Akcjonariusze Centrum Medycznego ENEL-MED zgodzili się na emisję do 4.713.379 akcji

Jacek Rozwadowski, prezes enel-med
Jacek Rozwadowski, prezes enel-med

Akcjonariusze enel-med, największej firmy z branży medycznej z polskim kapitałem, podczas walnego zgromadzenia wyrazili zgodę na emisję publiczną w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 4.713.379 akcji, czyli do 20 proc. kapitału spółki.

Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał zamierzamy przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce. Zakładamy, że digitalizacja usług medycznych będzie jednym z motorów naszego wzrostu w kolejnych latach. Pandemia znacząco przyspieszyła proces dostosowywania się społeczeństwa do rozwiązań cyfrowych – komentuje Jacek Rozwadowski, prezes enel-med.

Do przeprowadzenia emisji akcji nie będzie konieczne sporządzenie prospektu emisyjnego. Emisja publiczna będzie mogła odbyć się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających w dniu rejestracji uczestnictwa na WZA (tj. w dniu 22 maja 2021 r.) akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4% ogólnej liczby głosów w spółce. W procesie budowy księgi popytu, na zasadach określonych przez WZA w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, będzie mogła wziąć udział każda z następujących grup: (i) inwestorzy kwalifikowani lub (ii) inwestorzy, którzy obejmą akcje o łącznej wartości – liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia – wynoszącej co najmniej 100 tys. euro lub (iii) osoby wskazane przez zarząd enel-med w liczbie mniejszej niż 150, w tym pracownicy spółki.

Cena emisyjna akcji serii E będzie ustalona na zasadach określonych przez WZA w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Punktem odniesienia będzie średnia cena arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały, tj. 19,00 zł za jedną akcję serii E. Zgodnie z uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od powyższej ceny pomniejszonej o 10%.