Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – lipiec 2020 r.

GPW
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 40,6% rdr do 23,4 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 2471,6% do 2277,9 mln zł
  • Wzrost wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 20,4% rdr do poziomu 618,6 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 98,7% rdr do 234,5 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 249,2% rdr do 40,4 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowych na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 14,8% do poziomu 272,3 mln zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 9,9% do poziomu 19,0 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 1,0% rdr do 12,7 TWh

W lipcu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23,7 mld zł, czyli o 41,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 40,6% rdr do poziomu 23,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,017 mld zł, o 40,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lipca wyniosła 50 468,16 pkt i była o 15,4% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lipcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 2277,1% rdr do poziomu 2336,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 2471,6% rdr i wyniosła 2277,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 618,6 tys. szt., czyli o 20,4% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 21,3% rdr do poziomu 323,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 24,4% rdr do 155,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5% rdr do 122,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 31,5% rdr do 16,9 tys. szt.

W lipcu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 98,7% rdr do poziomu 234,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 249,2% rdr do 40,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 94,3 mld zł wobec 88,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 14,8% rdr do poziomu 272,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w lipcu 6,9 mld zł wobec 19,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 64,6% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu 19,0 TWh, co oznacza wzrost o 9,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 3,6% rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 11,1% rdr do poziomu 16,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w lipcu o 1,0% rdr do 12,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 105,3% do poziomu 1,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 6,9% rdr do poziomu 11,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł w lipcu 1,9 TWh, co oznacza spadek o 20,5% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł w lipcu do poziomu 6,6 ktoe[3] wobec 67,8 ktoe rok wcześniej.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 1,3% rdr, do wolumenu 2,0 TWh.

Kapitalizacja 389 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec lipca wyniosła 481 mld zł (109,1 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 437 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 836,9 mld zł (189,9 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w lipcu zadebiutowała spółka Gaming Factory, której wartość oferty wyniosła 21,3 mln zł.

Na rynku NewConnect w lipcu zadebiutowały akcje spółki Ovid Works.

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 23 sesji giełdowych, tyle samo, co rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toea