ABS Investment S.A. chce wypłacić dywidendę

ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zarekomenduje Akcjonariuszom podczas ZWZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję. Emitent osiągnął w 2015 r. zysk netto w wysokości 3.096 tys. zł. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 979 tys. zł.

Wypracowanie znacząco lepszych wyników finansowych w ujęciu rdr. było rezultatem prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej, opartej o bardzo rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Rozwój działalności doradczej i tym samym wzrost osiąganych przychodów w tym segmencie biznesowym pozwala zabezpieczać Emitentowi bieżące koszty funkcjonowania. Spółka zrealizowała także przyjęte prognozy finansowe na 2015 r. W minionym roku znacząco zwiększyło się zainteresowanie akcjami ABS Investment S.A., a całkowita wartość obrotów nimi ukształtowała się na poziomie blisko 3,1 mln zł. Z kolei stopa zwrotu na akcjach Emitenta sięgnęła w 2015 r. ponad 22%.

„Rok 2015 przyniósł sukces w każdym segmencie działalności ABS Investment S.A. Zarówno przychody ze sprzedaży usług, jak i efekty działalności inwestycyjnej, były lepsze niż zakładałem na początku roku. W tym roku pozytywna tendencja jest kontynuowana, przy czym jest to też czas budowania nowych pozycji inwestycyjnych, poszerzania portfela inwestycyjnego, a także zawierania nowych kontraktów.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich w wysokości 0,06 zł na akcję. Łącznie w ręce Akcjonariuszy miałoby trafić 480 tys. zł. Wypłata dywidendy, obok prowadzonych obecnie skupów akcji własnych, jest kontynuacją przyjętej przez ABS Investment S.A. strategii w zakresie szerokiego udziału Akcjonariuszy w osiąganym przez Emitenta zysku. Decyzję w zakresie wypłaty dywidendy przez Spółkę podejmą jej Akcjonariusze podczas najbliższego ZWZA. Rok temu Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję.

„Coroczne wypłacanie dywidendy i regularnie prowadzony skup akcji własnych to stały element strategii ABS Investment S.A. zgodnie z życzeniem i wolą naszych Akcjonariuszy. Jednocześnie staram się dbać o systematyczny wzrost wartości Spółki i jakość portfela inwestycyjnego. W tym roku rekordowa liczba spółek portfelowych powinna wypłacić dywidendę. Powoduje to wzmocnienie pozytywnego wizerunku zarówno tych spółek, jak i samego ABS Investment S.A.” – podsumowuje Jarosz.

ABS Investment S.A. przedstawił w maju br. prognozy finansowe na 2016 r., które zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,55 zł. Natomiast wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Prognozy finansowe ABS Investment S.A. zostały przygotowane w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej, otrzymane dywidendy od spółek portfelowych, prowadzone nowe inwestycje w spółki publiczne oraz podpisane umowy na świadczenie usług doradczych.

Spółka prowadzi obecnie dwa programy skupu akcji własnych – skup A realizowany poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. Wskaźnik C/Z Emitenta kształtuje się obecnie na poziomie 5,4, a wartość wskaźnika C/WK wynosi 0,72. Notowane na rynku Catalyst obligacje ABS Investment S.A. serii A cały czas utrzymują się powyżej 100% ich wartości nominalnej.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect.