ABS Investment S.A. pozyskuje 2 mln zł z emisji obligacji serii B

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, pozyskała 2 mln zł z emisji obligacji serii B. Środki te zostaną przeznaczone na realizowanie nowych inwestycji oraz wspieranie spółek portfelowych.

Emitent dokonał przydziału 2.000 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej każda, a więc o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mln zł. Wyemitowane 4-letnie obligacje są niezabezpieczone, ich oprocentowanie wynosi 7,5% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Papiery dłużne zostały objęte przez 27 osób fizycznych oraz prawnych. Emisja zakończyła się dużym sukcesem, bowiem objęte zostały wszystkie oferowane obligacje. ABS Investment S.A. nie poniosła także żadnych kosztów związanych z jej przygotowaniem. Spółka planuje wprowadzić obligacje serii B do obrotu na rynku Catalyst. Dzięki pozyskanym środkom Emitent będzie realizował kolejne projekty inwestycyjne, które powinny pozwolić na utrzymanie bardzo dobrych wyników finansowych.

„Emisja została przeprowadzona bardzo szybko i sprawnie. Uplasowana została maksymalna kwota, jaką chcieliśmy na ten moment pozyskać, czyli 2 mln zł.  Wydaje się, że ABS mógłby pozyskać z rynku wielokrotność tej kwoty i to pomimo braku zabezpieczeń i długiego okresu wykupu. Świadczy to o dużym zaufaniu inwestorów oraz pozytywnym postrzeganiu ABS przez rynek. Wszystkie czynności wykonała sama Spółka, dlatego nie ponieśliśmy żadnych dodatkowych kosztów związanych z emisją. Wkrótce obligacje serii B zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Na wykup zapadających w lipcu tego roku obligacji serii A środki mieliśmy przygotowane już od kilku miesięcy. Saldo kredytów kształtuje się obecnie na poziomie 1% wartości aktywów, czyli w tym zakresie mamy ogromne rezerwy i możliwości zwiększania zadłużenia. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie kapitałowe i dłużne spółek portfelowych oraz na nowe inwestycje. Preferowane będą dojrzałe projekty z segmentu nowych technologii z perspektywą szybkiego wzrostu. Jednak w dalszym ciągu chciałbym utrzymać niski wskaźnik finansowania aktywów długiem, politykę corocznej wypłaty dywidendy oraz skup akcji własnych.” – podkreśla Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabywa nowe pakiety wierzytelności

Z poprzedniej emisji obligacji serii A Spółka pozyskała kapitał w wysokości 1 mln zł. ABS Investment S.A. terminowo wypłaca odsetki swoim obligatariuszom oraz posiada zabezpieczone środki na ich wykup, który przypada na lipiec br. Sukces emisji obligacji serii B był z pewnością związany z dobrą obsługą obligacji serii A. Zarząd Emitenta prowadzi obecnie analizy 10-12 nowych projektów inwestycyjnych, a większość spółek wchodzących w skład jego portfela inwestycyjnego notuje obecnie wysoką progresję wyników finansowych oraz umacnia swoje pozycje rynkowe.