Ciąża na urlopie wychowawczym a prawo pracy

prawo

Pracownica jest zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę na czas określony. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Niedawno powiadomiła pracodawcę, że jest w ciąży. Czy jej umowa o pracę w związku z tym automatycznie ulegnie przedłużeniu do dnia porodu?

Pierwszą sprawą, którą należy wyjaśnić jest to, czy pracownicy zatrudnionej na czas określony przysługuje urlop wychowawczy i czy podlega on jakimkolwiek ograniczeniom. Otóż prawo do urlopu wychowawczego przysługuje na jednakowych zasadach wszystkim pracownikom – niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na podstawie terminowej umowy o pracę, czy na czas nieokreślony. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów przewidzianych do uzyskania uprawnienia do urlopu wychowawczego. Najważniejszym jest okres zatrudnienia, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy, do którego zalicza się również poprzednie okresy zatrudnienia (art. 186 § 1 Kodeksu pracy). Oznacza to, że pracownik, niezależnie do rodzaju umowy (na czas określony lub nieokreślony) zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Kolejną zasygnalizowaną już kwestią jest to, czy w przypadku umów na czas określony, korzystanie z urlopu wychowawczego ma wpływ na okres obowiązywania tej umowy, tj. czy powoduje jej przedłużenie. Otóż jeżeli umowa o pracę zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu w danym dniu, to w tym samym dniu kończy się również wykorzystywany przez pracownika urlop wychowawczy. Oznacza to także, że urlop wychowawczy nie prowadzi do przedłużenia obowiązywania umowy terminowej. W orzecznictwie pojawiają się jednak głosy, że w przypadku udzielenia przez pracodawcę zgody na urlop wychowawczy z okresem dłuższym niż zawarta umowa czasowa, umowa ta może ulec przedłużeniu w ramach tzw. czynności dorozumianych.

Odmienna sytuacja powstaje, gdy w czasie obowiązywania umowy czasowej niezależnie, czy ma to miejsce w okresie świadczenia pracy, czy urlopu wychowawczego, pracownica zajdzie w ciążę. Wówczas, zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że jeżeli pracownica zatrudniona na podstawie terminowej umowy o pracę przebywając na urlopie wychowawczym zajdzie w ciążę, to w okolicznościach opisanych w art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa ta ulegnie automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Niezbędne jest przy tym przedłożenie pracodawcy stosowanego zaświadczenia lekarskiego.

Autor: Marcin Kozłowski, adwokat z Kancelarii Chałas i Wspólnicy