Białorusini uciekają do Polski. Wyprzedzili Ukraińców w statystykach dotyczących postępowań uchodźczych

Warszawa

Do końca września wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 7,4 tys. cudzoziemców. To o 40 proc. więcej osób w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Prawie 1,4 mln obywateli Ukrainy uzyskało natomiast numery PESEL potwierdzające objęcie ochroną czasową.

Ochrona międzynarodowa

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele: Białorusi – 2,4 tys. osób, Ukrainy – 1,5 tys. osób, Rosji – 1,5 tys. osób, Iraku – 0,6 tys. osób oraz Afganistanu – 0,3 tys. osób. Miesiącem, w którym jak dotąd zarejestrowano najwięcej wniosków uchodźczych był marzec.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Dotychczas w tym roku Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpatrzył wnioski 8,3 tys. osób. Warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 3,8 tys. obcokrajowców. Byli to w większości obywatele: Białorusi – 2,8 tys. osób, Ukrainy – 0,7 tys. osób oraz Afganistanu – 80 osób.

Decyzje negatywne otrzymało prawie 1,3 tys. cudzoziemców. Najliczniejsze grupy w tym zakresie stanowili obywatele: Rosji – 0,5 tys. osób, Iraku – 0,4 tys. osób oraz Tadżykistanu – 70 osób.

Postępowania dotyczące blisko 3,3 tys. osób zakończyły się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli: Iraku – 1,1 tys. osób, Afganistanu – 0,4 tys. osób oraz Rosji – 0,4 tys. osób. Sprawy są umarzane najczęściej w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę przed wydaniem decyzji merytorycznej.

Z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzysta obecnie 4,4 tys. osób. Wsparcie jest zapewniane podczas rozpatrywania wniosku uchodźczego i obejmuje m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę zdrowotną oraz naukę języka polskiego. Cudzoziemcy mają do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

W celu usprawnienia komunikacji oraz przebiegu procedur, Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił możliwość otrzymywania powiadomień SMS dla osób oczekujących na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej. Cudzoziemcy, którzy przekażą swoje numery telefonów mogą dostać informacje na pięciu etapach postępowania.

Ochrona czasowa

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada natomiast nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom i członkom najbliższej rodziny (w przypadku posiadania Karty Polaka). Osoby te uznaje się za korzystające z ochrony czasowej zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE stwierdzającą istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy. Do końca września w Polsce zarejestrowano na tej podstawie prawie 1,4 mln obywateli Ukrainy i członków ich rodzin.

Ponadto, Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał 1,2 tys. zaświadczeń o korzystaniu z ochrony czasowej przez osoby, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych we wspomnianej decyzji wykonawczej Rady UE. Zaświadczenia otrzymali w większości obywatele Rosji (0,4 tys. osób) oraz Białorusi (0,2 tys. osób).