Analiza rynku gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie

koparka budowa

Emmerson Evaluation, firma specjalizująca się w wycenie nieruchomości, przeanalizowała sytuację na rynku gruntów mieszkaniowych jednorodzinnych w Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie. W większości z tych stolic wojewódzkich ceny działek budowlanych w ostatnich latach wzrosły. W 2017 r. najwięcej, bo średnio ok. 260 zł/mkw., za tego rodzaju grunty płacono w Lublinie. Na drugiej pozycji uplasowała się Łódź, ze średnią 240 zł/mkw. W tych dwóch miastach trend wzrostowy cen był najbardziej zauważalny i wynosił odpowiednio 8 i 9% r/r. Z kolei stabilną sytuacją cenową charakteryzował się rynek białostocki, szczeciński i rzeszowski. W Rzeszowie i Białymstoku ceny działek budowlanych w ostatnich latach pozostawały na zbliżonym poziomie, natomiast w Szczecinie ich wzrost był bliski 5%.

Po przeanalizowaniu sytuacji na rynkach gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie, eksperci Emmerson Evaluation spodziewają się w najbliższym czasie trendu wzrostowego cen w tych miastach. – Z roku na rok obserwowaliśmy coraz większą liczbę transakcji kupna-sprzedaży na tych rynkach, co w dużej mierze przełoży się także na wzrost cen. Szczególnie duże podwyżki mogą nastąpić w lokalizacjach, gdzie obecnie powstaje wiele nowych osiedli domów jednorodzinnych. Jako przykład można wskazać np. tereny osiedla Złotno w Łodzi, Zawady i Dojlidy Górne w Białymstoku czy Gumieńce w Szczecinie – mówi Robert Korczyński, Członek Zarządu Emmerson Evaluation.

Lublin

W Lublinie ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w ostatnim roku wzrosły o 8%. Zakres średnich cen na tym rynku jest zróżnicowany ze względu na położenie działki i kształtuje się na poziomie od 100 zł/mkw. na obszarze peryferyjnym Abramowic i Głuska, do nawet 550 zł/mkw. w rejonie Sławinka.

Biorąc pod uwagę ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, znaczny udział gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną występuje na terenie dzielnic Szerokie, Konstantynów i Węglin Północny. Średnia cena na tych obszarach kształtuje się na poziomie 270 zł/mkw. Natomiast na terenach obrzeżnych dzielnic, jak Zemborzyce (okolice Obwodnicy Lublina) czy Hajdowa-Zadębie (okolice ul. Zadębie), gdzie dominuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, średnia cena działki budowlanej oscyluje w okolicach 150 zł/mkw.

Obecnie, ok. 70% obszaru Lublina ma uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Analizując strukturę przeznaczenia terenów, zawartą w ustaleniach planistycznych, duży udział gruntów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną można zaobserwować głównie na terenach obrzeżnych miasta, takich jak Sławin, Ponikwody, Szerokie czy Węglin Południowy i Północny oraz Głusk. W związku z dostępnością przestrzeni pod budowę domów eksperci Emmerson Evaluation przewidują najsilniejszy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej właśnie na tych obszarach.

Łódź

Na łódzkim rynku ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z roku na rok rosną. Podaż działek koncentruje się jednak głównie poza centralnym obszarem miasta, zwraca uwagę Emmerson Evaluation.

Bałuty, ze względu na swoje rozległe położenie, notują bardzo zróżnicowane ceny działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Te najdroższe, zlokalizowane w obszarze centralnym, tj. w okolicach osiedla Bałuty-Doły oraz na osiedlu Julianów, osiągają poziom nawet do 500 zł/mkw. Najtańsze grunty można nabyć już od ok. 150 zł/mkw., np. w Marianowie, czyli na północnym obszarze Bałut.

Transakcje gruntami pod budowę domów w granicach Polesia miały miejsce głównie w jego zachodnim rejonie – na osiedlach Grabienice oraz Złotno. Aktualnie powstają tam nowe inwestycje w postaci domów jednorodzinnych wolnostojących i szeregowych. Działki budowlane na Starym Złotnie można nabyć za średnio 180-240 zł/mkw., zaś grunty zlokalizowane na Nowym Złotnie osiągają ceny 200-300 zł/mkw.

Widzew to rejon, który oferuje obecnie największą podaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W ostatnim roku zawarto tam prawie połowę wszystkich transakcji tymi gruntami na łódzkim rynku. Działki położone bliżej centrum, np. w okolicy ul. Pomorskiej na osiedlu Stoki lub na terenie osiedla Nowosolna, można było w 2017 r. kupić za średnio 170-200 zł/mkw.

Na obszarze dzielnicy Górna większość transakcji odbywa się w rejonach dobrze skomunikowanych, położonych w pobliżu dróg krajowych, umożliwiających szybkie przedostanie się do centrum miasta. Ceny gruntów położonych w rejonach trasy S8, ul. Pabianickiej lub okolicy stacji kolejowej Łódź-Chojny kształtują się na poziomie 150-180 zł/mkw.

Przewidujemy, że w Łodzi nowe osiedla domów jednorodzinnych będą powstawać głównie w okolicach tras komunikacyjnych, w tym drogi krajowej 72 i autostrady A1 – dodaje Robert Korczyński z Emmerson Evaluation.

Białystok

W ostatnim czasie największe zainteresowanie gruntami pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na rynku białostockim zaobserwowano na terenach peryferyjnych osiedla Zawady, Nowe Miasto, Starosielce, Dojlidy Górne, Skorupy i Bagnówka. Jednocześnie, działki budowlane zlokalizowane na obszarze Zawad, Dojlidów Górnych czy Bagnówki należały do najtańszych w Białymstoku. Za 1 mkw. gruntu na tych osiedlach trzeba było zapłacić ok. 150 zł. Również tych terenów dotyczy znaczna część zawieranych transakcji kupna-sprzedaży działek budowlanych pod budowę domów (ok. 35% wszystkich transakcji w mieście). W ostatnim czasie powstało tam też wiele inwestycji w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Znacznie wyższe ceny gruntów odnotowano w obrębie osiedli takich jak Starosielce, Nowe Miasto, Mickiewicza czy Skorupy. Na tych terenach ceny działek pod budowę domu osiągają poziom nawet do 400 zł/mkw.

Rzeszów

Średnia cena gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rzeszowie wynosiła w 2017 r. 190 zł/mkw. i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Stabilny poziom cen działek budowalnych na rynku rzeszowskim w ostatnich latach spowodowany był głównie wysoką podażą gruntów, w szczególności na obrzeżach miasta, wskazują eksperci Emmerson Evaluation.

Najwyższe ceny za działki pod budowę domu sprzedający uzyskiwali na terenach dzielnic Zalesie, Biała i Miłocin oraz centralnej części dzielnicy Budziwój, gdzie osiągały one poziom 530 zł/mkw. Tereny te cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony deweloperów oraz inwestorów indywidualnych. Świadczy o tym zarówno liczba zawieranych transakcji na rynku, jak i liczba pojawiających się tam nowych inwestycji. Około 40% transakcji gruntami pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na rzeszowskim rynku zostało zawartych na tych obszarach miasta.

Najtańsze grunty w Rzeszowie można zakupić na terenach peryferyjnych Przybyszówki, Słocina i Załęża, gdzie zabudowa mieszkaniowa jest rozproszona, a czas dojazd do centrum miasta komunikacją miejską jest dość długi.

Szczecin

Rozległy powierzchniowo obszar miasta Szczecin i liczne tereny niezabudowane, w szczególności na terenach prawobrzeżnych miasta, wpływają na duże zróżnicowanie cen gruntów w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Kształtują się one na poziomie od 90 zł/mkw. na osiedlu Skolwin czy Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, do ok. 490 zł/mkw. na osiedlu Gumieńce i Osów.

W ostatnim czasie na szczecińskim rynku gruntów mieszkaniowych jednorodzinnych najbardziej widoczne ożywienie inwestycyjne notują m.in. Krzekowo-Bezrzecze, Gumieńce, Osów czy Warszewo. Tereny te wyróżniają się najwyższą średnią ceną za mkw. gruntu, która kształtuje się na poziomie ponad 290 zł/mkw. Mimo peryferyjnego położenia, lokalizacje te cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta, rozwiniętą infrastrukturę publiczną oraz atrakcyjną pod względem rekreacyjnym okolicę.

Zdecydowanie niższą cenę za grunt, w porównaniu z obszarami znajdujących się na lewym brzegu Odry, można było uzyskać na terenach dzielnicy Prawobrzeże – głównie na obszarze osiedla Podjuchy, Żydowce-Klucz czy Wielgowo, gdzie średnio wynosiła ona ok. 150 zł/mkw. Czynnikiem wpływającym na niski poziom cen na terenie tej dzielnicy jest m.in. odległe położenie od centrum miasta, niewystarczająca przepustowość powiązań komunikacyjnych oraz bariery w komunikacji, jakie stanowi przepływająca przez Szczecin Odra. – Dzielnicę Prawobrzeże dotyka problem niewystarczającego zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców, jakimi są sprawne połączenia komunikacyjne. Znajduje to odzwierciedlenie w sytuacji na rynku gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – utrzymują się tu niskie ceny za mkw. przy jednoczesnej wysokiej podaży gruntów – wyjaśnia ekspert Emmerson Evaluation.