Co powinien zawierać projekt budowlany hali magazynowej?

Tworzenie projektu hali magazynowej rozpoczyna się od szczegółowych konsultacji pomiędzy wykonawcą a inwestorem, gdzie omawiane są wszelkie wymagania dotyczące rozmiarów, funkcji i procesów technologicznych. Wspólnie analizuje się także aspekty formalno-prawne związane z terenem inwestycji. Co konkretnie powinien zawierać projekt budowlany hali magazynowej? I co warto na jego temat wiedzieć?

Badania gruntu i koncepcje architektoniczne

Pierwszym krokiem w procesie projektowym jest zlecenie geologowi przeprowadzenia badań gruntu. Na ich podstawie powstaje tzw. opinia geotechniczna, która klasyfikuje obiekt do odpowiedniej kategorii. Wybór kategorii zależy od skomplikowania projektu i rodzaju gruntu. Wyższa kategoria geotechniczna oznacza bardziej skomplikowany projekt konstrukcji i wyższe koszty realizacji inwestycji ze względu na konieczność wzmocnienia konstrukcji. 

Następnie przygotowywanych jest najczęściej kilka wersji koncepcji architektonicznych. Po zaakceptowaniu koncepcji przez inwestora rozpoczyna się tworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: https://www.borga.pl/hale-stalowe/magazynowe/

Co znajduje się w projekcie budowlanym hali magazynowej? 

Opracowanie projektu budowlanego hali magazynowej stanowi bardzo ważny etap procesu inwestycyjnego, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany musi uwzględniać rodzaj i ilość składowanych materiałów, a także sposób ich składowania. W projekcie powinny też znaleźć się informacje dotyczące rodzaju transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz oszacowanie natężenia ruchu w hali magazynowej.

W projekcie konieczne jest też uwzględnienie rodzaju i ilości zainstalowanych urządzeń oraz maszyn. Dodatkowo należy precyzyjnie określić instalacje, takie jak instalacja elektryczna, wentylacyjna, wodno-kanalizacyjna i przeciwpożarowa, a także system ogrzewania hali. 

Każdy z tych elementów powinien być szczegółowo opisany, spełniając normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normy ochrony środowiska. W takim projekcie budowlanym nie może zabraknąć informacji dotyczącej liczby pracowników zatrudnionych do projektowania hali. 

W skład projektu wchodzi również dokumentacja architektoniczna i zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczny obejmuje nie tylko wygląd zewnętrzny budynku, ale także jego funkcjonalność. Plan zagospodarowania terenu uwzględnia z kolei aspekty związane z infrastrukturą zewnętrzną tj. drogi dojazdowe czy miejsca parkingowe

Projekt musi zawierać dokładne plany dotyczące fundamentów budynku i jego konstrukcji. W przypadku fundamentów może być konieczne przeprowadzenie badań geotechnicznych w celu ich właściwego zaprojektowania i wykonania.

Ostateczny projekt budowlany powinien uwzględniać wszelkie dodatkowe aspekty, takie jak planowany zatrudniony personel czy np. ewentualne pozwolenie na wycięcie drzew. Ponadto wszelkie niezbędne zgody i opinie organów administracyjnych powinny być dołączone do dokumentacji.