Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – wrzesień 2020 r.

gpw
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 37,6% rdr do 22,2 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 643,5% do 1,3 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 48,6% rdr do poziomu 1 224,7 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,3% rdr do 183,5 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 195,4% rdr do 48,2 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 28,9% do poziomu 18,9 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 11,1% rdr do 13,3 TWh

We wrześniu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,3 mld zł, czyli o 30,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6% rdr do poziomu 22,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,0 mld zł, o 31,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 49 411,53 pkt i była o 13,8% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 644,8% rdr do poziomu 1,3 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 643,5% rdr i wyniosła 1,3 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1 224,7 tys. szt., czyli o 48,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30,0% rdr do poziomu 579,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 74,5% rdr do 213,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 68,0% rdr do 386,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 74,1% rdr do 45,3 tys. szt.

We wrześniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,3% rdr do poziomu 183,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 195,4% rdr do 48,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 95,2 mld zł wobec 92,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 34,2% rdr do poziomu 181,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 7,4 mld zł wobec 18,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 59,7% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,9 TWh, co oznacza spadek o 28,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 4,2% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,6% rdr do poziomu 16,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 11,1% rdr do 13,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 19,1% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 15,3% rdr do poziomu 12,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza wzrost o 16,1% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 66,9% rdr do poziomu 11,2 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 11,7% rdr, do wolumenu 1,3 TWh.

Kapitalizacja 388 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września wyniosła 467,9 mld zł (103,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 436 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 804,7 mld zł (177,8 mld EUR).

Na rynku NewConnect we wrześniu zadebiutowały akcje spółek Skinwallet i Duality.

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe