BioMaxima prezentuje raport roczny za 2020 r.

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w stosunku do 2019 roku, wzrost sprzedaży towarów o ponad 50% procent, wzrost sprzedaży eksportowej o 246% oraz 65,5 mln złotych przychodów netto i zrównanych z nimi – to kluczowe liczby z opublikowanego przez BioMaxima SA raportu rocznego za rok 2020. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę w latach 2018 i 2019 możliwe było skuteczne podjęcie wyzwań związanych z walką z pandemią COVID-19. Spółka zanotowała też duży wzrost rozpoznawalności międzynarodowej, a w 2021 roku planuje konsekwentny rozwój, m.in. inwestując w infrastrukturę produkcyjną.

W roku 2020 sprzedaż wyrobów własnych BioMaxima przekroczyła 40 mln złotych i wyniosła 40.442 tys. złotych. Jest to związane ze skuteczną realizacją przyjętej wcześniej strategii zarządu, zmierzającej do zastępowania sprzedaży towarów własnymi wyrobami. Sprzedaż samych towarów wzrosła z kolei w roku 2020 z kwoty 13.007 tys. złotych do kwoty 19.672 tys. złotych. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9.660 tys. złotych, a zysk netto zamknął się w kwocie 7.644 tys. złotych. Niewielkie korekty zeszłorocznego zysku netto były związane z dokonaniem aktualizacji wartości aktywa finansowego związanego z zaangażowaniem w spółce BioAvlee SA, oraz zwiększeniem rezerw na odprawy emerytalno-rentowe i niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Walka z COVID-19: szybko, skutecznie, międzynarodowo

– Rok 2020 rozpoczynaliśmy z dużym optymizmem, przygotowani do kontynuowania rozwoju m.in. dzięki poczynionym w 2018 i 2019 roku inwestycjom – budowie nowej powierzchni produkcyjnej oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. Dzięki temu, gdy nieoczekiwanie wybuchła pandemia COVID-19, mogliśmy szybko i skutecznie włączyć się w walkę z zagrożeniem. W marcu 2020 roku bardzo sprawnie przeprowadziliśmy podwyższenie kapitału zakładowego o 2.000.000,00 złotych, uzyskując konieczny do spodziewanych działań kapitał obrotowy. To wszystko, w połączeniu z naszymi istniejącymi już więziami kooperacyjnymi i handlowymi, pozwoliło sprostać potrzebom mobilizującego się do walki z pandemią rynku – mówi Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima SA.

Spółka szybko wprowadziła do oferty – początkowo jako dystrybutor, a później jako wytwórca – testy zarówno immunochromatograficzne, jak i genetyczne PCR w kierunku COVID-19. Wraz z szybkimi testami serologicznymi oraz dostępnymi od jesieni 2020 roku szybkimi testami antygenowymi były one kluczowym czynnikiem wzrostu sprzedaży zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Co istotne, wyroby BioMaxima uzyskały bardzo dobre wyniki w testach prowadzonych przez wiodące na świecie ośrodki naukowe, m.in. Instytut Pasteura czy Uniwersytet Karola w Sztokholmie. Spowodowało to zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności marki BioMaxima i zainteresowanie nowych podmiotów współpracą ze spółką. W 2020 roku sprzedaż eksportowa wyniosła 19.480 tys. złotych, a blisko 35% eksportu przypadło na obszar Unii Europejskiej. Spółka pozyskała nowych odbiorców również na rynkach pozaeuropejskich, z których głównymi są kraje byłego Związku Radzieckiego oraz Bliski Wschód. Sprzedaż zwiększyła się również w Afryce oraz na Dalekim Wschodzie.

Więcej mocy, nowe projekty

Mimo poczynionych w 2018 i 2019 roku inwestycji, zwiększenie skali działalności spółki spowodowało całkowite zagospodarowanie istniejących w firmowych budynkach rezerw powierzchni. Dlatego w 2020 roku została zawarta umowa przedwstępna zakupu kolejnej nieruchomości, sąsiadującej z istniejącym zakładem produkcyjnym i ośrodkiem badawczo-rozwojowym spółki. Jej finalizacja planowana jest na II kw. 2021 roku. Pozwoli to m.in. zwiększyć zdolności produkcyjne w zakresie podłoży mikrobiologicznych.

Nowy zakład produkcyjny wykorzystamy do produkcji systemów AST, czyli pasków MIC służących do oznaczania lekowrażliwości. Wspólnie z lubelskimi uczelniami realizujemy w tym zakresie projekt rozwojowy, polegający na przygotowaniu własnej technologii produkcji testów MIC dla minimum 30 podstawowych antybiotyków. Dzięki nowej przestrzeni zyskamy także możliwość rozbudowy mocy wytwórczych szybkich testów immunochromatograficznch. W budynku umieszczona zostanie linia produkcyjna systemów diagnostyki molekularnej, w tym testów PCR, w przypadku których planujemy rozszerzyć zakres wytwarzanego asortymentu poza zastosowania kliniczne, przygotowując rozwiązania dla przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego – mówi Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima SA.

Na stabilnym kursie

Raport roczny BioMaxima S.A. za rok 2020 jest ostatnim raportem sporządzanym przez spółkę zgodnie z ustawą o rachunkowości. Od roku 2021 spółka raportować będzie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. BioMaxima S.A. na bieżąco rozlicza pozyskane fundusze unijne, które zmniejszają poziom zaangażowania kredytowego spółki. Korzysta ona także z ulgi w podatku dochodowym od dochodu osiągniętego z tytuł sprzedaży produktów wytworzonych w Specjalnej Strefie Ekonmicznej EURO – PARK MIELEC Podstrefa Lublin, co miało istotne znaczenie w roku 2020, gdzie dynamika wzrostu zysku spółki była bardzo duża. Przejrzysta, stabilna sytuacja pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Rok 2020, mimo olbrzymich wyzwań związanych z pandemią COVID-19, uznajemy za bardzo udany. Szczególnym optymizmem napawa nas fakt, że uzyskaliśmy wzrost sprzedaży prawie we wszystkich segmentach naszej aktywności – i to mimo faktu, że w 2020 roku nastąpiło ograniczenie diagnostyki w obszarze produktów niezwiązanych z walką z pandemią COVID-19. Traktujemy to jako dobry prognostyk na przyszłość – podsumowuje Łukasz Urban.