Wyniki finansowe firm zwiastują ożywienie w inwestycjach

0
złote tarasy Warszawa galeria (2)

Ważne dla firm: Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw następuje w branżach mniej rentownych, natomiast pogorszenie dotyka sektory najbardziej rentowne.

W pierwszych trzech kwartałach br. przychody przedsiębiorstw wzrosły o 7,1% r/r, podczas gdy koszty ich uzyskania o 7,5% – podał GUS. Gdy jednak zawęzić kategorie do głównej działalności, dynamiki zrównują się na poziomie 7,5%, a za relatywnie gorszy wynik odpowiadają operacje finansowe, co przypuszczalnie wynika z efektów kursowych.

Wzrost kosztów dotyczył przede wszystkim kosztów pracy (wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz materiałów (0,1 pkt proc), za to nieznacznie spadł udział usług obcych (0,1 pkt proc.). Jeśli ten trend się utrzyma, to może to oznaczać, że przejściowe braki możliwości produkcyjnych nie są już uzupełniane zakupem usług obcych.

Wyższe tempo wzrostu kosztów nad przychodami nieuchronnie prowadzi do niższego zysku netto i wyniku finansowego netto (spadek o odpowiedni 0,4% i 1,4% w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2017). Zysk netto odnotowało 76,6% przedsiębiorstw (o 0,3 p. proc. więcej niż przed rokiem). W przekroju branżowym ujawnia się kompresja rentowności – branże mniej rentowne odnotowują jej poprawę, natomiast najbardziej rentowne – pogorszenie.

Ekspozycja polskich przedsiębiorstw niefinansowych na eksport spadła: na przestrzeni roku odsetek eksporterów w objętych badaniem grupach (średnie i duże przedsiębiorstwa wybranych sekcji PKD) spadł (49,9%, spadek o 1,4 p. proc.), a udział produkcji wysyłanej za granicę wśród eksporterów obniżył się (24,3%, spadek o 0,9 p. proc.). Tendencja ta nie zaskakuje, wziąwszy pod uwagę spowolnienie w gospodarkach dominujących odbiorców. Warto jednak zauważyć, że te firmy, które działalność eksportową kontynuują, notują wyższe przychody i wyższy zysk netto (wzrost odpowiednio o 0,3 i 0,4 p. proc.). Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem pozytywnej selekcji.

Dane GUS dostarczają kolejnego dowodu na przełamanie w inwestycjach przedsiębiorstw. Nakłady inwestycyjne w wielkościach realnych o wzrosły o 12,4% (przy minimalnym spadku przed rokiem). Wśród nakładów najwyższe wzrosty dotyczyły budynków i maszyn (odpowiednio 18,6% oraz 12,6%). W świetle wczorajszych danych o produkcji sprzedanej, dalsze perspektywy inwestycji w budynki mogą być jednak ograniczone.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan