BTC Studios S.A. startuje z emisją akcji serii L

GPW

Zarząd BTC Studios S.A. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z 6 lipca 2021 roku ogłasza publiczną emisją akcji serii L z prawem poboru. Suma, o jaką ma zostać podwyższony kapitał to nie więcej niż 4.096.413,50 zł. Wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru to nie więcej niż 40.964.135 akcji na okaziciela serii L. Ustalona cena emisyjna za akcje została wyznaczona na poziomie 0,12 zł, dzień poboru to 16 sierpnia 2021 roku. 

Zasady przydziału akcji szczegółowo zostały opisane w Memorandum informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej Emitenta oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Millennium Dom Maklerski S.A. Od 30 listopada do 14 grudnia 2021 akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji przez KDPW został ustalony na 23 grudnia 2021 roku, termin przydziału dokonywanego przez Emitenta ustalono natomiast na najpóźniej 30 grudnia 2021 roku. Szczegóły związane z miejscem, terminem oraz wysokością wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru i nieuiszczenia należnych wpłat zostały opisane w Memorandum informacyjnym.

– „Emisja z prawem poboru jest efektem chęci odwdzięczenia się naszym obecnym inwestorom. Chcemy im dać możliwość zarabiania wspólnie z nami – na równych zasadach. To także dla nas możliwość pozyskania finansowania na nowe cele oraz zaktualizowaną niedawno strategię. Jestem przekonany, że nasza wiedza i doświadczenia zdobyte przy dotychczasowych projektach zaprocentują w tych przyszłych przedsięwzięciach i finalnie będą to mocne pozycje na rynku gamingowym. Co więcej mamy potwierdzenie zainteresowania naszym podmiotem już dzisiaj – świadczą o tym partnerstwo wyrażone w liście intencyjnym z ARP Games oraz niedawna inwestycja Rockbridge TFI, które objęło ponad 5% naszych udziałów. Warto dodać, że Spółka jest obecnie w bardzo interesującym momencie. Podpisaliśmy aneks z PVP Games, dzięki któremu większość obciążeń związanych z wydaniem gry “Zorro The Chronicles” weźmie na siebie znaczący globalnie wydawca. W efekcie uzyskujemy zwrot z inwestycji oraz umówiliśmy się na dodatkowe wynagrodzenie w postaci procentów od zysku. To wszystko daje naszej firmie nowe możliwości i otwiera nas na zmiany, które dopiero przed nami.” – mówi Adrian Smarzewski, Prezes Zarządu BTC Studios S.A.

Oferta publiczna akcji serii L następuje w trybie, o którym mowa w art. 2 pkt. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE w zw. z art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Memorandum Informacyjnego sporządzonego na potrzeby emisji akcji serii L.