Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – sierpień 2020 r.

GPW
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 7,3% rdr do 17,4 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 1238,7% do 1,7 mld zł
  • Spadek wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 23,9% rdr do poziomu 490,0 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 56,3% rdr do 211,7 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 87,5% rdr do 26,5 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 28,6% do poziomu 15,2 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 37,7% rdr do 9,3 TWh

W sierpniu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,5 mld zł, czyli o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 7,3% rdr do poziomu 17,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 827,8 mld zł, o 7,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia wyniosła 51 629,45 pkt i była o 9,0% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w sierpniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1174,9% rdr do poziomu 1757,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1238,7% rdr i wyniosła 1729,3 mln zł (tj. 1,7 mld zł).

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 490,0 tys. szt., czyli o 23,9% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 26,3% rdr do poziomu 279,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 19,8% rdr do 108,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 17,1% rdr do 80,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 33,9% rdr do 21,9 tys. szt.

W sierpniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 56,3% rdr do poziomu 211,7 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 87,5% rdr do 26,5 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 94,9 mld zł wobec 91,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 16,0% rdr do poziomu 202,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 8,3 mld zł wobec 18,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 55,4% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 15,2 TWh, co oznacza spadek o 28,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 7,6% rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 33,5% rdr do poziomu 12,4 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w sierpniu o 37,7% rdr do 9,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 20,7% do poziomu 1,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 39,3% rdr do poziomu 8,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,1 TWh, co oznacza wzrost o 35,0% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł w sierpniu do poziomu 7,1 ktoe[3] wobec 70,7 ktoe rok wcześniej.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 20,9% rdr, do wolumenu 0,7 TWh.

Kapitalizacja 389 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec sierpnia wyniosła 489,7 mld zł (111,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 437 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 853,8 mld zł (194,2 mld EUR).

Na rynku NewConnect w sierpniu zadebiutowały akcje spółek: Pyramid Games (wartość oferty 3,41 mln zł), Starward Industries (wartość oferty publicznej 2,99 mln zł), genXone (wartość oferty 7,35 mln zł) i Polyslash (wartość oferty 2,1 mln zł).

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo, co rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych
2 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

3 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe