Auxilia S.A. wypracowała ponad 1,37 mln zł zysku netto w 2 kw. 2019 r.

Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.
Kamila Barszczewska – AUXILIA S.A.

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, wypracowała ponad 1,37 mln zł zysku netto w 2 kw. 2019 r. na poziomie skonsolidowanym przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie blisko 3,89 mln zł. Grupa notuje wyraźną poprawę wyników finansowych dzięki skalowaniu działań sprzedażowych oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania.

Spółka osiągnęła na poziomie skonsolidowanym w 2 kw. 2019 r. ponad 1.371 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3.889 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku skonsolidowany zysk netto Auxilia S.A. sięgnął 430 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 2.726 tys. zł. Po dwóch kwartałach 2019 r. zysk netto Grupy przekracza 2.575 tys. zł wobec 685 tys. zł rok wcześniej, a przychody netto ze sprzedaży wzrosły do 7.528 tys. zł z 5.600 tys. zł. Istotna poprawa wyników finansowych Spółki to efekt prowadzenia skutecznej polityki sprzedażowej oraz redukcji kosztów działalności. Zarząd Auxilia S.A. bardzo dobrze ocenia osiągnięte wyniki i liczy na ich dalszy wzrost.

Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.
Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.

„Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani wypracowanymi przez Grupę wynikami finansowymi, bowiem wykazują one bardzo dużą progresję w ujęciu rdr. Skalowanie działań sprzedażowych, rozszerzanie oferty oraz optymalizowanie kosztów działalności przyniosło oczekiwane rezultaty i zaowocowało znaczącym wzrostem rentowności. W kolejnych kwartałach będziemy dążyli do utrzymania pozytywnego trendu poprzez kontynuowanie dotychczasowych działań. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to bardzo dobrze na budowanie wartości całej Grupy, co będzie miało odzwierciedlenie w naszej wycenie rynkowej.” – podkreśla Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

W drugim kwartale br. Emitent kontynuował nawiązaną współpracę z PHI Wierzytelności S.A. opartą na ramowej umowie o współpracy w ramach quasi-sekurytyzacyjnego modelu monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu, co służy skróceniu cyklu konwersji gotówki w sprawach, w których nie występuje element wypłaty odszkodowania na etapie polubownym. Spółka dokonała tym samym kolejnych transakcji zbycia wierzytelności poprzez cesję wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości sięgającej ok. 1,75 mln zł.

Auxilia S.A. skutecznie skaluje działania sprzedażowe w obszarze odszkodowań dla biznesu oraz w zakresie testowo wprowadzonej w minionym roku usługi abonamentowej dla klientów biznesowych. Przekłada się to zarówno na wzrost wartości zakontraktowanego portfela roszczeń odszkodowawczych dla biznesu, jak i wzrost liczby sprzedanych umów oraz generowanych przychodów. Spółka pracuje również nad rozszerzeniem oferty produktowej w zakresie odszkodowań dla biznesu na kolejne sektory branżowe oraz zmodyfikowała i dostosowała funkcjonujący w ramach Grupy Kapitałowej System Utrzymania Klienta do aktualnych wymogów rynkowych oraz potrzeb klientów.

„Nasza współpraca z PHI Wierzytelności S.A. przebiega bardzo dobrze i w drugim kwartale zrealizowaliśmy z tym podmiotem kolejne transakcje o wartości ok. 1,75 mln zł. Skalowanie działań sprzedażowych pozwala nam zwiększać zakontraktowany portfel roszczeń odszkodowawczych dla biznesu oraz liczbę podpisywanych umów. Chcemy rozszerzać naszą ofertę produktową w zakresie odszkodowań dla biznesu na kolejne sektory branżowe. W tym kwartale zaplanowaliśmy działania mające na celu testowanie sprzedaży nowego produktu. Optymalizujemy też proces zarządzania strukturą sprzedażową, aby efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby oraz pracujemy nad pozycjonowaniem marki Auxilia w Internecie przy użyciu narzędzi content marketingu.” – dodaje Kamila Barszczewska.

Auxilia S.A. zakończyła 2018 rok skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości ponad 1,33 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły w minionym roku blisko 11 mln zł. W pierwszym kwartale tego roku Spółka zaktualizowała strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie się ona koncentrowała na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach, do których można zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

Zarząd Spółki przyjął również politykę dywidendową, której głównym założeniem w zakresie rekomendowania WZA wypłaty dywidendy jest realizowanie przez Spółkę wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych. Zgodnie z przyjętą polityką, jeśli Spółka osiągnie wystarczające wyniki finansowe, to Zarząd będzie corocznie przedkładał WZA propozycję podziału zysku z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.