Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – maj 2022

GPW
 • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 14,0% rdr do 24,3 mld zł
 • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 34,5% rdr
  do poziomu 643,6 tys. szt.
 • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst
  w ramach arkusza zleceń o 213,7% rdr do 843,1 mln zł
 • Spadek łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 12,0% rdr
  do 33,3 mld zł
 • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 8,4% rdr
  do 273,0 mln zł
 • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 47,5% rdr do 89,0 mln zł
 • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 50,9% do 11,5 TWh
 • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 16,1% rdr do 12,2 TWh

W maju 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,5 mld zł, czyli o 24,6% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 14,0% rdr do poziomu 24,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 154,9 mln zł, o 18,1% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja wyniosła 57 432,29 pkt i była o 13,4% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 56,8% rdr do poziomu 176,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 58,0% rdr i wyniosła 167,5 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 1 049,1 tys. szt., czyli o 31,1% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 34,5% rdr do poziomu 643,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 28,4% rdr do 132,6  tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 130,5% rdr do 241,6 tys. szt.

W maju odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 8,4% rdr do poziomu 273,0 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 47,5% rdr do 89,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 96,9 mld zł, wobec 99,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 213,7% rdr do poziomu 843,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 33,3 mld zł wobec 37,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 12,0% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju br. 11,5 TWh, co oznacza spadek o 50,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 0,1% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 57,7% rdr do poziomu 8,7 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 16,1% rdr do 12,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 35,0% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 13,4% rdr do poziomu  11,0 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 3,2 TWh, co oznacza wzrost o 15,9% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 6,3% rdr do poziomu 13,3  ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 44,2% rdr, do wolumenu 3,1 TWh.

Kapitalizacja 376 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w maju 2022 r. wyniosła 585,8 mld zł (128,0 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 421 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 165,2 mld zł (254,6 mld EUR).

W maju br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

Na rynku Catalyst w maju 2022 r. zadebiutowały zrównoważone bankowe papiery wartościowe Santander Bank Polska S.A. (wartość emisji: 0,5 mln zł) oraz obligacje korporacyjne: INVEST TDJ ESTATE sp. z o.o. (wartość emisji: 115 mln zł) i NOVDOM sp. z o.o. (wartość emisji: 20 mln zł).

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe