%. – Dobra jakość nowej akwizycji oraz wzmożona prewencja w pracy ze starym portfelem będą powodować obniżanie CoR z każdym kolejnym rokiem – podsumowuje Marek Szcześniak.

Segment detaliczny: rozwój kanałów zdalnych, budowanie trwałej relacji

Liczba klientów detalicznych wzrosła o 106 tys. pomiędzy III kwartałem 2018 i 2019 roku (z uwzględnieniem klientów z przejętego SKOK Jaworzno) i wynosi obecnie 4,1 mln.

Zauważalnie wzrosło znaczenie ROR oraz pożyczki gotówkowej jako produktów akwizycyjnych. Liczba nowych klientów otwierających Konto Jakże Osobiste w Alior Banku osiągnęła na koniec III kwartału bieżącego roku 30,7 tys. osób i była o 16% wyższa względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeszcze lepszy przyrost osiągnęła pożyczka gotówkowa. Liczba nowych klientów indywidualnych korzystających
z pożyczki wzrosła w badanym okresie o 43% i na koniec III kwartału 2019 roku osiągnęła liczbę 13,3 tys. osób.

Alior Bank odnotował także wzrost sprzedaży produktów w kanałach zdalnych. Sprzedaż pożyczki gotówkowej w tych kanałach wzrosła o 40% r/r, a rachunków osobistych i kont oszczędnościowych
o 14% r/r. Widoczne jest także rosnące zainteresowanie klientów bankowością mobilną. W III kwartale 2018 roku odnotowano 247 tys. użytkowników aplikacji mobilnych Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe. Obecnie jest to już 398 tys. W ciągu roku wzrost ten sięgnął aż 60%.

Klient biznesowy: wzrost bezpiecznej sprzedaży w zautomatyzowanym procesie kredytowym

W bankowości dla firm wzrosło uproduktowienie oraz liczba klientów z główną relacją. Liczba klientów biznesowych (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem klientów Alior Leasing, wyniosła
w III kwartale 2019 roku 32,8 tys.

Dane pokazują, że Alior Bank staje się coraz częściej bankiem pierwszego wyboru dla klienta z segmentu mikroprzedsiębiorstw. Liczba wszystkich klientów mikro na koniec analizowanego okresu wyniosła
181,5 tys. (vs. 151,3 tys. w III kw.’18, wzrost 20% r/r). Co ważne, aż 56 tys. z nich w III kwartale 2019 roku płaciła składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku.

Udział kanałów zdalnych w pozyskiwaniu nowych klientów z obszaru mikroprzedsiębiorstw wzrósł w III kwartale 2019 roku do poziomu 33%. Wzrost nowej sprzedaży odbywa się przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa akcji kredytowej. W raportowanym okresie aż 90% nowej sprzedaży mikro posiada pokrycie gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykorzystanie PSD2

W III kwartale 2019 roku bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na działanie jako TPP (Third Party Provider). Oprócz dostosowania się do wymogów nowej regulacji bank ma możliwość dalszego rozwoju  nowych usług cyfrowych dla klientów.

W związku z możliwościami, jakie daje otwarta bankowość, Alior Bank planuje jeszcze w tym roku wprowadzić uproszczony proces kredytowy. Dzięki informacjom o rachunkach klienta w innych bankach, starający się o kredyt w Alior Banku jeszcze szybciej otrzyma decyzję o udzieleniu finansowania. Następnym krokiem będzie wdrożenie integratora rachunków klientów w innych bankach. To rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie wiedzy o kliencie w celu zaproponowania mu korzystnej oferty pożyczki gotówkowej. Możliwa będzie także automatyczna spłata pożyczki z innego konta.

Nowa odsłona Kantoru Walutowego

W lipcu 2019 roku Alior Bank udostępnił klientom nowy serwis Kantoru Walutowego. Jego użytkownicy otrzymali szereg nowych funkcjonalności, m.in. możliwość wysłania prośby o przelew bez kopiowania numeru swojego rachunku, podziału płatności między znajomych, przesyłania przelewów na numer telefonu czy adres e-mail odbiorcy. Do oferty została wprowadzona karta wielowalutowa obsługującą płatności w blisko 160 walutach oraz możliwość zakupu ubezpieczeń turystycznych PZU „Pomoc w podróży”. We wrześniu 2019 roku udostępniono aplikację mobilną Kantoru Walutowego dla systemów iOS oraz Android. Co ważne, została ona stworzona w ramach wewnętrznych struktur banku.

W sierpniu 2019 roku padł rekord obrotów Kantoru Walutowego – sprzedaż wzrosła o 31% względem analogicznego okresu roku 2018. Liczba zamawianych kart wielowalutowych w III kwartale 2019 wzrosła o ponad 200% w porównaniu do II kwartału tego samego roku. Ponadto, od momentu wdrożenia aplikacji (początek września) blisko 20% wszystkich przelewów w kantorze wykonywanych jest za pomocą aplikacji mobilnej.

Kolejny krok we współpracy z Grupą PZU

W trzecim kwartale 2019 roku Alior Bank wraz z PZU uruchomiły platformę internetową Cash, za pośrednictwem której pracownicy firm objętych programem mają szybki dostęp do pożyczek on-line przy jednoczesnym ograniczeniu formalności. W ramach pilotażu z pożyczek udzielanych za pośrednictwem platformy może korzystać obecnie ponad 10 tysięcy pracowników Grupy PZU. W najbliższych tygodniach platforma będzie udostępniana innym pracodawcom.

Alior Bank przygotował również ofertę dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych w TFI PZU. Pracownicy oszczędzający w programie mogą liczyć m.in. na atrakcyjne warunki prowadzenia Konta Jakże Osobistego i korzystania z karty debetowej oraz wyższe oprocentowanie na lokacie terminowej.

Bank nadal rozwija współpracę z Grupą PZU w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Jeszcze w 2017 roku udział produktów PZU w sprzedaży ubezpieczeń przez bank był jednocyfrowy. Obecnie ok. 50% składki pozyskanej w Alior Banku pochodzi z produktów Grupy PZU.