ABSL przeciwne zniesieniu limitu składek na ubezpieczenia społeczne

0
biura outsourcing biurowiec pracownik

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych jako organizacja zrzeszająca firmy inwestujące i otwierające w Polsce centra zaawansowanych usług biznesowych czy ośrodki badawczo-rozwojowe, po raz kolejny zwraca uwagę na szereg negatywnych skutków, które przyniesie zniesienie limitu składek na ubezpieczenia społeczne. Wśród nich jest obniżenie konkurencyjności Polski i polskiego rynku pracy, powiększanie się luki wykwalifikowanych pracowników, która już dziś jest poważnym wyzwaniem dla pracodawców oraz w konsekwencji utrata wysokiej jakości i wartości inwestycji w naszym kraju.

Firmy działające w naszym sektorze to jednostki biznesowe zatrudniające wysoko wykwalifikowanych pracowników, w prawie 80% na podstawie umowy o pracę oraz oferujące wysokie wynagrodzenia. Szacunkowa liczba pracowników w sektorze zaawansowanych usług biznesowych dotkniętych proponowanymi przez rząd zmianami wyniesie 20-35%, zaś w sektorze B&R – 60%-100%. Zniesienie limitu składek dotknie pracowników i przedsiębiorstwa o najwyższym udziale kosztów pracy w kosztach całkowitych – usługi biznesowe, IT czy nowoczesnych technologii, czyli wszystkie te branże, które w ostatnich latach w największym stopniu definiowały tempo rozwoju gospodarczego i sukces gospodarczy Polski.

Wzrost kosztów pracy, które przyniesie proponowana zmiana, będzie szybszy niż wzrost produktywności, a to zmniejszy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i obniży konkurencyjności Polski na tle innych krajów w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Według danych ABSL, wysokiej jakości miejsce pracy w Polsce będzie „droższe” od podobnego, stworzonego nie tylko w sąsiednich krajach Centralnej Europy, ale conajmniej porównywalne z innymi krajami na zachodzie Europy, co spowoduje, że prowadzenie projektów z Polski przestanie mieć uzasadnienie biznesowe.

Istnieje poważne ryzyko, iż inwestorzy zrewidują swoją dotychczasową politykę zatrudniania, przenosząc role wymagające wysokich kompetencji poza granice naszego kraju, co w konsekwencji doprowadzi do negatywnych zmian na polskim rynku pracy, motywując najlepiej wykształcone osoby do emigracji. Jest to odwrotny scenariusz do założeń rządowej strategii rozwoju, według której rozwój gospodarczy naszego kraju powinien być oparty na tworzeniu miejsc pracy w sektorach o dużej wartości dodanej.  Dodatkowo, trendy wskazują, że w najbliższych kilku latach, aż do 85% prostych czynności w usługach biznesowych może zostać zrobotyzowane i zautomatyzowane, musimy więc za wszelką cenę starać się o tworzenie w naszym kraju miejsc o wysokiej specjalizacji. Przedsiębiorcy z naszego sektora już teraz mają trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Wielokrotnie podkreślają, że deficyt pracowników staje się dla nich barierą rozwojową. Zwiększanie klina podatkowego będzie czynnikiem powiększającym lukę potencjalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach.