Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są priorytetem dla 98% dyrektorów zarządzających

biznes biurowce
  • Według badania dotyczącego zrównoważonego rozwoju, przeprowadzonego przez UN Global Compact i Accenture, zdecydowana większość dyrektorów zarządzających (93 proc.) przyznaje, iż w obliczu globalnego kryzysu, zmaga się w swojej działalności z wieloma jednoczesnymi wyzwaniami (od 10 wzwyż).
  • Jednocześnie 87 proc. badanych ostrzega, iż obecna sytuacja może mieć wpływ na opóźnienie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
  • Prawie wszyscy ankietowani (tj. 98 proc. – liczba ta wzrosła o 15 proc. w ciągu ostatnich 10 lat) przyznają, iż w obliczu doświadczanych trudności, działania z zakresu zrównoważonego rozwoju znalazły się na liście ich priorytetów.

W 12. edycji badania United Nations Global Compact – Accenture CEO Study, która objęła ponad 2600 dyrektorów zarządzających ze 128 krajów i 18 branż oraz ponad 130 pogłębionych wywiadów, uczestniczyła największa od momentu zainicjowania badań w 2007 r. grupa zarządzających, w tym największa liczba prezesów firm z krajów globalnego Południa. Ankietowani liderzy ostrzegają przed potencjalnymi negatywnymi skutkami dla świata biznesu oraz społeczności, wynikającymi z kumulacji niekorzystnych zjawisk takich jak: kryzys na tle gospodarczym i społecznym, słabnący multilateralizm, niestabilna sytuacja społeczno-ekonomiczna, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz skutki zmian klimatycznych.UNGC_MediaRelations_PL-01 UNGC_MediaRelations_PL-02

Jak pokazują wyniki najnowszego badania, w świecie targanym przez konflikty, kryzys energetyczny, rosnącą inflację i widmo recesji, osoby stojące na czele przedsiębiorstw przestały wierzyć, że świat jest rzeczywiście tak odporny na zawirowania, jak można było przypuszczać. Biznes doświadcza fali wstrząsów, co sprawia, iż w sytuacji kryzysu klimatycznego oraz pogłębiających się nierówności społeczno-ekonomicznych, działania firm ukierunkowane na osiągnięcie ambitnych celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. okazują się niewystarczające – powiedziała Sanda Ojiambo, Assistant Secretary General, CEO and Executive Director UN Global Compact.

Zdaniem ankietowanych, w obliczu piętrzących się wyzwań, problemy globalne – takie jak zmiany klimatu czy konflikty społeczno-polityczne, które standardowo leżą poza działalnością korporacyjną – mogą być powodami do zmartwień związanych z dostarczaniem wartości przez firmy i wywieraniem wpływu na wszystkich interesariuszy. Mając niespełna osiem lat na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, prawie połowa ankietowanych w globalnym badaniu (43 proc.) ocenia, iż ich osiągnięcie jest utrudnione z powodu niekorzystnej sytuacji geopolitycznej. Przy czym odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku prezesów firm z krajów rozwijających się (51 proc.). Z kolei analizując cele zerowej emisji netto wyznaczone przez największe firmy na świecie, Accenture wyliczyło, iż o ile firmy nie podwoją tempa redukcji emisji CO2 do 2030 r., prawie żadnej z nich nie uda się osiągnąć wyznaczonych celów.

Części ankietowanych udaje się jednak kontynuować działalność z korzyścią dla wszystkich interesariuszy oraz zachować przewagę konkurencyjną, kształtując jednocześnie zrównoważoną przyszłość na drodze innowacji i współpracy. Jak zaznacza większość badanych (66 proc.), ich firmy angażują się w długoterminowe partnerstwa strategiczne dla kształtowania odporności organizacji. Tak działają liderzy, którzy decydują się na modyfikację podstawowych łańcuchów dostaw oraz zmianę kwalifikacji pracowników. To zarządzający, którzy zmieniają swoje podejście w  zakresie korzystania z zasobów naturalnych oraz respektowania granic planetarnych i tworzą przełomowe rozwiązania z obszaru technologii, fizyki, digitalizacji i biologii.

Niespełnienie w wyznaczonym terminie oczekiwań w zakresie ESG jest realnym zagrożeniem, ale również szansą dla firm, którym uda się przekształcić swoją działalność i wykorzystać zrównoważony rozwój do napędzania zmian w ciągu następnej dekady – powiedział Peter Lacy, Global Sustainability Services Lead i Chief Responsibility Officer w Accenture. – Realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie możliwa, jeśli liderzy wezmą pod uwagę cele ESG przy kształtowaniu odporności swoich organizacji, a także tworzeniu nowych rynków, produktów i usług. Takie działania pozwolą przedstawicielom biznesu na odwrócenie obecnej trajektorii i generowanie wzrostu pomimo czasów kryzysu.

Zdaniem ankietowanych, aby skutecznie stawiać czoła globalnym wyzwaniom i stymulować wzrost biznesu, należy skupić się na wypracowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Niektórym liderom już się udało włączyć produkty i usługi z obszaru zrównoważonego rozwoju do swojej działalności (63 proc.), optymalizować gromadzenie danych na temat ESG w ramach swoich łańcuchów wartości (55 proc.) oraz inwestować w odnawialne źródła energii (49 proc.). Prawie połowa z nich (49 proc.) deklaruje przejście na cyrkularne modele biznesowe, a 40 procent zwiększenie funduszy R&D na rzecz zrównoważonych innowacji.

– Wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny, będący jej skutkiem, spowodowały zmianę priorytetów w działaniu rządów i firm, jednak problem emisji CO2 nie znika – musimy intensywniej pracować nad prowadzeniem biznesu w sposób odpowiedzialny. Dzięki inwestycjom technologicznym terminowa realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest w naszym zasięgu. Dane pokazują, że wielu zarządzających firmami jest już świadomych, że technologia jest jednym z kluczowych elementów, który pozwala zwiększyć odporność organizacji i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Co więcej część z nich aktywnie wykorzystuje ją w swoich organizacjach – mówi Karol Mazurek, Managing Director, Accenture w Polsce.

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, kluczowe inicjatywy mające na celu kształtowanie odporności organizacji obejmują: wyznaczenie potwierdzonych naukowo celów klimatycznych, różnorodność w zatrudnieniu, międzybranżową współpracę w zakresie rozwiązań technologicznych, a także zwiększenie widoczności w łańcuchu dostaw i rozwój różnorodności biologicznej. Ponadto prezesi firm nie przestają wzywać rządzących do wprowadzenia zmian1 sprzyjających priorytetyzacji długoterminowych, wymiernych celów ESG w zakresie standaryzacji raportowania obszaru ESG, globalnego rynku emisji dwutlenku węgla, a także propagowania zrównoważonych modeli biznesowych.

Jak dodaje Sanda Ojiambo: Pomimo doświadczanych trudności, nie wszystko jest przesądzone. Coraz większa grupa ankietowanych prezesów firm dostrzega możliwość budowania wiarygodności i wartości swojej marki, poprzez działania zgodne z 10 zasadami UN Global Compact oraz z ESG. Nie tylko dlatego, iż jest to słuszne, ale również uzasadnione biznesowo.

O badaniu CEO Study

Badanie CEO Study, organizowane przez United Nations Global Compact oraz Accenture, ma na celu zacieśnianie relacji oraz pogłębianie współpracy pomiędzy UN Global Compact a sektorem prywatnym. Jego wyniki dostarczają szczegółowych informacji w zakresie rozwoju zrównoważonego biznesu oraz prezentują główne poglądy CEO, liderów biznesu oraz szefów UN Global Compact, obrazujące zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju.

O United Nations Global Compact

United Nations Global Compact jest specjalną inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ wzywającą firmy na całym świecie, aby dostosowały swoje działania i strategie do 10 zasad w obszarach praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Celem UN Global Compact jest maksymalizacja globalnego wpływu biznesu na zrównoważony rozwój poprzez przestrzeganie zasad sformułowanych przez UN Global Compact, prowadzenie odpowiedzialnej działalności oraz tworzenie ekosystemów, które umożliwią realizację celów ESG. UN Global Compact, dzięki ponad 17 000 firm i 3 000 sygnatariuszy spoza świata biznesu, w ponad 160 krajach oraz 69 sieciach lokalnych, jest największą na świecie inicjatywą działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju. To globalne porozumienie przedstawicieli biznesu na rzecz budowania lepszego świata. Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas w mediach społecznościowych (@globalcompact) i odwiedź stronę unglobalcompact.org.