Zmiany i nowości w części dłużnej Union Investment TFI

Marek Warmuz
Marek Warmuz

W wyniku rozbudowy oferty funduszy dłużnych Union Investment TFI, m.in. o fundusz UniObligacje High Yield FIZ, od 1 lipca nastąpi wewnętrzna zmiana na stanowisku zarządzającego subfunduszem UniWIBID Plus. Obowiązki jego dotychczasowego zarządzającego, Dariusza Laska, przejmie Marek Warmuz.

Marek Warmuz
Marek Warmuz

UniWIBID Plus to sztandarowy produkt z oferty Union Investment TFI oparty na polskich obligacjach korporacyjnych, utworzony w 2003 r. We wrześniu 2013 r. (wraz ze wzrostem popularności UniLokaty – bliźniaczego funduszu dostępnego dla inwestorów detalicznych) jego strategia inwestycyjna ewoluowała. Z klasycznego narzędzia do zarządzania bieżącą płynnością dla przedsiębiorstw, UniWIBID Plus przekształcił się w rozwiązanie dedykowane klientom zamożnym oraz firmom do średnioterminowego zarządzania środkami.

Od początku jego powstania, przez ponad 12 lat, subfunduszem UniWIBID Plus zarządzał Dariusz Lasek, wieloletni dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI. Subfundusz wypracowywał atrakcyjne stopy zwrotu, regularnie pobijając swój benchmark – WIBID 1M. Jako zalety UniWIBID Plus, poza wynikami, niezależni analitycy wskazują m.in.: jakość portfela (znacząca przewaga emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej), szeroką dywersyfikację (brak koncentracji papierów pojedynczych spółek), stabilność i efektywność zarządzania oraz niskie opłaty. UniWIBID Plus może się pochwalić wysokim, 4-gwiazdkowym ratingiem Analiz Online.

Płynna kontynuacja zarządzania

Od 1 lipca zarządzanie subfunduszem UniWIBID Plus przejmie Marek Warmuz, co jest podyktowane koniecznością dostosowania struktury działu zarządzania do obecnych potrzeb Union Investment TFI, w tym rozwoju oferty produktowej, oraz sytuacji na rynku.

Z punktu widzenia klientów subfunduszu nic się nie zmieni, bo ciągłość zarządzania zostanie zachowana. – Przez długi czas współuczestniczyłem w procesie zarządzania subfunduszem UniWIBID Plus, znam więc w pełni jego specyfikę. Dotychczasowa polityka inwestycyjna pozostanie bez zmian, zarówno pod względem doboru emitentów, wykorzystania limitów zaangażowania w instrumenty wysokodochodowe, jak i poziomu koncentracji portfela – deklaruje Marek Warmuz, zarządzający funduszami obligacji w Union Investment TFI.

Jak dodaje, obecne otoczenie rynkowe wspiera obligacje korporacyjne dużo bardziej niż skarbowe. Dlatego to właśnie fundusze, takie jak UniWIBID Plus, oparte na obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz samorządy o wysokiej wiarygodności kredytowej mają w tym roku najlepsze perspektywy.

UniObligacje High Yield – w lipcu pierwsza subskrypcja

Równolegle ze zmianą w subfunduszu UniWIBID Plus, towarzystwo wprowadza do oferty nowy fundusz UniObligacje High Yield FIZ, którego zarządzającym będzie Dariusz Lasek. Fundusz będzie inwestował w polskie obligacje i euroobligacje korporacyjne high yield, a także rządowe obligacje high yield (obligacje krajów o niskim ratingu kredytowym).

Większość emisji tego typu obligacji kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych. Fundusz UniObligacje High Yield FIZ daje ekspozycję na ten segment rynku także inwestorom indywidualnym. W obecnym otoczeniu rynkowym, gdy stopy procentowe są niskie, a wyceny papierów skarbowych podlegają dużej zmienności, premia za ryzyko, którą oferują obligacje high yield może być szczególnie atrakcyjna – mówi Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych w Union Investment TFI.

Pierwsza subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu UniObligacje High Yield FIZ odbędzie się 13 lipca tego roku. Minimalna wpłata to równowartość 40 tys. euro.

O zarządzających

Dariusz LasekDariusz Lasek jest związany z Union Investment TFI od 2002 r. Do zespołu dołączył jako zarządzający funduszami. Od kwietnia 2006 jako dyrektor inwestycyjny nadzoruje inwestycje w papiery dłużne we wszystkich funduszach z oferty. Ponadto zarządza bezpośrednio m.in. subfunduszem UniKorona Obligacje, funduszami dedykowanymi oraz częścią dłużną UniKorona Zrównoważony. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięte wyniki inwestycyjne, m.in. przez „Parkiet”: Złoty Portfel 2005 za UniDolar Obligacje, Złoty Portfel 2011 za UniKorona Zrównoważony.

Marek Warmuz
Marek Warmuz

Marek Warmuz dołączył do części dłużnej zespołu zarządzania Union Investment TFI w 2010 r., stając się silnym wzmocnieniem komitetu inwestycyjnego. Wcześniej przez 11 lat zdobywał doświadczenie m.in. w dziale inwestycji w największym w Polsce powszechnym towarzystwie emerytalnym, gdzie zajmował się wyceną, analizą i realizowaniem strategii głównie w zakresie głównie dłużnych papierów wartościowych. Jest odpowiedzialny za zarządzanie produktami asset management, subfunduszem SGB Gotówkowy (dedykowany bankom spółdzielczym) oraz częścią dłużną subfunduszu UniStabilny Wzrost. Za wyniki inwestycyjne wypracowane w tym ostatnim został nagrodzony przez „Parkiet” Złotym Portfelem 2011.