Sektor obsługi obiektów (facility management) zatrudnia w Polsce 630 tysięcy pracowników

biuro pracownik facility managment

Sektor obsługi obiektów (facility management) zatrudnia w Polsce aż 630 tysięcy pracowników – wynika z najnowszego raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM), powstałego przy wsparciu Hays Poland i Pracuj.pl. Według analiz ekspertów w tej branży pracuje obecnie więcej osób niż w budownictwie. Mimo pandemii koronawirusa sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe usługi oraz nowe role wykorzystując przy tym potencjał zatrudnionych pracowników. Raport PRFM jest pierwszym opracowaniem skali i roli tej branży w polskiej gospodarce.

Raport w skrócie:

Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników.

  • To więcej osób niż w sektorze budowlanym.
  • 13% kadr sektora stanowią menedżerowie i eksperci, ich liczba ma rosnąć.
  • Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na nowe kompetencje i doświadczenie wśród kadr i przyspieszyła proces lepszego dopasowania branży do potrzeb biznesu.
  • Usługi z obszaru FM stanowią ok. 40% wszystkich kosztów ponoszonych przez organizacje.

Polska Rada Facility Management opublikowała raport podsumowujący działalność polskiego sektora obsługi obiektów (ang. facility management – FM) oraz perspektywy jego rozwoju. Jego partnerami są Hays Poland – wiodąca globalna firma doradztwa personalnego oraz Pracuj.pl – największy polski serwis rekrutacyjny. Raport jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem przedstawiającym podstawowe definicje oraz specyfikę tego sektora polskiej gospodarki, grupującego usługi i procesy związane z utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami, budynkami i infrastrukturą.

Według naszych analiz w branży obsługi obiektów pracuje obecnie w Polsce około 630 000 osób. Sektor ten zatrudnia więcej niż firmy budowlane oraz podobną liczbę pracowników, co branża transportowa i magazynowa, czyli uznany filar polskiej gospodarki. Raport Polskiej Rady Facility Management to efekt kilkuletnich konsultacji środowiska firm świadczących usługi utrzymania i zarządzania obiektami. Wypracowane przez nie kryteria autonomii branży nie są jednak kopią modeli znanych z innych gospodarek, a rozwiązaniem opartym o krajowe realia biznesowe. Podkreślenie odrębności oraz specyfiki branży obsługi obiektów jest ważne, by zrozumieć jej strategiczną i kluczową rolę dla wielu przedsiębiorstw w Polsce. – Krzysztof Kogut, prezes zarządu PRFM

Według definicji PRFM branża obsługi obiektów zajmuje się świadczeniem zintegrowanych usług utrzymania oraz zarządzania obiektami dla wszystkich branż i sektorów polskiej gospodarki. Do najważniejszych usług oferowanych przez firmy FM setkom tysięcy organizacji należą m.in. utrzymanie skomplikowanych instalacji budynkowych i nadzór techniczny obiektów, zarządzanie mediami, usługi czystości, ochrona i bezpieczeństwo budynków, administracja i usługi wsparcia dla firm użytkujących budynki czy też realizacja projektów budowlano-remontowych.

Spis treści:

630 tysięcy miejsc pracy

Według szacunków PRFM w polskiej branży obsługi obiektów pracuje około 630 000 osób. Około 87% z nich (550 000) stanowią pracownicy zajmujący podstawowe stanowiska w obszarze utrzymania technicznego obiektów i instalacji budynkowych, utrzymania czystości i ochrony, zarządzania zużyciem mediów, serwisów IT, cateringu, zarządzania odpadami, zarządzania obszarem workplace i corporate wellness, zaopatrzenia biur i administracji biurowej, doradztwa technicznego i inżynierskiego oraz renowacji i remontów.

Jak szacują eksperci PRFM, dzięki swojej różnorodności branża zatrudnia około 80 000 osób z wykształceniem technicznym kierunkowym bądź wyższym – na stanowiskach eksperckich i menedżerskich. Pełnią oni zróżnicowane role: od techników, specjalistów i brygadzistów, przez kierowników obszaru, budynku czy też całego kontraktu, aż po stanowiska dyrektorów całych linii biznesowych.

Raport podkreśla wielorakość kompetencji wykorzystywanych w branży, a także przestrzeń do rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników sukcesywnie zwiększaną przez pracodawców. Absolwenci studiów wyższych znajdują w sektorze obsługi obiektów zatrudnienie na stanowiskach m.in. związanych z ochroną środowiska i BHP, technicznym utrzymaniem instalacji przemysłowych, instalacji budynkowych, infrastruktury IT, jak i tych związanych z technicznym zarządzaniem obiektami komercyjnymi.

Dynamika zatrudnienia w branży

Według danych Pracuj.pl w całym minionym roku i w pierwszym kwartale obecnego branża obsługi obiektów zwiększała zaangażowanie rekrutacyjne. Wybuch pandemii w marcu przyniósł tymczasowe zamrożenie wielu rekrutacji w całej polskiej gospodarce. Nie inaczej było w przypadku firm wspierających zarządzanie obiektami, jednak w maju i czerwcu liczba ogłoszeń zaczęła ponownie rosnąć.

