Coraz wyższa jakość wzrostu gospodarczego w Polsce według indeksu ESCAPE

warszawa biznes

Jakość wzrostu gospodarczego w Polsce jest coraz wyższa. Według tegorocznego indeksu ESCAPE – opracowanego przez firmę doradczą PwC – Polska znalazła się na 21 pozycji wyprzedzając takie kraje jak Włochy czy Grecja, lokując się tuż za Francją i Wielką Brytanią. Wzrostem gospodarczym o najwyższej jakości mogą pochwalić się Szwecja, Szwajcaria i Singapur.

Indeks ESCAPE – opracowany przez PwC – opisuje całościowo rozwój kraju w aspekcie gospodarczym, społecznym, technologicznym, politycznym i środowiskowym. Poprzez pięć wymiarów takich jak:

  • wzrost i stabilność gospodarcza,
  • rozwój społeczny i spójność,
  • technologie informatyczne i komunikacjne,
  • instytucje polityczne, prawne i regulacyjne,
  • zrównoważony rozwój

określa zdolność danego kraju do ucieczki z pułapki średnich dochodów w przypadku gospodarek wschodzących oraz ucieczki od stagnacji po kryzysie finansowym dla gospodarek rozwiniętych.

„Polska po raz kolejny znalazła sie pośród 42 największych gospodarek świata analizowanych przez PwC pod kątem jakości wzrostu gospodarczego – czyli po pierwsze tego, czy wzrost ten jest trwały, a po drugie czy wpływa pozytywnie na jakość życia obywateli” – wyjaśnia Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC. „Z pułapką średnich dochodów mamy do czynienia wtedy, gdy poziom rozwoju gospodarczego danego kraju osiąga fazę plateau i ostateczną stagnację przed zakwalifikowaniem się do grupy państw wysoko rozwiniętych. Taka sytuacja może się pojawić, gdy w gospodarkach wschodzących rosną wynagrodzenia i następuje spadek konkurencyjności kosztowej czyli w efekcie nie jest możliwe ani konkurowanie z rozwiniętymi gospodarkami w zakresie innowacyjności i wysokich kwalifikacji, ani w zakresie taniej produkcji z gospodarkami o niskich dochodach”.

W zestawieniu ESCAPE bardzo wysokie miejsca od 2000 r. zajmują kraje Europy Północnej: Szwecja (1. miejsce), Szwajcaria (2. miejsce), Holandia(4. miejsce), Finlandia (5. miejsce) i Dania (6. miejsce). Poza Europą dobre wyniki osiągnął Singapur (3. miejsce), a coraz lepsze pozycje w indeksie mają także takie kraje jak Australia, która awansowała z 13. miejsca w 2000 roku na 7. w 2012 roku, czy Chile, przenosząc się na 16. miejsce w 2012 roku z 21. zajmowanego dwa lata wcześniej.

”Polska, Rumunia i Rosja wykazują w ostatnich latach szczególnie silny wzrost. Aby przejść do klubu zaawansowanych gospodarek w naszym zestawieniu, nie wystarczy po prostu dobrze radzić sobie według tradycyjnych wskaźników ekonomicznych takich jak wzrost PKB czy inflacja. Wskaźnik ESCAPE obejmuje znacznie szerszy zakres parametrów – m.in. jakość systemu zdrowia i edukacji, zaawansowanie technologii komunikacyjnych czy efektywne i stabilne otoczenie prawne – przekładających się z jednej strony na jakość życia, a z drugiej na długoterminowy wzrost gospodarczy. Są to więc czynniki istotne przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w danym kraju zarówno w przypadku inwestycji produkcyjnych, jak i przy rozszerzaniu działalności handlowej na nasz rynek” – podkreśla Mateusz Walewski.

Więcej informacji o indeksie ESCAPE

Wskaźnik ESCAPE uwzględnia szereg krajów, wskaźników i okresów, wykorzystując dane na poziomie krajowym z oficjalnych źródeł takich jak Bank Światowy i MFW. Istnieje 20 indywidualnych zmiennych ujętych we wskaźniku, ważonych równo na poziomie 5% w celu uniknięcia nadmiernego wpływu pojedynczej zmiennej na ogólne wyniki. Wskaźnik obejmuje 42 największe gospodarki świata, co stanowi około 85% światowego PKB w 2012 roku. Wyniki dostępne są dla trzech lat: rok bazowy 2000, rok 2007 jako ostatni przed uderzeniem globalnego kryzysu finansowego oraz rok 2012 jako najnowsze dostępne dane wskazujące na szereg wskaźników uznawanych w niniejszym opracowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wskaźnika ESCAPE opracowanego przez PwC, zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.pwc.co.uk/economic-services/the-economy.jhtml. 30 najlepszych krajów według wskaźnika w 2012 roku zostało wymienionych w poniższej Tabeli 2 (patrz pełny raport na naszej stronie internetowej w zakresie wyników dla wszystkich krajów według wskaźnika).