CI Games publikuje wyniki za I półrocze

pieniądze

Grupa CI Games, wypracowała w I półroczu  br. ponad 27 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To wynik prawie czterokrotnie wyższy w porównaniu do osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od stycznia do czerwca br. skonsolidowany zysk brutto wyniósł ok. 5,8 mln zł i został pomniejszony głównie o niegotówkową zmianę sald podatku odroczonego w wysokości 1 mln zł. Zysk netto w tym czasie osiągnął poziom ponad 4,7 mln zł, w porównaniu do straty w pierwszym półroczu 2019 roku.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy w okresie 12 miesięcy, od lipca 2019 do czerwca 2020, wyniosły ok. 67,4 mln zł. Zysk brutto w tym czasie wyniósł ponad 14 mln zł i został pomniejszony głównie o niegotówkową zmianę sald podatku odroczonego w wysokości 4 mln zł. W okresie 12 miesięcy, od lipca 2019 do czerwca 2020, zysk netto Grupy wyniósł 10 mln zł.

– Jestem zadowolony z wyników grupy CI Games za pierwsze półrocze 2020. Ostatnie 12 raportowanych miesięcy to bardzo dobry okres zarówno pod kątem rozwoju spółki jak i wyników finansowych. Wypracowane przychody ze sprzedaży na poziomie 67 mln zł oraz 10 mln zł zysku netto za ten okres jasno pokazują, że skutecznie realizujemy naszą strategię. Podkreśla to również, że Spółka ma solidne fundamenty do dalszego rozwoju i jednocześnie dodaje nam jeszcze więcej wiary w nasze ambitne plany  – mówi Marek Tymiński, prezes CI Games.

Spółka prowadzi prace nad Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Lords of the Fallen 2 oraz kolejnym projektem związanym z serią SGW. 24 sierpnia Zarząd CI Games podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji do 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I. Cena minimalna została ustalona na poziomie nie niższym niż 1,20 zł. Pozyskane środki z emisji Spółka planuje przeznaczyć na finansowanie obecnych projektów, w tym Lords of the Fallen 2, zamiast potencjalnego finansowania ze strony współwydawcy, z którym prowadzi negocjacje.