ZWZ Izby Domów Maklerskich podsumowało rok działalności

raporty praca biuro

18 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2018 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. Działając w interesie swoich członków oraz całego rynku, Izba aktywnie uczestniczyła w konsultacjach ponad 30 aktów prawnych w tym m.in. interwencji produktowej ESMA czy dyrektywy MIFID II. W br. Izba planuje dalej działać na rzecz rozwoju konkurencyjności branży maklerskiej, poprzez aktywne uczestnictwo w konsultacjach rządowego projektu strategii rozwoju rynku kapitałowego.

W 2018 roku Izba aktywnie uczestniczyła w konsultacjach ponad 30 aktów prawnych. W br. kontynuujemy działania na rzecz rozwoju krajowej branży domów maklerskich, która jest kluczowa dla wzrostu produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Istotnym aspektem naszej działalności pozostanie również współpraca z regulatorem i nadzorcą w celu zwiększania bezpieczeństwa inwestorów – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI IZBY W 2018 ROKU

W 2018 roku Izba współpracowała z organami administracji państwowej: m.in. Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami rynku m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Związkiem Banków Polskich. W ramach Izby aktywnie działało 8 grup roboczych, które wypracowały szereg propozycji rozwiązań, w tym m.in.: kodeks postępowania firm inwestycyjnych w zakresie ochrony danych osobowych klientów, uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W 2018 roku Izba konsultowała ponad 30 aktów prawnych (projektów ustaw i rozporządzeń), w tym Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi implementującą do krajowego porządku prawnego pakiet MiFID II oraz krajowe akty wykonawcze czy wprowadzenie RODO. Izba brała udział w ok. 10 procesach konsultacji publicznych do zmian wprowadzanych do ustaw podatkowych. W drugiej połowie roku równolegle procedowanych było 6 projektów zmieniających przepisy w tych samych aktach prawnych tj. w PIT, CIT i ustawie o ordynacji podatkowej. Jednym z kluczowych tematów aktywności Izby była wprowadzona w sierpniu 2018 roku interwencja produktowa ESMA. Izba wielokrotnie wskazywała jej negatywny wpływ na konkurencyjność polskich domów maklerskich w stosunku do zagranicznych podmiotów.

Tegoroczna konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej zgromadziła rekordową liczbę ponad 300 uczestników: przedstawicieli rządu, regulatora i instytucji rynku kapitałowego, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. Po raz kolejny wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy. Goście honorowi konferencji to dr Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Istotnym aspektem działalności Izby jest dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu kadry maklerskiej. W 2018 roku Izba zorganizowała 11 szkoleń i warsztatów z zakresu m.in.: MiFID II, AML, MiFIR, RODO, czy zmian w regulacjach podatkowych, w których udział wzięło 400 osób. Do dyspozycji członków są również dostępne szkolenia w zakresie MiFID II i RODO na platformie e-learningowej, z której skorzystało około 2000 pracowników firm inwestycyjnych.

WYZWANIA DLA BRANŻY MAKLERSKIEJ W 2019 ROKU

W br. IDM jest zaangażowana w prace nad strategią rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. W planach jest także utworzenie specjalistycznego sądu rynku kapitałowego. Celem IDM jest wypracowanie wspólnie z regulatorem i nadzorcą rozwiązań dobrych dla przyszłości krajowej branży domów i biur maklerskich, które są kluczowe dla zwiększania produktywności i innowacyjności polskiej gospodarki.