BioMaxima nie zwalnia tempa: kolejny rekordowy kwartał

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Najwyższa w historii kwartalna wartość sprzedaży i zysk przekraczający 6,37 mln zł (przy 7,77 mln zł zysku za cały 2020), skonsolidowany wskaźnik EBITDA za ostatnie 12 miesięcy sięgający 19,5 mln zł, oraz prawie siedmiokrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych rok do roku – w I kwartale 2021. Grupa BioMaxima nie zwalnia tempa po rekordowym roku 2020, co pokazuje opublikowany właśnie raport kwartalny. Po raz pierwszy raport przygotowany został zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – MSSF.

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima osiągnęła 26.690 tys. złotych przychodów ze sprzedaży, uzyskując w relacji do analogicznego kwartału 2020 roku dynamikę na poziomie 379%. Jeszcze większa była dynamika wzrostu sprzedaży wyrobów własnych, wynosząc 672%. Raportowany kwartał okazał się też kolejnym rekordowym w zakresie wypracowanego przez Grupę zysku netto, który osiągnął wartość 6.371 tys. złotych.

Skonsolidowany wskaźnik EBITDA Grupy osiągnął w pierwszym kwartale 2021 roku wartość 8.403 tys. złotych, przy całkowitym skonsolidowanym EBITDA za rok 2020 w wysokości 12.027 tys. złotych. Oznacza to, że EBITDA za ostatnie 12 miesięcy sięgnął poziomu 19 474 tys. złotych, a stosunek „Debt/EBITDA(LTM)” wynosi 0,4. Wskaźnik pokrycia kapitałami własnymi sumy bilansowej Grupy wyniósł na koniec pierwszego kwartału 55%.

Skokowy w 2020 roku i kontynuowany w 2021 roku wzrost przychodów i zysków potwierdza słuszność przyjętej cztery lata temu strategii zwiększania udziału wyrobów własnych, oraz zwiększania efektywności operacyjnej spółki przez dzięki poniesionym w latach 2018-2019 nakładom inwestycyjnym. Te inwestycje w połączeniu z szybkimi decyzjami Zarządu na początku 2020 roku o włączeniu się w walkę z pandemią COVID-19 poskutkowały tym, że nasza reakcja była właściwa pod kątem asortymentu, tempa oraz skali odpowiedzi na wyzwania związane z dynamicznie zmieniającą się pandemiczną rzeczywistością – podkreśla Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima.

BioMaxima S.A. jest na ostatnim etapie sporządzania prospektu papierów wartościowych, którego złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego spodziewane jest jeszcze w maju 2021 roku. Jako podmiot składający prospekt emisyjny w celu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, Spółka od początku tego roku swoje statutowe sprawozdania finansowe raportuje już zgodnie z MSSF, czego rezultatem jest omawiamy raport za pierwszy kwartał. Prezentuje on również podstawowe wielkości finansowe dla Grupy za rok 2020, w tym obliczony według MSSF zysk za 2020 rok wynoszący 7.771 tys. złotych.

W jakich kierunkach będzie się rozwijała BioMaxima S.A. w nadchodzącym okresie?

Prowadzimy intensywne prace rozwojowe w zakresie systemów do oznaczania lekowrażliwości. Mam nadzieję, że ich efekty będziemy mogli niedługo zaprezentować w stosownych raportach rynkowych. Spodziewamy się też zmiany struktury popytu na testy w kierunku COVID-19 ze względu na czynniki takie jak postęp szczepień, nadchodzący sezon urlopowy czy otwieranie światowej gospodarki. Dlatego BioMaxima SA posiada już w ofercie nowe wyroby, adresujące nowe, uzasadnione względami diagnostycznymi i społecznymi zapotrzebowanie rynku polskiego oraz ponad 60 obsługiwanych przez nas i zróżnicowanych rynków eksportowych. Jesteśmy gotowi na dalsze dynamiczne działania, które umożliwia dobra i stabilna sytuacja finansowa spółki i w przypadku konieczności finansowania inwestycji nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem odpowiedniego finansowania dłużnego – podsumowuje Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima.