Auxilia S.A. kończy 2018 r. bardzo dobrymi wynikami

Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.
Kamila Barszczewska – AUXILIA S.A.

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, zakończyła 2018 rok skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości ponad 1,33 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły w minionym roku blisko 11 mln zł. Spółka skoncentrowała się na realizacji celów strategicznych, które mają pozwolić na umacniania pozycji w branży odszkodowawczej.

W całym 2018 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. zanotowała ponad 1.334 tys. zł zysku netto wobec straty netto w 2017 r. na poziomie 2.131 tys. zł. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Spółki sięgnęły w minionym roku 10.989 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to 8.711 tys. zł. Wyraźna poprawa wyników finansowych w ujęciu rdr. jest efektem m.in. działań prowadzonych w obszarze sprzedażowym, które zaowocowały wzrostem wartości zakontraktowanego portfela roszczeń odszkodowawczych w 2018 r. o 60% do poziomu 59.913 tys. zł. Zarząd Spółki jest niezwykle zadowolony z wyników finansowych uzyskanych w minionym roku i zamierza kontynuować realizowane działania, bowiem przynoszą one oczekiwane rezultaty.

„Spółka działa w obszarze cechującym się dynamicznie zmieniającym się otoczeniem prawnym i rynkowym, niemniej jednak oceniamy, że w roku 2019 zostanie zachowana tendencja wzrostowa zarówno w zakresie realizowanych przychodów, jak i kontraktacji portfela roszczeń odszkodowawczych.” – wyjaśnia Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A. – Pod koniec 2017 r. Spółka wprowadziła do swojego portfolio nowy produkt, który istotnie przyczynił się do realizacji wyników w 2018 r., co jednak nie oznacza, że nie podejmujemy działań ukierunkowanych na organiczny rozwój segmentów, w których Spółka historycznie była obecna od początku swojej działalności.” – dodaje Kamila Barszczewska.

W poprzednim roku Auxilia S.A. dokonała transakcji sprzedaży wierzytelności przyszłych, stanowiących jej wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych, na łączną wstępnie szacowaną wartość ok. 5,14 mln zł. Z kolei w grudniu 2018 r. Emitent podpisał z PHI Wierzytelności S.A. umowę ramową o współpracy, która określa ogólne zasady i warunki zawierania transakcji pomiędzy podmiotami w zakresie nabywania wierzytelności Emitenta przez kontrahenta. Spółka szacuje, że planowane przychody z tytułu realizacji postanowień tej umowy wyniosą ok. 9,24 mln zł w ujęciu rocznym, co powinno mieć pozytywny wpływ na jej przychody ze sprzedaży oraz wynik netto. Auxilia S.A. przygotowywała się także do wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej na poziomie 2.773 tys. zł, który nastąpił terminowo na początku stycznia br. W grudniu 2018 r. Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii B i pozyskała z niej środki w wysokości 1.320 tys. zł.

Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.
Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.

„Na wynik w 2018 r. wpłynęło kilka czynników. Najważniejsze z nich to: zrealizowanie transakcji sprzedaży w ramach wypracowanego modelu quasi-sekurytyzacyjnego oraz przeprowadzenie procesów restrukturyzujących koszty stałe ponoszone na działalność operacyjną.” – omawia wyniki Spółki za rok 2018 Kamila Barszczewska – „Istotne było również zawarcie ramowej umowy o współpracę z PHI Wierzytelności S.A. Na dzień dzisiejszy Spółka ocenia tą współpracę bardzo dobrze i zakłada jej kontynuację w dłuższej perspektywie czasowej. Od początku roku zostały zawarte już 4 transakcje zbycia wierzytelności, co niewątpliwie ma pozytywne przełożenie na wynik finansowy zarówno samej Spółki jak i Grupy Kapitałowej. W styczniu 2019 r. Spółka dokonała terminowej spłaty obligacji serii. To działanie było dla nas priorytetem.  Bardzo cenimy sobie zaufanie, którym obdarzyli nas Obligatariusze powierzając nam swój kapitał, dzięki któremu możliwy był dalszy rozwój Spółki i uruchomienie nowych linii biznesowych.” – o pozostałych działaniach Spółki mówi Kamila Barszczewska.

Emitent bardzo dobrze rozpoczął 2019 rok i w 1 kw. wypracował zysk netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 1.204 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 3.618 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. zanotowała 254 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wynosiły 2.924 tys. zł.

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł również aktualizację strategii rozwoju Spółki, zgodnie z którą będzie się ona koncentrować na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach, do których można zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

Zarząd Spółki przyjął również politykę dywidendową, której głównym założeniem w zakresie rekomendowania WZA wypłaty dywidendy jest realizowanie przez Spółkę wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych. Zgodnie z przyjętą polityką, jeśli Spółka osiągnie wystarczające wyniki finansowe, to Zarząd będzie corocznie przedkładał WZA propozycję podziału zysku z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.