Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – lipiec 2021 r.

gpw
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 20,8% rdr do 18,5 mld zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 8,8% rdr do poziomu 564,4 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 637% rdr do 50,8 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 12,6% do poziomu 21,4 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 32,9% rdr do 16,8 TWh
  • Wzrost obrotu białymi certyfikatami o 50,0% rdr do 9,9 ktoe
  • Wzrost obrotu Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE o 2,0% rdr do 2,0 TWh

W lipcu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 19,0 mld zł, czyli o 19,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 20,8% rdr do poziomu 18,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 842,2 mln zł, o 17,3% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lipca wyniosła 67 637,95 pkt i była o 34,0% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lipcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 88,4% rdr do poziomu 272,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 88,2% rdr i wyniosła 267,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 564,4 tys. szt., czyli o 8,8% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 9,6% rdr do poziomu 292,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 25,3% rdr do 116,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 18,2% rdr do 145,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 36,9% rdr do 10,7 tys. szt.

W lipcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 0,8% rdr do poziomu 232,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 2,1% rdr do 41,3 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 101,0 mld zł, wobec 94,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 22,7% rdr do poziomu 210,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 50,8 mld zł wobec 6,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 637,0% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu br. 21,4 TWh, co oznacza wzrost o 12,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 9,8% rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 13,1% rdr do poziomu 18,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 32,9% rdr do 16,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 20,4% do poziomu 1,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 39,3% rdr do poziomu 15,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,7 TWh, co oznacza spadek o 7,7% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 50,0% rdr do poziomu 9,9 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 2,0% rdr, do wolumenu 2,0 TWh.

Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lipcu wyniosła 648,5 mld zł (141,8 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 429 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 239 mld zł (271 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w lipcu br. zadebiutowały akcje spółek: Shoper (wartość oferty: 363,4 mln zł), Onde (wartość oferty: 444,5 mln zł) oraz Cavatina Holding (wartość oferty: 187,5 mln zł).

Na rynku NewConnect w lipcu br. zadebiutowały akcje spółek: MegaPixel Studio S.A. (wartość oferty: 966,7 mln zł) oraz Noobz from Poland S.A. (wartość oferty: 1,3 mln zł).

Na rynku Catalyst w lipcu br. zadebiutowały obligacje korporacyjne InPost Socété Anonyme (wartość oferty: 500 mln zł), Cordia Polska Finance Sp. z o.o. (wartość oferty: 69 mln zł) oraz Cognor S.A. (wartość oferty: 200 mln zł), a także obligacje komunalne Gminy Mosina (wartość oferty: 19 mln zł).

W lipcu 2021 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 23 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe