Dobre wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w I połowie 2017 r.

Per Skoglund Arctic Paper

Grupa Arctic Paper uzyskała w I połowie 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1,48 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 140 mln zł (wzrost o 4,2°/o w stosunku do I połowy 2016 roku), a zysk operacyjny 77,1 mln zł (wzrost o 2,8°/o). Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej w I kwartale 2017 roku wzrósł o 36,1°/o do 49,9 mln zł.

Arctic Paper osiągnął dobre wyniki w segmencie papieru, pomimo dalszego wzrostu cen celulozy. Wpłynęła na to m.in. poprawa struktury kosztów i finansowania, co zwiększyło elastyczność operacyjną i konkurencyjność Grupy. Istotną rolę w wypracowaniu dobrych wyników w segmencie papieru odegrała również rozbudowa oferty produktowej oraz odpowiedni dobór asortymentu w tym segmencie.

Wyniki w segmencie papieru (z wyłączeniem Rottneros)

Grupa osiągnęła dobre wyniki operacyjne w segmencie papieru. EBITDA w I połowie 2017 r. sięgnęła 65,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 27,6%, do blisko 25,7 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej w I połowie 2017 r. wyniósł prawie 26 mln zł, tj. o 96,3% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły blisko 1,09 mld zł, czyli o 3,6% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.

Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło poziom 98%.

Efekty naszej pracy po pierwszym półroczu, w porównaniu do 2016, są bardzo dobre. Wchodzimy w nowe segmenty rynku dzięki produktom najwyższej klasy, odpowiadając na potrzeby klientów dotyczące nowych oraz innowacyjnych produktów. W połączeniu z naszą efektywnością w redukcji kosztów i ulepszoną strukturą finansowania sprawia to, że jesteśmy bardziej odporni na wpływ czynników zewnętrznych – skomentował Per Skoglund, Prezes Zarządu Arctic Paper.

Wyniki w segmencie celulozy (Rottneros)

Wyniki Grupy w segmencie celulozy w I połowie 2017 r. były nadal bardzo solidne, a zysk i marże pozostawały na dobrym poziomie. Dobre wyniki Rottneros zostały osiągnięte pomimo nieplanowanego wstrzymania produkcji w fabryce celulozy Vallvik w kwietniu tego roku. Zmiany cen celulozy wytwarzanej przez Rottneros (NBSK) były korzystne dla firmy. Jednocześnie inwestycje realizowane w ramach programu Agenda 500 pozwalają na wyższe wolumeny produkcji.

Nasze wyniki po I połowie 2017 roku są dobre i stabilne. Dowodzą, że determinacja i konsekwencja w naszej pracy są niezbędne, zwłaszcza w obecnym trudnym otoczeniu rynkowym. Nasze długoterminowe zaangażowanie w rozwój nowych i innowacyjnych produktów oraz udana restrukturyzacja zadłużenia to główne czynniki, które przyczyniły się do solidnego wyniku na koniec półrocza – dodał Per Skoglund.

Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (w tym wyniki Rottneros) w I połowie 2017 r.
w tys. zł I połowa 2017 I połowa 2016 zmiana (O/o) li kw. 2017
Przychody ze 1 476 989 1 499 825 -1,5°/o 703 087
sprzedaży
Zysk EBITDA 140 059 134 364 +4,2°/o 64 561
Zysk EBIT 77 147 75 081 +2,8°/o 33 026
Zysk netto* 49 899 36 672 +36,1°/o 14 818
Zysk netto 45 897 30 332 +51,3°/o 12 963
Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (z wyłączeniem wyników Rottneros) w I połowie 2017 r.
w tys. zł I połowa 2017 I połowa 2016 zmiana (O/o) li kw. 2017
Przychody ze 1 088 224 1 129 401 -3,6°/o 513 168
sprzedaży
Zysk EBITDA 65 804 60 181 +9,3°/o 26 753
Zysk EBIT 25 678 20 129 +27,6°/o 6 900
Zysk netto* 25 993 13 239 +96,3°/o 8 952
Zysk netto 21990 6 899 +218,7°/o 7 098
*wyniki z działalności kontynuowanej Zarząd w raporcie bieżącym nr 10/2015 z 28 lipca poinformował, iż w wyniku aktywnych poszukiwań nabywcy dla fabryki papieru Arctic Paper w Mochenwangen jej wyniki zostały wyłączone ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wykazane odrębnie, jako działalność niekontynuowana.