Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – listopad 2021 r.

GPW
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 2,9% rdr do 29,8 mld zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 2,5% rdr do poziomu 984,7 tys.
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 35,4% rdr do 253,0 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst o 15,6% rdr do 267,0 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 104,2% rdr do 42,1 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 1,6% do poziomu 19,9 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 8,7% rdr do 10,9 TWh
  • Wzrost obrotu Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE o 51,4% rdr do 2,4 TWh

W listopadzie 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 30,5 mld zł, czyli o 2,6% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 2,9% rdr do poziomu 29,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 488,0 mln zł, o 2,9% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada wyniosła 67 814,89 pkt i była o 28,8% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 78,8% rdr do poziomu 318,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 79,3% rdr i wyniosła 309,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 984,7 tys. szt., czyli o 2,5% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 13,6% rdr do poziomu 491,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 19,6% rdr do 207,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 75,3% rdr do 255,9 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 20,0% rdr do 29,7 tys. szt.

W listopadzie zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 35,4% rdr do poziomu 253,0 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 6,1% rdr do 75,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 95,6 mld zł, wobec 97,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 15,1% rdr do poziomu 258,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 42,1 mld zł wobec 20,6 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 104,2% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie br. 19,9 TWh, co oznacza wzrost o 1,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 8,6% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 3,4% rdr do poziomu 17,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 8,7% rdr do 10,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 30,4% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 0,9% rdr do poziomu 8,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,5 TWh, co oznacza wzrost o 24,8% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 45,8% rdr do poziomu 10,1 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 51,4% rdr, do wolumenu 2,4 TWh.

Kapitalizacja 379 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w listopadzie 2021 r. wyniosła 677,6 mld zł (144,7 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 426 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 241,7 mld zł (265,1 mld EUR).

Na Głównym Rynku w ubiegłym miesiącu zadebiutowały akcje spółki POLTREG (wartość oferty: 99,9 mln zł)

Na rynku NewConnect w listopadzie br. zadebiutowały akcje spółek: CONSTANCE CARE, BIOCELTIX (wartość oferty: 10,9 mln zł), TRIGGO (wartość oferty: 8,3 mln zł), ZENERIS PROJEKTY (wartość oferty: 6,5 mln zł) oraz ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS (wartość oferty: 7,4 mln zł).

W listopadzie 2021 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe