InPost wyemituje obligacje o wartości do 1 mld zł

INPOST

InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – podpisał umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. jako współorganizatorami i dealerami oraz ING Bankiem Śląskim S.A. jako dealerem w sprawie ustanowienia programu polskich obligacji. Program obejmie serie emisji obligacji denominowanych w złotych, podlegających prawu polskiemu, do łącznej wartości nominalnej 1 miliarda złotych. W styczniu 2021 InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam.

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji do częściowej spłaty kredytu pomostowego, który zamierza zaciągnąć w celu sfinansowania przejęcia Mondial Relay – wiodącego dostawcy rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Europie. Wartość transakcji planowanego nabycia Mondial Relay, ogłoszonego 15 marca 2021 r., wynosi ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł).

Obligacje wyemitowane w ramach Programu będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym[1], bez obowiązku publikacji prospektu emisyjnego[2]. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (Alternatywny System Obrotu) Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje wyemitowane w ramach Programu mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej z terminem zapadalności do 6 lat. Ostateczne parametry każdej serii obligacji zostaną określone w procesie budowania księgi popytu.

Z zastrzeżeniem warunków rynkowych i wymaganych zgód korporacyjnych, spółka zamierza wyemitować pierwszą serię Obligacji w ramach Programu do końca lipca 2021 roku.

[1] W rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 – „Rozporządzenie w sprawie Prospektu”, zgodnie z art. 33 ust. Ustawa o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Z późn. Zm.),

[2] Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia w sprawie Prospektu