Biznes chce tolerancji – Deklaracja Różnorodności i Włączania ABSL

Piotr Dziwok, Prezes ABSL
Piotr Dziwok, Prezes ABSL

W związku ze Światowym Dniem Wartości obchodzonym w tym roku 15 października, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych opublikował Deklarację Różnorodności i Włączania, którą już pierwszego dnia podpisało 30 firm. Deklaracja jest wyrazem zaangażowania w tworzenie zróżnicowanego, integracyjnego i pełnego szacunku środowiska pracy, niezależnie od indywidualnych różnic.

Pracodawcy oraz organizacje zrzeszone w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) deklarują, że we wszystkich swoich działaniach kierują się lub będą się kierować zasadą równego traktowania w miejscu pracy, ze względu na narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasę, religię, tożsamość płciową, wiek, wyznanie, formę zatrudnienia, a także inne przesłanki narażone na zachowania wykluczające.

Siła w różnorodności

Jednym z kluczowych wyróżników sektora usług biznesowych, który zatrudnia 338 tys. osób jest wielokulturowość. 92 proc. centrów usług zatrudnia obcokrajowców. Pochodzą oni z 65 państw. Jednocześnie pracownicy sektora świadczą usługi łącznie w blisko 40 językach, przy czym średnio w centrach rozbrzmiewa po osiem języków. Przy tak rozpiętej wielokulturowości, równe traktowanie i poszanowanie wszelkich różnic stanowi podstawę funkcjonowania.

– W naszym sektorze, 12 proc. wszystkich zatrudnionych stanowią obcokrajowcy. Jeśli chcemy zachęcać ich do mieszkania i pracy w Polsce musimy budować wizerunek Polski jako kraju otwartego i włączającego, jednak przede wszystkim musimy podejmować inicjatywy, które będą wcielały te wartości w życie. Taką inicjatywą jest właśnie Deklaracja Różnorodności i Włączania. Chcemy głośno mówić o tym, że różnorodność i włączanie to wartości, którymi się kierujemy i które są niezbędne, aby rozwijać biznes, szczególnie w dobie globalizacji i narastającego znaczenia roli odpowiedzialnego społecznie biznesu– zwraca uwagę Piotr Dziwok, Prezes ABSL.

Moc z włączania

Korzyści wynikające z różnorodności mogą być w pełni wykorzystane, tylko wówczas, jeżeli firma tworzy włączającą kulturę organizacyjną, pozwalającą na rozwój każdego pracownika bez kompromisów związanych z jego własną tożsamością. Włączanie jest konieczne, aby czerpać z różnorodnego potencjału i budować przewagę biznesową. Z badania Deloitte wynika, że 80% pracowników wskazuje działania związane z różnorodnością i włączaniem jako istotny czynnik wyboru pracodawcy. Respondenci podkreślali również, że różnorodne i włączające środowisko pracy wpływa na zaangażowanie. Deklaracja przedstawiona przez ABSL powstała przy rozumieniu różnorodności jako wszystkiego co nas identyfikuje, a więc nie tylko płeć, rasa czy narodowość, ale również m. in. wiek, wiara, wykształcenie, pochodzenie, sympatie polityczne, orientacja seksualna a także wszelkie ograniczenia.

– W Citi uznajemy różnorodność za jedną z naszych przewag konkurencyjnych. – powiedział Kevin Murray, Dyrektor Zarządzający Citibank Europe w Polsce, sygnatariusz deklaracji i partner główny kampanii Razem w Pracy #WorkingTogether. – Rekrutujemy najlepsze talenty i oferujemy im możliwość rozwijania swojego potencjału. To wymaga zapewniania otwartego, włączającego i różnorodnego miejsca pracy i aby to osiągnąć, stawiamy czoła uprzedzeniom i dbamy o kulturę opartą na polityce równego traktowania, bez względu na indywidualne różnice.

DEKLARACJA RÓŻNORODNOŚCI I WŁĄCZANIA ABSL

Pracodawcy oraz organizacje zrzeszone w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we wszystkich swoich działaniach kierują się zasadą równego traktowania w miejscu pracy, ze względu na narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasę, religię, tożsamość płciową, wiek, wyznanie, formę zatrudnienia, a także inne przesłanki narażone na zachowania wykluczające.

Pracodawcy oraz organizacje zrzeszone w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) deklarują:

  • Kreowanie otwartego środowiska pracy, w którym pracownicy i pracownice a także osoby współpracujące, niezależnie od różnic, mają szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału
  • Wspieranie i wdrażanie zasad równego traktowania oraz za­rządzania różnorodnością i włączania społecznego wewnątrz orga­nizacji
  • Tworzenie procedur zgła­szania przypadków naruszających tę zasadę oraz ich ewaluacja
  • Podejmowanie działań służących włączaniu wszystkich grup mniejszościowych do środowiska pracy i społeczności lokalnych
  • Udział w inicjatywach wspierających różnorodność i budowanie włączającej organizacji
  • Podnoszenie świadomości w zakresie równego traktowania, pełnego szacunku i tworzenia równych szans niezależnie od wymiaru różnorodności
  • Dbanie o pełen szacunku, włączający język używany w firmie, tak aby nikogo nie dyskryminował
  • Komunikowanie zasad równego, włączającego, pełnego szacunku traktowania oraz za­rządzania różnorodnością wewnątrz i na zewnątrz organizacji