Wyniki Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2019

Michał Gajewski BZ WBK
Michał Gajewski

W I kw. 2019 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 351 mln zł.

Michał Gajewski BZ WBK
Michał Gajewski
 • Rezultaty I kwartału są satysfakcjonujące, choć pod wpływem kosztów jednorazowych. Dobra sytuacja kapitałowa pozwoliła nam zarekomendować przeznaczenie na dywidendę łącznie kwoty ponad 2 mld zł z niepodzielonego zysku za lata 2016-17 oraz z zysku za 2018 r. Grupa Santander Bank Polska notuje szybkie tempo wzrostu – należności brutto od klientów zwiększyły się o ponad 25% r/r, depozyty o ponad 30%, aktywa urosły do ponad 208 mld zł. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe pozostają na wysokim, bezpiecznym poziomie.
 • Osiągnęliśmy solidny wzrost biznesu, w I kw. zwiększyliśmy sprzedaż kredytów, szczególnie dla klientów indywidualnych. Coraz więcej klientów korzysta z banku przez kanały cyfrowe Pracujemy z fintechami, aby wprowadzać nowe rozwiązania i udogodnienia dla naszych klientów, szczególnie w obszarze płatności.

Wyniki za I kw. 2019 roku:

 • Dochody ogółem – wyniosły 2,2 mld zł, i były wyższe o 13 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,6 mld zł i wzrósł o 16% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 520 mln zł i wzrósł o 1% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze kredytów, wymiany walut).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,2 mld zł i zwiększyły się o 28% r/r przy pod wpływem zaksięgowania obowiązkowej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 1kw. 2019 roku.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1 kw. 2019 wynoszą łącznie 334 mln zł, z czego 142 mln zł to podatek bankowy i 192 mln podatku dochodowego.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 263 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 81 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,3% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (2018 wyniósł 5,99%; 4,9% w ujęciu porównywalnym)

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,47% (15,98% na 31 grudnia 2017 r.) oraz Tier1: 14,11%( zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 25% r/r do 143,3 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 28% r/r do 75,9 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 22% r/r do 67,4 mld zł.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 30% r/r, przy czym depozyty bieżące o 33%, terminowe również o 26% r/r. Depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 35% r/r, a biznesowe o 23% r/r.

Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 93,9% na koniec marca 2019 roku.

Transformacja cyfrowa Rozwój cyfrowych kanałów kontaktu i wykorzystaniem ich do akwizycji skutkował znaczącym wzrostem sprzedaży kredytów gotówkowych. W kanałach zdalnych nadal wprowadzano systematycznie udogodnienia – zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i firmowych – m.in. prostsze przelewy podatkowe. O 23% wzrosła w ciągu roku liczba klientów, korzystających z aplikacji mobilnej, o ponad 80% liczba transakcji w tym kanale.

Linie biznesowe. Z nowego Konta Jakie Chcę na koniec kwartału korzystało prawie1,4 mln klientów, wzrosła liczba kart dodanych do portfeli cyfrowych. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa także zanotowały satysfakcjonujące wyniki.

Bankowość detaliczna w I kw. 2019 r.:

 • 3,66 mln kont osobistych w złotych
 • 1,4 mln otwartych Kont Jakie Chcę
 • 504 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay, FitBit Pay (+216% r/r)
 • 2,4 mln (+14% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,4 mln klientów mobilnych (+23% r/r)
 • 14,6 mln transakcji w bankowości mobilnej (+84% r/r) w I kw.
 • wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 54% r/r do poziomu 12,1 mld; kredyty hipoteczne 35% r/r do poziomu 47,9 mld
 • co trzeci produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany był w aplikacji mobilnej (32% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne).
 • 14,5 mln transakcji w bankowości mobilnej w Q1; wzrost o +15% q/q
 • wzrost wolumenu depozytów o 37% r/r do poziomu 82,5 mld
 • w I kwartale uruchomiono 3 kolejne oddziały w nowym innowacyjnym formacie

MŚP1 w I kw. 2019 r.:

 • wzrost wolumenu kredytów o 22% r/r do poziomu 12,6 mld;
 • wzrost wolumenu depozytów o 27% r/r do poziomu 13,1 mld
 • leasing dla MŚP – wzrost portfela pracującego o 17%
 • wzrost przychodów prowizyjnych kredytowych o 40% r/r
 • wzrost przychodów odsetkowych o 19% r/r

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w 2018 r.:

 • 25% wzrost przychodów w sektorach strategicznych r/r
 • 20% wzrost przychodów w obszarach biznesu międzynarodowego
 • Wsparcie ekspansji eksporterów – m.in. kolejna edycja Programu Rozwoju Eksportu, misje handlowe
 • Usprawnienia w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej iBiznes24

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w I kw. 2019 r.:

 • 50% wzrost przychodów z produktów finansowania handlu
 • 13% wzrost przychodów z finansowania przejęć i projektów
 • wezwania na skup akcji spółek z sektora przemysłowego i hotelarskiego
 • dwie serie emisji zielonych euroobligacji dla podmiotu z sektora publicznego
 • limit finansowania łańcucha dostaw dla spółki z branży handlu detalicznego

Leasing w I kw. 2019 r.:

 • wartość portfela leasingowego 9,13 mld zł, wzrost +15% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości portfela
 • wzrost dochodu +19% r/r
 • wzrost zysku przed opodatkowaniem +36% r/r
 • Wartość sfinansowanych aktywów netto w I kwartale 2019 roku to 1,13 mld zł

Faktoring w I kw. 2019 r.:

 • obroty wyniosły 7,1 mld zł, wzrost +15% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł +30% r/r i osiągnął poziom 5,1 mld zł;
 • pod względem uzyskanych obrotów Spółka zajmuje czwartą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,2%, nadal jest liderem w zakresie finansowania dostawców posiadając 29% udziału w rynku
 • sprzedaż na koniec I kwartału roku wyniosła 0,5 mld zł.

Santander Consumer Bank w I kw. 2019 r.:

 • należności kredytowe netto 16 mld zł, wzrost w skali kwartału o 1,6%,
 • Zobowiązania wobec klientów 8,9 mld zł, i pozostały na stabilnym poziomie.
 • sprzedaż spisanego portfela pożyczek gotówkowych oraz kredytów ratalnych o łącznej wartości 103,6 mln zł z wpływem na rachunek wyników w wysokości 10,2 mln zł brutto (8,3 mln zł netto).
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,2 mld zł
 • Zysk netto 128 mln zł.