Zmiany w sposobie udzielania kredytu technologicznego

pieniadze

Kredyt technologiczny to nazwa działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego przedsiębiorcy wdrażający innowacje w swojej firmie mogą uzyskać premię technologiczną na spłatę części zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia. Wkład przedsiębiorcy w inwestycję to nie mniej niż 25 % kosztów kwalifikowanych w projekcie objętym wsparciem. Beneficjantami tego działania mogą być mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową. Inwestycja powinna zakładać zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Rezultatem inwestycji ma być uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług.

Działanie jest realizowane od 2009 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednak jak dotąd nie cieszył się zbyt dużą popularnością wśród przedsiębiorców-skorzystało z niego zaledwie 92 firm. Miało to kilka istotnych przyczyn, przede wszystkim restrykcyjne i niezachęcające zasady przyznawania dotacji w ramach działania, np. wypłatę środków unijnych uzależniano od wzrostu sprzedaży towarów czy usług wytworzonych po realizacji inwestycji, co wydłużało okres, po którym przedsiębiorca mógł otrzymać wsparcie.

Premia technologiczna udzielana jest na podstawie zapisów ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności gospodarczej. 18 marca 2011 r. Sejm RP przyjął projekt ustawy zmieniającej tą ustawę.

Nowelizacja ustawy będzie miała istotny wpływ na proces składania i oceny wniosków o udzielenie kredytu technologicznego i wniosków o dofinansowanie. W chwili obecnej trwa nabór wniosków „na starych zasadach”, nabór prowadzony jest do 15 kwietnia 2011 r. Jeśli wniosek zostanie złożony przed terminem zamknięcia naboru, a jednocześnie przed wejściem w życie nowelizacji nie zostanie on w pełni oceniony. Bank Gospodarstwa Krajowego odeśle dokumentację. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek ponownie na nowych wzorach dokumentów. Wznowienie naboru wniosków i udostępnienie nowych wzorów formularzy powinno nastąpić w połowie maja 2011 r. – po wejściu w życie nowelizacji.

W chwili obecnej środki dostępne na realizację projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zarówno w programach regionalnych, jak i krajowych kończą się. Dlatego też ułatwienie dostępu do kredytu technologicznego jest bardzo pożądanym działaniem. Bank Gospodarstwa Krajowego ma do rozdysponowania 1,3 mld złotych na innowacyjne inwestycje. Kredyt technologiczny może być więc ciekawą alternatywą dla dotychczas bardzo popularnych narzędzi finansowania unijnego.