Niewątpliwie obecne, związane z pandemią turbulencje na rynku nieruchomości utrudniają dokładniejsze prognozy dotyczące najbliższych trendów rekrutacyjnych. Jednak zapotrzebowanie na pracowników facility management może być w najbliższych miesiącach pobudzane przez rosnące potrzeby usług zapewnienia czystości i bezpieczeństwa budynków, w obliczu powrotów do siedzib po pandemii – napędzając rekrutacje kadry na niższych szczeblach. Firmy mogą także więcej inwestować w technologie wspierające automatyzację zarządzania budynkami, usprawniające procesy i ograniczające ryzyko błędów. Dałoby to szansę na wzrost zapotrzebowania na ekspertów od nowych technologii, wdrażających tego typu systemy. – Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter, ekspert Grupy Pracuj

Według Krzysztofa Koguta w okresie pandemii wzrosło zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę menedżerską integrującą wiele dziedzin biznesowych i wiedzy branżowej w ramach jednego obszaru jakim jest FM. Eksperckie podejście do zarządzania złożonym łańcuchem usług w ramach obsługi obiektów, podczas pandemii zyskało zupełnie nowy wymiar. Zarówno zamawiający jak i dostawcy z tego rynku dostrzegają potrzebę podnoszenia kompetencji swoich zespołów, co finalnie przekłada się na bardziej efektywne i elastyczne podejście do realizacji modelu dostarczania usług.

Wzrósł popyt oraz zwiększyły się wymagania nie tylko wobec serwisów dozoru, ochrony i czystości, ale także wysokopoziomowych usług opartych o zaawansowany project management oraz strategiczne zarządzanie obszarem wsparcia klienta. Usługi utrzymania i zarządzania obiektami stały się kluczowe dla zapewniania wymogów związanych z reżimem sanitarnym, a tym samym zachowania ciągłości biznesowej organizacji. Przewidujemy, że zmiana podejścia do standardów w utrzymaniu nieruchomości oraz potrzeba przeformatowania organizacji miejsc pracy, będą impulsem dla wzrostu zatrudnienia w pierwszej połowie 2021 r. – Krzysztof Kogut, prezes zarządu PRFM

Dalsza perspektywa rozwoju branży

Prognozy dotyczące najbliższej przyszłości sektora obsługi obiektów – pomimo utrzymującej się niepewności i zagrożenia związanego z Covid-19 – są optymistyczne. Dotychczasowy popyt na usługi FM, według szacunków PRFM rósł średnio 15% w stosunku rok do roku. Chociaż wzrost ten wyhamował w tym roku, to w pierwszych miesiącach 2021 r. nadal spodziewane jest powrót trendu wzrostowego.

Również umiejętność wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych służących do lepszego zarządzania środowiskiem pracy, w celu ponownego przyjęcia pracowników, będzie silnym sprzymierzeńcem sektora obsługi obiektów. Nowe podejście do obszaru workplace pozwoli wyraźniej zaznaczyć strategiczną rolę i podkreślić wartości biznesowe generowane przez FM po ustaniu pandemii.

Okres pandemii sprzyja zdobywaniu cennych doświadczeń. Młode pokolenie, które obecnie zbiera pierwsze szlify w branży FM, ma możliwość mierzenia się z bezprecedensowymi wyzwaniami natury technicznej, jak chociażby utrzymanie instalacji na jak najbardziej wydajnym i zoptymalizowanym kosztowo poziomie, a także koniecznością budowania dobrych relacji z zarządcami i właścicielami nieruchomości w obliczu dynamicznie zmieniających się okoliczności biznesowych. Tym samym nowa generacja facility managerów będzie łączyła zalety inżynierów i techników, dojrzewających biznesowo w pierwszej dekadzie XXI w., oraz atuty przypisywane młodemu pokoleniu, które w pracy stawia na budowanie relacji i rozwój kompetencji menedżerskich. – Agnieszka Pietrasik, Dyrektor Wykonawczy Hays

Definicja branży

Branża obsługi obiektów zajmuje się świadczeniem zintegrowanych usług utrzymania i zarządzania obiektami dla wszystkich branż i sektorów polskiej gospodarki. Zgodnie z rekomendacją Polskiej Rady Facility Management terminu „obsługa obiektów” używać należy do określenia branży i biznesu, zaś terminu „facility management” – w odniesieniu do usług i funkcji. Branża obsługi obiektów realizuje usługi i funkcje facility management.

Obsługa obiektów świadczy oraz integruje różne usługi i procesy biznesowe w ramach funkcjonowania budynków oraz ich najemców. Współczesnym celem tego sektora jest zatem nie tyle utrzymanie podstawowych funkcjonalności obiektów, co zwiększenie komfortu najemców oraz ich satysfakcji z najmu przestrzeni. Przykładowo, w przypadku budynków biurowych jednym z kluczowych zadań podmiotów sektora obsługi obiektów jest zapewnienie najemcom komfortu, wspieranie ich efektywności, a przede wszystkim zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy. – Wiktoria Bożek, Przewodnicząca Grupy ds. HR przy PRFM

Dla zrozumienia istoty branży obsługi obiektów ważne jest rozróżnienie dziedzin facility management jako zarządzania procesami utrzymania obiektów oraz property management jako zarządzania własnością.