Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – marzec 2023

gpw
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 43,7% rdr do 24,6 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 4,5% rdr do poziomu 1 029,9 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 8,8% rdr do 120,1 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 7,7% do 12,8 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 40,5% rdr do 14,3 TWh

W marcu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,8 mld zł, czyli o 44,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 43,7% rdr do poziomu 24,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 091,7 mln zł, o 43,7% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca wyniosła 58 608,76 pkt. i była o 9,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 36,8% rdr do poziomu 201,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 43,9% rdr i wyniosła 177,0 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w marcu wyniosła 220,7 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1 927,6 tys. szt., czyli o 8,5% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 4,5% rdr do poziomu 1 029,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 50,0% rdr do 697,8 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 44,5% rdr do 162,6 tys. szt.

W marcu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 41,7% rdr do poziomu 271,2 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 8,8% rdr do 120,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 94,2 mld zł, wobec 98,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 51,1% rdr do poziomu 429,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 43,0 mld zł wobec 55,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 22,5% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w marcu br. 12,8 TWh, co oznacza spadek o 7,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 40,8% rdr do poziomu 4,3 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 21,6% rdr do poziomu 8,4 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 40,5% rdr do 14,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 17,5% do poziomu 2,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 58,9% rdr do poziomu 12,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza spadek o 19,0% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 36,6% rdr do poziomu 11,7 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 18,7% rdr, do wolumenu 5,9 TWh.

Kapitalizacja 373 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu 2023 r. 583,9 mld zł (124,9 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 416 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 244,5 mld zł (266,2 mld EUR).

Na rynku NewConnect w marcu 2023 r. zadebiutowały akcje spółki FROZEN WAY S.A. (wartość oferty: 3 mln zł)

Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A. (wartość emisji: 25 mln zł).

W marcu br. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tyle samo co rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe